Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Helsingfors byggnadstillsyn arkiverar ritningar och tillståndsdokument gällande byggprojekt i Helsingfors. Man kan bekanta sig med dem i arkivet samt köpa kopior i arkivet eller i e-tjänsten. Mer om tjänsterna...
Den som påbörjar ett byggprojekt ansvarar för projektets genomförande och kvalitet. Även den dagliga övervakningen av byggarbetet hör till den som påbörjat projektet. Vid synerna övervakar byggnadstillsynen stickprovsmässigt att den som påbörjat byggprojektet uppfyller sin ovan beskrivna omsorgsplikt. Mer om tjänsterna...
Via den avgiftsfria webbtjänsten kan du få mark- och berggrundskartor samt information om grundvattnet. Mer om tjänsterna...
För ansökning av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter finns en nationell ansökningsblankett samt anvisningar, som tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för. Mer om tjänsterna...
Ägaren eller innehavaren till en tomt kan ansöka om ändring av en giltig detaljplan. Mer om tjänsterna...
Om dåligt behandlade djur eller bristfällig skötsel av djur kan man göra en anmälan till djurskyddsrådgivning per telefon. Mer om tjänsterna...
Med egenkontroll avses ett lagstadgat av livsmedelsföretagen själv utarbetat system med vilket företagen systematiskt och kontinuerligt övervakar sin verksamhet. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för små och medelstora företag och stadens organisationer. Mer om tjänsterna...
Ett lättare miljöledningssystem för evenemang. Mer om tjänsterna...
Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Mer om tjänsterna...
På begäran av fartyg utför stadens miljötjänster fartygsinspektioner i Helsingfors hamnar i enlighet med WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). Mer om tjänsterna...
Ett fastighetsspecifikt behandlingssystem för avloppsvatten måste uppfylla kraven på rengöringseffekt som fastställs i miljöskyddslagen. Mer om tjänsterna...
Tomter för vilka det inte hittats verkställare (reserverare) överförs till fortlöpande tomtansökning, varvid alla intresserade kan ansöka om tomterna. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för företag ger rätt till att parkera på zonens parkeringsplatser för boende. Parkeringsplatserna för boende markeras alltid med en trafikskylt. Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende kan förnyas i e-tjänst. Mer om tjänsterna...
Staden hyr ut försäljningsplatser för varor och livsmedel under festdagar och stadsevenemang. Hyrestiden för en säsongsrelaterad försäljningsplats är i regel 1-2 dagar. Under jul och påsk är även uthyrning över en längre tid möjlig. Mer om tjänsterna...
För byggarbeten som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare, som har godkänts innan arbetena inleds. Den ansvariga arbetsledarens behörighet avgörs vid byggnadstillsynen. Ansökningarna och anmälningarna om arbetsledare görs i tjänsten Lupapiste. Mer om tjänsterna...
Före behandlingen av byggnadstillstånd på stadens arrendetomter, granskas byggnadsritningarna. Mer om tjänsterna...
Enligt 13 § i Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter ska cisternens ägare eller innehavare tömma, rengöra och inspektera underjordiska olje-, bränsle- eller andra kemikaliecisterner som tagits ur bruk. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8   >