Hoppa till innehållet

Tillstånd för undersökningar


Inom Fostrans- och utbildningssektorn krävs ett tillstånd för alla undersökningar, lärdomsprov och utredningar där uppgifter angående sektorns kunder, elever, studerande eller personal samlas eller behandlas oberoende av vilken metod används för att skaffa materialet.

Tillstånd behövs även för funktionella undersökningar och utvecklingsprojekt där en undersökningsrapport uppstår. Forskningstillståndet söks med blanketten Ansökan om forskningstillstånd (pdf). Se även anvisningen för den sökande (på finska). Innan du söker forskningstillstånd ska du säkerställa att ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter och bilagor.

Kontakta på förhand det daghem, den skola eller den läroanstalt där du vill genomföra undersökningen och kom preliminärt överens med föreståndaren/rektorn om att du ska genomföra undersökningen.

Beakta att när det handlar om barn och unga under 15 år begärds av vårdnadshavarna ett uttryckligt samtycke till deltagande i undersökning som sker i daghemmet eller skolan. Om vårdnadshavaren inte ger sitt samtycke, kan barnet/ungdomen i fråga inte delta i undersökningen.

15–17-åriga unga kan med sitt eget samtycke delta i en undersökning som utförs i läroanstalten, men vårdnadshavarna ska på förhand informeras om undersökningen. Den som ansöker om ett forskningstillstånd svarar för att meddelandena och samtyckesblanketterna är i enlighet med dataskyddsförordningen.

Behandlingstider

Lämna in din ansökan om forskningstillstånd i god tid. Ansökningar om forskningstillstånd behandlas i ankomstordning, vanligen inom 2 - 4 veckor efter att ansökan inkommit. Om en personuppgift som hör till särskilda kategorier av personuppgifter (se dataskyddslagen 1050/2018, 31 §) ska behandlas i undersökningen, kan behandlingstiden vara längre. En bristfällig ansökan eller en ansökan som saknar bilagor fördröjer behandlingen. 

Planera ansökan om forskningstillstånd så att det är möjligt att samla material för undersökningen inom skolornas och läroanstalternas arbetstider och småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens verksamhetstider. Om man avser att samla material i skolor eller läroanstalter under höstterminen, ska ansökan om forskningstillstånd lämnas in till sektorn senast i slutet av september. Om man avser att samla material under vårterminen, ska ansökan om forskningstillstånd lämnas in senast i slutet av februari. Observera att ansökningar om forskningstillstånd inte behandlas i juli.

Inlämning av ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om forskningstillstånd samt bilagorna skickas i pappersformat till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stad, registratorskontoret
Fostrans- och utbildningssektorn
PB 10, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress: Stadshuset, Norra Esplanaden 11 - 13, 00170 Helsingfors

Mer information:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi
tfn 09 310 78018

Förfrågningar per e-post besvaras under vardagar i regel inom 48 timmar. Förfrågningar per telefon besvaras i regel under telefontider mån. kl. 13.30 - 15.00, tors. kl. 13.30 - 15.00 och fre. kl. 9 - 10.