Suoraan sisältöön

Taide- ja kulttuuriavustukset

Kaksi naista tarkastelee seinällä olevaa, mustavalkoista abstraktia taideteosta

Tietoa koronaepidemian vaikutuksista kulttuurin avustuksiin löydät täältä


Kenelle: taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille ja asukkaille

Avustuksia voi hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan. Avustuksia pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetään ainoastaan helsinkiläisille rekisteröityneille toimijoille. Projektimuotoisia avustuksia voivat hakea rekisteröityneiden toimijoiden lisäksi rekisteröimättömät työryhmät ja yksityishenkilöt.

Mihin tarkoitukseen: Helsingissä yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen tukemiseen.

Hakijan on tehtävä hakemus määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Tarkista hakuajat täältä. Haettavan avustuksen määrä tulee suhteuttaa toiminnan laajuuteen. Taide- ja kulttuuriavustusten haku tapahtuu porrastetusti, haettavan summan mukaan. Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää, jotta avustusta voi saada. Haettavan summan kasvaessa hakijan tulee täyttää toiminnassaan vakuuttavasti useampia arviointikriteerejä. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä tutustua avustusten myöntämisperusteisiin.

Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä takautuvasti hakemuksen jättämisestä. Avustuksia voi hakea kuluvana kalenterivuonna tapahtuvaan toimintaan sekä hakuaikojen puitteissa seuraavan vuoden toimintaan. Avustusta voidaan pääsääntöisesti myöntää kerrallaan enintään kalenterivuoden loppuun saakka. Toimijoiden, joille on jo myönnetty vähintään 50 000 euron avustus, on ollut mahdollista hakea avustusta myös monivuotisena. Mikäli avustusta haetaan koko kalenterivuodelle, tulee hakemus jättää edellisen vuoden lopulla olevaan määräaikaan mennessä. 50 000 euroa tai tätä suurempia avustuksia koskevat erilliset hakuajat

Taide- ja kulttuuriavustuksia voi hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan. Hakemukseen vaadittavat liitteet vaihtelevat sen mukaan, haetaanko avustusta projektimuotoiseen vai pysyväisluonteiseen toimintaan. Myös maksuaikataulut ovat erilaiset.

Pysyväisluonteinen toiminta

Harkittaessa, voidaanko avustusta myöntää pysyväisluonteiseen toimintaan, kiinnitetään huomiota seuraaviin ehtoihin:

  • Hakija on helsinkiläinen rekisteröitynyt toimija
  • Toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden
  • Toiminta on ympärivuotista. Hakijayhteisöllä on esimerkiksi ympärivuotista yleisölle avointa toimintaa ja/tai ympärivuotista palkattua henkilökuntaa
  • Hakemisen perusteena oleva taide- ja kulttuuritoiminta muodostaa keskeisen osan hakijan koko toiminnasta tai on selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen korkeintaan neljässä erässä pitkin vuotta.

Projektiluonteinen avustus

Projektiin tai projekteihin myönnetty avustus maksetaan yhdessä erässä sen myöntämisen jälkeen. 


Monivuotiset taide ja kulttuuriavustukset

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina yli 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville toimijoille hakemuksesta vuosittain.  

Monivuotisen avustuksen saaja tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa.  Hakija sitoutuu osallistumaan kaupungin vuosittaisiin kumppanuuskeskusteluihin, joissa seurataan avustuksensaajan tilannetta ja kehittämissuunnitelman edistymistä.

Uusia monivuotisia taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä vuodelle 2021.


Taiteen perusopetukseen haettava avustus 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Avustusta taiteen perusopetukseen saava yhteisö tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa. Lue lisää


Taide- ja kulttuuriavustukset kesän 2021 Alppipuiston tapahtumakokonaisuudelle

Alppipuistossa on perinteisesti järjestetty kesäisin viikonlopuille sijoittuva musiikkipainotteinen tapahtumakokonaisuus. Päämääränä on monipuolisesti erilaisia taidekokemuksia kaupunkilaisille tarjoava ohjelmakokonaisuus. Samalla halutaan mahdollistaa myös uusien toimijoiden lähteminen tapahtumien järjestäjiksi. Helsingin kaupunki osallistuu kokonaisuuteen avustusrahoituksella.

Lue lisää


Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä:

Mediajulkaisutoimintaan, nettisivuihin, elokuvatuotantoihin, tallenteisiin ja radiotoimintaan yms., yhteisöille, joiden kattojärjestöt ovat kaupungin tuen piirissä, opinnäytetöihin ja julkaisuihin, kilpailuihin ja juhliin. uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin, esitelmiin, luentoihin, seminaareihin ja kursseihin, harrastus-, opinto- tai kerhotoimintaan tai leireihin, yksittäisiin konsertteihin, esityksiin tai näyttelyihin tai pääasiassa Helsingin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. 


Tapahtumanjärjestäjälle

Palkkaa nuoria avuksi tapahtumiin Job’d -mallin kautta. Tapahtumanjärjestäjälle lisätyövoima on maksutonta.

Lue lisääHae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi) 

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset -pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank