Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

---C -------J -------Q ------W -X -Y --Å --

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Tjänstebostäderna är bundna till arbetsförhållandet med Helsingfors stad och de hyrs tidsbundet för högst fem år. Hyran tas ut direkt från den anställdas lön. Mer om tjänsterna...
Staden arrenderar på olika håll i staden ut affärs-, kontors- och industritomter till företag och företagare. Mer om tjänsterna...
Felanmälan om defekta trafikljus och initiativ om nya trafikljus. Mer om tjänsterna...
Felanmälan om ett trafikmärke som saknas eller som gått sönder och initiativ gällande ett trafikmärkes placering. Mer om tjänsterna...
På en tomt eller byggplats kan träd fällas en gång utan tillstånd av byggnadstillsynen när samtliga följande villkor uppfylls:-Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även efter fällningen.-Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för träd. -Träden växer inte på en sådan del av tomten där det enligt detaljplanen ska finnas träd.-Träden är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståtliga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande, varsförsvinnande skulle göra miljön avsevärt mycket fattigare.-Grannens samtycke fås för att fälla träd som växer på gränsen. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
Du kan lämna anmälan om tillfällig överlåtelse, försäljning, tillverkning eller servering av livsmedel på torg eller i någon annan lokal. Anmälningsplikten gäller även försäljning och servering som sker från en godkänd rörlig livsmedelslokal. Mer om tjänsterna...
För utomhusevenemang behövs tillstånd att använda allmänna områden i staden, såsom gator, öppna platser eller parker. Mer om tjänsterna...
Om inledande av livsmedelsverksamhet utomhus (mobil livsmedelslokal) ska göras en registreringsanmälan om verksamheten i enlighet med livsmedelslagen 14 §. För utomhusförsäljning iakttas Eviras anvisningar. Mer om tjänsterna...
Varje fastighet ska ha en skriftlig utredning om behandlingssystemet för avloppsvatten som uppstår på fastigheten. Mer om tjänsterna...
Till stadsmiljösektorns livsmedelssäkerhetenhetens veterinärer hör djurskydd för Helsingforsbornas djur, bekämpning av djursjukdomar och ordnande av vård för hittedjur. Mer om tjänsterna...
Tillståndsplikten för mindre byggnads- och hustekniska reparations- och ändringsåtgärder prövas med Z-utlåtande. Utlåtandet grundar sig på myndigheternas bedömning om att den reparations- eller ändringsåtgärd som anges i planerna inte påverkar säkerheten eller de hälsomässiga förhållandena för dem som använder byggnaden. Då behöver man inte ansöka om skilt bygglov. Mer om tjänsterna...
Ändring av användningssyftet med en byggnad eller en del av denna kräver alltid tillståndsprövning. Ändringar av användningssyften är i regel bygglovspliktiga projekt. Mer om tjänsterna...
Östersjöutmaningen är ett nätverksinitiativ, där man bjuder in olika organisationer att förbinda sig till skyddet av Östersjön genom att göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och förverkliga det. Mer om tjänsterna...
Vattenkvaliteten vid badstränder samt i simhallar och andra simbassänger följs genom prover. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  
DELA