Suoraan sisältöön

Tehtävät

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta huolehtii kaupunkiympäristön toimialan mukaisista tehtävistä lukuun ottamatta lautakunnan jaostoille määrättyjä tehtäviä sekä pelastuslautakunnalle ja liikenneliikelaitoksen johtokunnalle määrättyjä tehtäviä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunkiympäristölautakunta päättää

 1. yleis- ja asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun sekä muun maankäytön ohjaamisesta
   
 2. muun kuin vaikutukseltaan merkittävän asemakaavan muutoksen, milloin
  a) muutetaan kadun, torin, puiston tai muun alueen nimeä taikka kaupunginosan tai korttelin nimeä tai numeroa
  b) muutetaan rakennusoikeutta siten, että
  i asemakaavan mukaisen rakennetun asuinrakennustontin rakennusoikeutta lisätään tontin lisärakentamiseksi
  ii korttelin sisällä siirretään rakennusoikeuksia maanomistajan suostumuksella lisäämättä korttelissa sallitun rakennusoikeuden määrää
  iii korttelialueen rakennusoikeutta lisätään vastaamaan enintään tehokkuuslukua e = 0.4 tai sitä tehokkaammilla alueilla enintään 20 prosenttia voimassa olevassa kaavassa osoitetusta
  iv muutetaan olemassa olevan asuinrakennuksen ullakkotilan käyttötarkoitusta
  c) muutetaan julkisivuja, rakennusmateriaaleja, rakentamistapaa, rakennusaloja, asuntojen enimmäismäärää tai keskipinta-alaa, autopaikkamäärää tai autopaikkojen sijoitusta, ajoyhteyttä, istutuksia tai viemärin taikka muun johdon sijoittamista koskevia asemakaavamerkintöjä tai määräyksiä
  d) muutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa määriteltyä rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua enintään kahdella kerroksella tai rakennuskorkeutta vastaavalla tavalla
  e) muutetaan enintään kaksikerroksisten rakennusten korttelialueella rakennettavaksi sallitun rakennuksen talotyyppiä
  f) muutetaan alueen käyttötarkoitusta
  g) tehdään kaavaan edellä mainittuihin muutoksiin verrattavissa oleva muutos
   
 3. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kunnan perustellun kannanoton ilmoittamisesta kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille
   
 4. maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen määräämisestä alueelle, jolla yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen on vireillä, sekä kiellon ja rajoituksen voimassaolon pidentämisestä
   
 5. maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon määräämisestä alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, ja kiellon voimassaolon pidentämisestä
   
 6. maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaisen asemakaavan sisältämän uuden rakennuksen rakentamista koskevan rakennuskiellon voimassaolon pidentämisestä
   
 7. maankäyttö- ja rakennuslain 13a luvussa tarkoitetulle kunnan toimielimelle kuuluvista hulevesiä koskevista asioista lukuun ottamatta ympäristö- ja lupajaostolle määrättyjä tehtäviä.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää tietyistä asioista.