Suoraan sisältöön

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Tieto avustuspäätöksestä ja avustuksen maksaminen

Kaikille avustusta hakeneille tahoille lähetetään tiedoksi avustuspäätös muutoksenhakuohjeineen. Elleivät tiedot yksiselitteisesti ilmene jo avustuspäätöksestä, hakijalle lähetetään päätöksen yhteydessä erillinen ilmoitus, josta käy ilmi: a) myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus, määrä sekä avustuksen ehdot ja miten avustuksen käyttöä tullaan seuraamaan, tai b) avustuksen hylkäämisperusteet.

Avustukset maksetaan avustuspäätöksen mukaisesti avustuksen saajan ilmoittamin maksuyhteystiedoin. Ellei avustuksen saajalla ole pankkitiliä, tulee avustuksen saajan avata pankkitili. Helsingin kaupunki maksaa avustukset vain avustuksen saajan nimellä olevalle pankkitilille. Pankkiyhteystietojen varmistamiseksi on hakemuksen liitteenä toimitettava (uusi hakija tai pankkiyhteystiedot muuttuneet) pankin ilmoitus tilinomistajasta tai kopio tiliotteesta. Avustusta ei makseta tämän selvityksen puuttuessa.

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kaupungin hakijalle aiempina vuosina myöntämissä avustuksissa ei ole ilmennyt epäselvyyksiä. Kaupungilla on oikeus keskeyttää myönnetyn avustuksen maksaminen asian selvittämisen ajaksi, mikäli on aihetta epäillä, että Helsingin kaupungin yleisten avustusehtojen kohdassa 10 mainitut edellytykset avustuksen takaisinperintään täyttyvät.

Liikunnan avustukset maksetaan vuonna 2021 seuraavissa erissä:

Toiminta-avustus maksetaan avustuspäätöksen jälkeen yhdessä erässä niille, joiden toiminta-avustus on alle 100 000 euroa. Toiminta-avustus maksetaan kahdessa erässä niille, joiden avustus on 100 000 euroa tai enemmän. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus, suunnistuskartta-avustus, starttiavustus ja liikunnan kohdeavustus maksetaan yhdessä erässä avustuspäätöksen jälkeen.

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtuman jälkeen, kun tapahtuman järjestäjä on toimittanut toteutuneen tapahtuman raportin liikuntapalveluun. Lomake raportointia varten on saatavilla kulttuurin ja vapaa-ajan/liikunnan avustukset www-sivuilta.

Kaupungilla on oikeus kuitata myönnetty avustus kokonaan tai osittain avustuksen saajalta olevalla perimiskelpoisella saatavallaan.


Avustuksen käyttö, avustuksen saajan toiminta ja avustuksen käytön valvonta

  1. Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.
  2. Avustuksen saaja ei saa käyttää avustusta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitusomaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.
  3. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi eikä myöskään keskusjärjestöille.
  4. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa ja tilintarkastuksensa lain edellyttämällä tavalla sekä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus, vaikka tilintarkastuslaki ei sitä edellyttäisikään. Tällöin tarkastuksen voi suorittaa myös niin sanottu maallikkotilintarkastaja. Maallikkotilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta annetaan lausunto, jota kutsutaan toiminnantarkastuskertomukseksi.
  5. Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungille avustuksen käyttöön vaikuttavasta merkittävästä muutoksesta.
  6. Avustuksen saajan on korvauksetta annettava Helsingin kaupungille tämän tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä sekä sen valvontaa varten. Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan/saajan kirjanpito ja hallinto sekä tarvittaessa tehdä muutakin toimintaa koskevia tarkastuksia. Valvontaa voidaan kohdistaa myös muuhun seuran toimintaan, kuin avustusten käytön valvontaan
  7. Avustuksen saajan on uutta avustusta Helsingin kaupungilta hakiessaan toimitettava selvitys mahdollisten kaupungin aiemmin myöntämien avustusten käyttämisestä kaupungin edellyttämässä laajuudessa.

 

Avustuksen käytön raportointi

Toiminta-avustusten, suunnistuskartta-avustuksen sekä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksensaaja raportoi edellisen vuoden avustuksen käytöstä avustushakulomakkeella kohdassa ”Selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä”. Kohdassa kuvataan edellisen vuoden avustusten käyttötarkoitus. Lisäksi tilankäyttöliitteessä yhdistys luettelee edellisen vuoden maksetut tilavuorot ja -vuokrat säännöllisen harjoitustoiminnan osalta.

Tapahtuma-avustuksen saaja raportoi tapahtuman toteumasta täyttämällä selvityslomakkeen kulttuurin ja vapaa-ajan/liikunnan avustukset www-sivuilla.

Ne yhdistykset, jotka eivät ole hakeneet avustuksia, mutta ovat saaneet edellisenä vuonna avustusta, raportoivat vuoden loppuun mennessä avustusten käytöstä.

Mikäli yhteisö ei hae avustuksia seuraavalla vuodelle, raportoi se avustuksen käyttämisestä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

 

Liikunnan avustusten etusivu