Suoraan sisältöön

Liikunnan avustukset 2021: kysytyimmät kysymykset

Mitkä ovat liikunnan avustusmuodot vuonna 2021? 

 • Toiminta-avustus (sisältää toiminnan ja tilankäytön tukemisen entisin kriteerein) 
 • Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus 
 • Suunnistuskartta-avustus 
 • Clearing (jääkiekon ja taitoluistelun toiminta-avustusten piirissä olevien juniorien jäävuoroihin kohdennettu tuki. Clearing-vuoroja ei voi ilmoittaa toiminta-avustushakemuksen tilankäyttötiedoissa) 
 • Starttiavustus (alle vuoden toimineet ja vasta rekisteröidyt liikuntaseurat) 
 • Tapahtuma-avustus (Helsingin kaupungin alueella olevien liikuntatapahtumien järjestämiseen) 
 • Liikunnan kohdeavustus 

Tarkemmat tiedot avustusmuodoista ja niiden myöntämisperiaatteista löytyvät liikunnan avustusten vuoden 2021 hakuohjeista: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan_liikuntajaosto/Suomi/Paatos/2020/KUVA_2020-10-27_Lija_6_Pk/C02FEBBD-6744-C1A1-9485-752FDBC00000/Liite.pdf

Mihin mennessä avustuksia pitää hakea?  

Toiminta-avustusta, suunnistuskartta-avustusta ja muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta haetaan 15.2.2021 mennessä. Startti-avustusta ja tapahtuma-avustusta sekä liikunnan kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. 

Milloin toiminta-avustuksen haku aukeaa? 

On avoinna. Viimeinen hakupäivä 15.2.2021, klo 23:59. 

Järjestääkö liikuntapalvelu vielä uusia tiedotustilaisuuksia vuoden 2021 avustusten hakemisesta? 

Kyllä. Liikuntapalvelu järjestää hakuun liittyen kaksi tiedotustilaisuutta tammikuun alkupuolella: 7.1.2021, klo 17.00-18.00 sekä 12.1.2021, klo 17.00-18.00. Tilaisuudet järjestetään etänä Microsoft Teams-sovelluksen avulla. Kutsut tilaisuuteen lähetetään avustusjärjestelmässä oleviin sähköpostiosoitteisiin. 

Mitkä ovat suurimmat muutokset vuoteen 2020 verrattuna? 

Avustuskriteerit ja laskentaperiaatteet pysyvät samoina, mutta vuoden 2021 tilankäytön tuki on sisällytetty osaksi toiminta-avustusta. Lisäksi vuodelle 2021 avataan haettavaksi uusi avustusmuoto, liikunnan kohdeavustus, joka on tarkoitettu helsinkiläisten seurojen toimintaa tai hankkeita varten, joita ei jo tueta liikunnan perusavustuksilla. 

Miksi tilankäyttöavustusta ei enää myönnetä?  

Tukea tilankäyttöön myönnetään edelleen vuoden 2020 tavoin muihin kuin liikuntapalvelun omiin tiloihin, myös koulujen liikuntasalivuoroihin. Tilankäyttöavustuksen yhdistäminen osaksi toiminta-avustusta mahdollistaa avustusten joustavamman kohdentamisen. Jos vuoden 2021 aikana joudutaan koronaviruksen vuoksi esimerkiksi sulkemaan tai rajoittamaan liikuntatilojen käyttöä, voivat seurat käyttää myönnettyä toiminta-avustusta tilavuokrien sijasta muihin tarkoituksiin. 

Mitä tilankäyttöavustuksen yhdistäminen osaksi toiminta-avustusta tarkoittaa käytännössä ja otetaanko koronaviruksen aiheuttamat muutokset siinä huomioon? 

