Suoraan sisältöön

Avustusten myöntämisperusteet


!!! Kulttuurin avustuslajit ja arviointiperusteet muuttuvat 1.6.2022 alkaen. Lue lisää


Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita. Tutustu arviointiperusteisiin ennalta ja mieti toimintaanne suhteessa niihin. Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jotta avustusta voi saada, mutta haettavan summan kasvaessa hakijan tulee täyttää toiminnassaan vakuuttavasti useampia arviointiperusteita.

Hakulomakkeessa on mukana arviointiperusteisiin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamalla voit kertoa, miten arviointikriteerit näkyvät avustuksella toteutettavassa toiminnassa. Haettavasta summasta riippuen sinun ei välttämättä tarvitse täyttää kaikkia sähköisessä hakulomakkeessa olevia kohtia. Lue lisää porrastetusta hausta alla.

Lisätietoa avustusmuodoista:

Kulttuuri ja kirjastojaoston jakamien avustusten arviointiperusteet:


Kulttuurin avustusten myöntämisperusteet

Taiteellinen laatu

Taiteellisen laadun osalta arvioidaan

 • toiminnan taiteellisen idean vahvuutta
 • miten selkeästi toiminnan taiteelliset lähtökohdat käyvät ilmi hakemuksessa (esim. visio, missio, oman toiminnan erityislaatu)
 • toiminnan ammattimaisuutta, kunnianhimoisuutta, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta omassa taidekentässään
 • hankkeen uutta luovaa potentiaalia 
 • hankkeen tai toiminnan taiteellisia tavoitteita sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa

Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon osalta arvioidaan

 • miten toiminta lisää kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolisuutta
 • miten toiminta täydentää muuta taide- ja kulttuuritarjontaa tai tuo esiin sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu
 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taide- ja kulttuuritarjonta ilmentää moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • miten toiminta edistää tasa-arvoista Helsinkiä

Saavutettavuus ja saatavuus

Saavutettavuuden ja saatavuuden osalta arvioidaan

 • miten toiminta tehdään yleisön ja osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti saavutettavammaksi.
 • miten toiminta laajentaa taiteen ja kulttuurin yleisö- ja osallistujapohjaa sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta
 • miten kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta toteutuu alueellisesti

Osallisuus ja osallistuminen

Osallisuuden ja osallistumisen osalta arvioidaan

 • miten toiminta vahvistaa yhteisöllistä kaupunkia
 • asiakkaiden ja asukkaiden mahdollisuutta osallistua toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
 • miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja
 • miten toiminta rohkaisee laajempaa osallistumista taiteen tekemiseen

Toiminnallinen laatu ja toteutus

Toteutuksen ja resurssien osalta arvioidaan

 • toiminnallista ammattimaisuutta ja uskottavuutta
 • toiminnan elinkeinovaikutuksia, kumppanuuksia ja laajuutta sekä sitä, että hakijalla on osoittaa aiemmilta vuosilta suotuisaa taloudellista ja toiminnallista kehitystä
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten monipuolista resursointi on
 • millaisia ovat hankkeen taloudelliset riskit
 • osoittaako hakemus kykyä arvioida ja reflektoida omaa toimintaa

Avustushakemusten käsittelyssä noudatetaan lisäksi seuraavia ohjeita:


Helsingin mallin arviontiperusteet:

Lue lisää


Taiteen perusopetuksen avustuksen arviointiperusteet: 

Lue lisää


Porrastettu haku (Taide ja kulttuuriavustukset)

Taide- ja kulttuuriavustusten osalta arviointiperusteita sovelletaan porrastetusti haettavan summan mukaan:

 • Alle 5 000 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminnassa sovelletaan 1-2 arviointiperustetta. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 5 000 – 49 999 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli toiminta soveltaa useita arviointiperusteita sekä työtavoissaan että -suunnitelmassaan. Avustus myönnetään kuluvalle vuodelle.
 • 50 000 – 149 999 euroa: Haettu summa voidaan myöntää, mikäli useita arviointiperusteita on sovellettu hyvin ja niillä on vaikutus toiminnan kehittämiseen. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.
 • 150 000 euroa tai enemmän: Haetun summan mukainen avustus voidaan myöntää, mikäli tavoitteita, menettelytapoja, toimintaa ja suunnitelmia jatkuvasti kehitetään kaikkien arviointiperusteiden mukaisesti. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt toimija. Avustus myönnetään seuraavalle vuodelle.

Hakulomakkeella on useita kysymyksiä, joihin vastaamalla pääset kertomaan ja osoittamaan, kuinka arviointiperusteet täyttyvät siinä hankkeessa tai toiminnassa, johon avustusta haet. Haettavasta summasta riippuen sinun ei välttämättä tarvitse täyttää kaikkia sähköisessä hakulomakkeessa olevia kohtia.


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi) 

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle