Suoraan sisältöön

Ohje taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille

Tämä ohje koskee kaikkia Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston hyväksymien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien oppilaitoksia 21.8.2018 lähtien. Kaikkien oppilaitosten tulee noudattaa taiteen perusopetuksesta annetun lain, asetusten, Opetushallituksen määräämien perusteiden sekä uuden opetussuunnitelmansa lisäksi tätä ohjetta. Mikäli oppilaitoksen toiminta muuttuu merkittävästi, tai opetussuunnitelmia, lakeja ja ohjeita ei noudateta, voidaan opetussuunnitelman hyväksyminen perua.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tulee:

• Ilmoittaa Helsingin kaupungille sellaisista toiminnassaan tapahtuvista olennaisista muutoksista, jotka vaikuttavat oppilaitoksen toimintaedellytyksiin ja/tai toiminnan luonteeseen.
• Vastata Helsingin kaupungin taiteen perusopetusta koskeviin kyselyihin ja tietopyyntöihin.
• Laatia oppilaitokselleen sen toiminnan luonteen ja laajuuden huomioonottavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Suunnitelmista tulee viestiä oppilaille ja vanhemmille. Lisätietoa
• Viedä opetussuunnitelmansa Opetushallituksen ePerusteet-palveluun tai julkaista ne esimerkiksi verkkosivuillaan.
• Toimia oppilaan edun mukaisesti siten, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat poikkeuksetta tietoisia siitä, mitä kokonaisuutta oppilas suorittaa ja mitkä hänen oikeutensa oppilaana ovat. Opetussuunnitelman hyväksyminen koskee vain niitä oppiaineita ja oppimääriä, jotka päätöksessä mainitaan, eikä oppilaille tule antaa taiteen perusopetusta oppiaineissa tai oppimäärissä, joissa ei ole hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

Oppilaitoksen tulee toiminnassaan noudattaa lakia taiteen perusopetuksesta 1998/633. Laissa todetaan mm. että:

• Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää.
• Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
• Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
• Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.
• Oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista päättää Opetushallitus.
• Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.
• Koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajanvirkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla tuntiopettajia ja muuta henkilökuntaa.
• Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua rehtorilta.
• Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Oppilaitoksen tulee noudattaa Opetushallituksen antamia voimassa olevia taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita .

Perusteissa todetaan mm. että:
• Uusien perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2018 lukien. Opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavien oppilaiden tulee noudattaa uusia perusteita.
• Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti 31.7.2021 saakka.
• Koulutuksen järjestäjä suunnittelee opetuksen tarjonnan ja päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
• Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.
• Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986).

Oppilaitosten toimintaa ohjaa myös mm. verohallinnon ohje koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta.

Vastuu ohjeiden noudattamisesta on oppilaitoksella.


Taiteen perusopetuksen avustus -sivulle

Kulttuurin avustukset –pääsivulle