Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse. Mer om tjänsterna...
Planer för fasadfärgsättning av vissa hus och områden kan fås på söktjänsten för fasadfärgsättningar. Söktjänsten hjälper vid utredning av den ursprungliga eller tidsenliga färgsättningen av gamla byggnader som byggts före 1960. Mer om tjänsterna...
Ett hem kan vara en livsmedelslokal med låg risk. Anläggningsverksamhet är inte tillåtet. Det är möjligt att baka hemma, ifall verksamheten är småskalig. Mer om tjänsterna...
Hitas-bostäderna är ägarbostäder på staden arrendetomter och staden övervakar återförsäljning av dem. Mer om tjänsterna...
I Helsingfors finns det hundparker över hela staden. Mer om tjänsterna...
Man kan boka en reguljär tid i veckan för hundträning vid en hundträningsplan. Vid samma plan kan man också arrangera dagsutbildningar, hundutställningar, lydnadsprov, evenemang med match show eller annat på dagtid. Mer om tjänsterna...
Stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet följer hushållsvattnets kvalitet. Man kan anmäla avvikelser. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad är den största hyresvärden i Finland. Mer om tjänsterna...
Ett vattenområde kan hyras till exempel för en restaurangbåt eller en terrass på vatten. Mer om tjänsterna...
Innan du kommer med ett djur till Finland eller för ut ett djur ur landet, ta reda på vilka vaccinationer, medicineringar och dokument som krävs eller andra krav som finns. Mer om tjänsterna...
Via webbtjänsten kan man få upplysningar om grundvattnets nivå. Mer om tjänsterna...
Inledningsrätt kan sökas av grundad anledning för byggande av en delav en byggnad eller en hel byggnad innan tillståndet vunnit laga kraft. Mer om tjänsterna...
Kioskplatser är försäljningsplatser för försäljning av glass, grillprodukter eller andra livsmedel. Mer om tjänsterna...
Ett samarbetsnätverk för klimatfrågor mellan staden, näringslivet och andra aktörer. Mer om tjänsterna...
HRT ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt. Mer om tjänsterna...
För byggande av takskydd, skjul, kiosker eller liknande konstruktioner behövs åtgärdstillstånd om åtgärden påverkar naturförhållanden, markanvändningen av det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Det behövs inget tillstånd för att bygga en gårdskonstruktion på högst 20 m2 på en småhustomt. Mer om tjänsterna...
Kontaktmaterial betyder redskap, material och andra förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel. Mer om tjänsterna...
Genom kontinuerlig tillsyn övervakas tomternas och byggnadernas skick utgående från de anställdas egna observationer och skriftlig respons. Mer om tjänsterna...
E-tjänst där det är möjligt att beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetsenhet övervakar livsmedlens kvalitet och säkerhet. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8   >