Myönnettävä toiminta-avustus määräytyy toimintakriteerien ja tilankäyttökriteerien mukaan, jotka vastaavat vuoden 2020 toiminta-avustuksen ja tilankäyttöavustusten kriteereitä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi vuoden 2021 tilankäytön tuki perustuu vuonna 2020 tilankäyttöavustuspäätöksessä hyväksyttyyn tuntimäärään (eli vuoden 2019 tilankäyttöön). Tilankäyttöliitettä ei siis tarvitse liittää osaksi hakemusta. Merkittävät tilankäyttöön liittyvät dokumentoidut muutokset ilmoitetaan hakemuksessa (esim. seurojen yhdistymiset, jaoston lähteminen seurasta tai uusi vuokrasopimus). 

Mikäli seura ei ole saanut tilankäyttöavustusta vuonna 2020, perustuu tilankäytön hakeminen vuoden 2020 maksettuihin säännöllisten ohjattujen harjoitusvuorojen tilavuokriin muissa kuin liikuntapalvelun tiloissa. Tilankäyttöliite sekä tiedot dokumentoiduista merkittävistä tilankäyttöön liittyvistä muutoksista liitetään osaksi hakemusta. 

Otetaanko koronaviruksen vaikutukset huomioon esimerkiksi seuran aktiiviharrastajamäärien pienenemisen kohdalla? 

Kyllä, Toiminta-avustuksen muutosta estävä jarruprosentti -20% - +30% on käytössä silloin, kun muutos johtuu avustusuudistuksesta tai koronan aiheuttamista toiminnan suurista muutoksista. Seuran tulee ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa koronan vaikutuksista toimintaan ja seuran aktiiviharrastajamääriin.

Miten ilmoitetaan muutoksista seuran toiminnassa koskien tilankäyttöä (uudet joukkueet > harjoitusmäärän kasvu)? Vapaamuotoisesti vai jokin lomake? 

Tilankäytön tuki perustuu seuran vuoden 2020 avustuspäätöksen tuntimäärään.

Ainoastaan merkittävät dokumentoidut muutokset ilmoitetaan hakulomakkeen tilankäyttöosiossa. Merkittäviksi muutoksiksi lasketaan esimerkiksi seurojen yhteenliittyminen, jaoston irtautuminen/liittyminen seurasta, merkittävä aktiiviharrastajamäärän kasvu tai menetys edelliseen vuoteen nähden, seuran vuokraama uusi liikuntatila (kyseisen tilan vuokrasopimus tulee liittää hakemukseen) tai seuran hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta luopuminen. 

Olemme keskeyttäneet harjoittelun marraskuussa suositusten mukaisesti. Yksityinen halli perii silti salivuokran. Saammeko/ voimmeko hakea tilankäyttöavustusta myös näistä käyttämättä jääneistä vuoroista?

Tilankäytön tuki perustuu seuran vuoden 2020 avustuspäätöksen tuntimäärään. Mikäli yksityinen tila on ollut käytössä vasta vuodesta 2020 lähtien, voidaan se katsoa avustukseen vaikuttavaksi merkittäväksi muutokseksi. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan hakulomakkeen tilankäyttöosiossa. 

Vuonna 2020 on ollut merkittävästi vähemmän harjoituksia, mutta jonkin verran on pidetty netin yli online-harjoituksia. Miten nämä raportoidaan toimintaliitteellä? 

Toiminta-avustuksen hakulomakkeella ilmoitetaan seuran aktiiviharrastajamäärät, joiden laskennassa noudatetaan seuraavia periaatteita: Aktiiviharrastajaksi ilmoitetaan hakemuksessa seuran jäsen, joka osallistuu samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukaudenajan. Henkilö voidaan ilmoittaa seuran aktiiviharrastajana laskentaan vain kerran, vaikka sama henkilö osallistuisi vuoden aikana useiden harjoitusryhmien toimintaan. 

Avustukset jaetaan vuoden 2019 tietojen perusteella. Pitääkö hakemus kuitenkin täyttää uudelleen niillä samoilla tiedoilla vai eikö hakemusta täytetä ollenkaan, vaan täytetäänkö se vain osittain?

Kaikki kohdat täytetään todellisilla tiedoilla. 

Toiminta-avustus 

Toimintatiedot: Perustuu viimeisimpään tietoon aktiiviharrastajien määrästä. 

Tilankäyttötiedot: Ilmoitetaan vuoden 2020 todelliset tiedot tilankäytöstä (raportointia/tilastointia varten). 

Vuonna 2020 tilankäyttöavustusta saaneet: Avustuspäätös tilankäytön tuen määrästä pohjautuu vuoden 2020 tilankäyttöavustuksen päätökseen. Ei tarvitse lähettää tilankäyttöliitettä. 

Uudet hakijat: Avustuspäätös pohjautuu vuoden 2020 tilankäyttöön. Seuran tulee lähettää tilankäyttöliite. 

Meillä on ryhmä, joka treenaa vain lokakuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin ja korona söi tästä paljon aikaa, vaikuttaako avustettavuuteen? Vuosikokous jää myös ehkä pitämättä (sääntöjen mukaan tammikuu), miten anomuksen liitteet? 

Toiminta-avustuksen toimintaosuus perustuu viimeisimpään tietoon aktiiviharrastajamäärästä. Mikäli koronaviruspandemia on vaikuttanut aktiiviharrastajamääriin merkittävästi, tulee tästä ilmoittaa hakemuksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä. 

Seuran tulee noudattaa toiminnassaan yhdistyslakia ja hyvän hallinnon periaatteita. Eduskunta hyväksyi 15.9.2020 poikkeamislain muun muassa yhdistyslaista koronaepidemian rajoittamiseksi. Lain perusteella etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista, vaikka siitä ei olisi yhdistyksen säännöissä mainintaa tai vaikka se olisi yhdistyksen säännöissä kielletty.  

Seuraavat liitteet täytyy lähettää hakemuksen ohessa määräaikaan mennessä:  

 • Hakuvuotta koskeva toimintasuunnitelma 
 • Hakuvuotta koskeva talousarvio 
 • Tilinpäätös (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi) 
 • Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi) 
 • Toimintakertomus (viimeisin vahvistettu, vuosi 2019 tai uudempi) 


Yhdistyksellä ei ole vielä Suomi.fi tunnusten valtuuksia. Onko avustus -hakemukset ja tilavaraukset mahdollista tehdä jollain muulla tavalla, mikäli Suomi.fi tunnuksia ei ehditä saada hakuaikaan mennessä? Tehdäänkö tilavaraukaset edelleen vanhaan tapaan Timmin kautta vai suomi.fi tunnuksilla? 

Asiointiin voi kirjautua omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mikäli seuralla ei ole vielä omia Suomi.fi -tunnuksia. Liikuntapalvelun tiloja haetaan erillisellä hakemuslomakkeella https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen/ ilman tunnistautumista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimia muita koulutiloja erikseen Timmi-järjestelmästä. 

Pitääkö vuokratositteet lähettää kaikki liitteinä? 

Vuokratositteita ei liitetä avustushakemukseen, vaan ne toimitetaan liikuntapalvelulle erikseen pyydettäessä. Merkittävät muutokset, kuten uudet vuokrasopimukset tulee kuitenkin lähettää tiedoksi liikuntapalveluun.  

Tuetaanko myös aikuisten harrastustoiminnasta aiheutuvia kuluja esim. salimaksuja? Mikä suuruinen on avustus per tunti? 

Kyllä tuetaan. Toiminta-avustuksen toimintaosuudessa aikuisen aktiiviharrastajien painotus on laskennassa 20% ja tilankäyttöosuuden laskennassa 90%. Maksimituki aikuisilla 24€/h (pois lukien uimaradat 14€/).

Aloitamme toiminnan ensi kesänä avattavassa Urhea-hallissa. Suuri osa seuramme toiminnasta siirtyy syyskaudella 2021 Urhea-hallin tiloihin. Tilavuokrien suuruus Urhea-hallissa ratkeaa lopullisesti vasta kevään aikana. Onko Helsingin kaupungilla jotain erityisiä ohjeita, kuinka tukien haussa tulisi menetellä? Sama tilanne lienee myös muilla Urhea-hallissa toimintansa aloittavilla seuroilla.

Tästä pitää toimittaa tiedot (sopimus) toiminta-avustuksen hakulomakkeella (liitteenä) ennen haun päättymistä (15.2.2021). Mikäli Urhea-hallin vuoro korvaa jonkun seuran vuoroista 2020 tilankäyttöavustuspäätöksessä, niin tästä on myös oltava maininta hakemuksen lisätiedoissa.

Miten koronatilanteen vaikutus huomioidaan vuoden 2021 tukia myönnettäessä, jos sen seurauksena jäsenmääriin, tuloihin ja menoihin on tullut muutoksia? 

Avustuslaskennassa on käytössä jarruprosentti, joka estää avustusrahamäärän pienenemisen enemmän kuin 20%.

Kannattaako hakemusta tehdä, jos tiedetään etukäteen, että avustusta ei saada? 

Ei kannata hakea, jos tietää ettei voi tukea saada.

Onko niin että tilankäyttöavustusta ei haeta vuodelle 2021 omana kohtanaan, vaan tilankäyttöihin liittyvät avustuspyynnöt kohdistuvat toiminta-avustukseen / käsitellään toiminta-avustuksen alla vuonna 2021? 

Tilankäyttöä tulee hakea samalla hakemuksella kuin toiminta-avustusta, Haettava summa tulee lisätä kohdassa ”avustuslaji”. Mikäli olette saaneet tilankäyttöavustusta vuonna 2020, ei erillistä tilankäyttöliitettä tarvitse kuitenkaan lähettää. Merkittävät muutokset vuoden 2020 tulee kuitenkin kirjata kohdassa ”seuraavalle vuodelle suunniteltu muutos tilojenkäytössä +/- tunnit ja syy”.

Tilankäyttö-excelin palauttamisesta: ohjeiden kohdassa 7 on: ""Lisäksi tilankäyttöliitteessä yhdistys luettelee edellisen vuoden maksetut tilavuorot ja -vuokrat säännöllisen harjoitustoiminnan osalta."" kun taas kohdassa 3.1 kerrotaan, että edellisenä vuonna tilankäyttöavustusta saaneet eivät toimita tilankäyttöliitettä (se ei ole listauksessa mukana), vaan se ohjeistetaan toimittamaan vain tapauksessa jos ""Ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet tilankäyttöavustusta vuonna 2020"" Voisiko tähän saada selvennyksen sellaisen yhdistyksen osalta, joka on saanut tilankäyttöavustusta aiempina vuosina: minkä liitteen he palauttavat ja mitä siitä tulee käydä ilmi?" 

Jos on saanut tilankäyttöavustusta vuonna 2020, niin tilankäyttöliitettä ei tarvitse lisätä hakemukseen. Jos ei ole saanut vuonna 2020 avustusta, niin tilankäyttöliite tulee toimittaa hakemukselle.

Ilmoitetaanko lomakkeessa vuoden 2020 vai 2021 aikana saadut avustukset?

Kaikki saadut avustukset tulee ilmoittaa kyseisiltä vuosilta. Ilmoittakaa avustuksen myöntämispäätöksen vuosi.

Mitkä myönnetyt tuet/avustukset pitää ilmoittaa lomakkeessa ja onko säätiöltä saatu tuki viranomaisavustus?

Kaikki myönnetyt avustukset tulee ilmoittaa avustushakulomakkeella kohdassa ”saadut avustukset”. Myös säätiön myöntämä liikuntaan kohdistuva tuki.

Ilmoitetaanko muuttuneet säännöt vasta, kun ne on hyväksytty prh:ssa?

Kyllä.

Miten toimitaan, jos seura on saanut vuokranantajilta vuoden 2020 osalta vapautuksen joltain osin kk-vuokrista? Tuleeko näistä jotenkin ilmoittaa liikuntavirastolle?

Tällä ei ole merkitystä tilankäytön tuen osalta, mikäli yhdistys on saanut tilankäyttöavustusta vuonna 2020, koska tilankäytön tuki perustuu vuoden 2020 tilankäytön avustuksen päätökseen.

 Liikunnan avustusten etusivu