Suoraan sisältöön

Toiminta-avustus

Liikuntaseurojen toiminta-avustus on yleisavustusluonteista avustusta, jonka kohdentamisesta yhdistyksen toimintaan seura saa itse päättää. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien toiminta-avustus on kohdennettua avustusta, joka tulee käyttää ainoastaan helsinkiläisten aktiiviharrastajien liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Toiminta-avustus on harkinnanvarainen avustus, joka jaetaan laskennallisin perustein.

Avustusperusteet

Avustusperusteita ovat toiminta ja liikuntatilojen käyttö seuraavasti:

Toiminta

  • helsinkiläisten aktiiviharrastajien määrä (juniorit/aikuiset) ja
  • VOK koulutettujen ohjaajien määrä (valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet: www.valmentajakoulutus.fi).
  • Mikäli seura haluaa hakemuksessa kertoa korona-epidemian aiheuttamista muutoksista seuran toimintaan ja aktiiviharrastajamääriin, tulee muutokset kuvata hakemuksen lisätiedoissa tai erillisellä liitteellä.

Avustuslaskennassa on edellä mainittujen tietojen osalta käytössä jarruprosentti, joka estää pienenemisen enemmän kuin -20 prosenttia ja kasvamisen enemmän kuin +30 prosenttia silloin, kun muutos johtuu vuonna 2017 muuttuneista toimintaan liittyvistä laskentakriteereistä tai korona-epidemian aiheuttamista muutoksista.

Aktiiviharrastajaksi ilmoitetaan hakemuksessa seuran jäsen, joka osallistuu samalle ryhmälle järjestettyyn säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan vähintään 10 kertaa, vähintään 3 kuukauden ajan. Henkilö voidaan ilmoittaa seuran aktiiviharrastajana laskentaan vain kerran, vaikka sama henkilö osallistuisi vuoden aikana useiden harjoitusryhmien toimintaan. Liikuntaseuroilla lapsi- ja nuorisotoiminnan painotus laskennassa on 80 prosenttia ja aikuisten toiminnan painotus 20 prosenttia. Vuoden 2021 avustushaussa lapsia ja nuoria ovat vuonna 2001 tai myöhemmin syntyneet.

Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen avustushakemuksessa ilmoitetaan ainoastaan liikuntatoimintaan osallistuvien helsinkiläisten aktiiviharrastajien lukumäärä ja heidän toimintatietonsa. Eläkeläis- ja erityisjärjestöjen liikuntaryhmien painotus laskennassa on 80 prosenttia. 

Liikuntatilojen käyttö

Toiminta-avustuksessa huomioidaan seurojen säännöllinen ohjattu liikuntatilojen käyttö muissa kuin liikuntapalvelun omissa tiloissa. Myös koulujen liikuntasaleissa tapahtuva liikuntatoiminta on avustuksen piirissä. Vuonna 2021 toiminta-avustuksen tilankäyttöosuus määräytyy seuraavasti.

Vuonna 2020 tilankäyttöavustuksen piirissä olleet seurat:

Koronaepidemian aiheuttamista toimintarajoituksista johtuen vuoden 2021 tilankäytön tuntimäärä määräytyy pääsääntöisesti vuoden 2020 tilankäyttöavustuspäätöksessä hyväksytyn tuntimäärän mukaisesti. Lisäksi seuran tulee ilmoittaa avustuslomakkeessa edellisen avustushaun jälkeen tapahtuneet muut kuin koronaepidemian aiheuttamat merkittävät muutokset seuran toiminnassa kuten

  • seurojen yhteenliittyminen
  • jaoston liittyminen seuraan tai irtautuminen seurasta
  • merkittävä aktiiviharrastajamäärän kasvu tai menetys edelliseen vuoteen nähden
  • seuran vuokraama uusi liikuntatila (kyseisen tilan vuokrasopimus tulee liittää hakemukseen)
  • seuran hallinnoimasta tai omistamasta liikuntatilasta luopuminen

Erillistä tilankäyttöliitettä ei liitetä hakemukseen.

Ei vuonna 2020 tilankäyttöavustuksen piirissä olleet seurat:

Ne seurat, jotka eivät ole saaneet tilankäyttöavustusta vuonna 2020 hakevat avustusta ilmoittamalla tilankäyttöliitteessä vuoden 2020 toteutuneet säännölliset ohjatut harjoitusvuorot muissa kuin liikuntapalvelun tiloissa (myös koulujen salivuorot ilmoitetaan tilankäyttöliitteessä) sekä ilmoittavat lomakkeella mahdolliset vuotta 2021 koskevat merkittävät muutokset. Yhdistyksen itselleen vuokraamassa tai yhdistyksen itse hallinnoimassa liikuntatilassa otetaan huomioon yhdistyksen itsensä säännölliseen harjoitustoimintaan käyttämät tilavuorot sekä huomioidaan vähentävästi muille käyttäjille myytyjen vuorojen tulot.

Avustuksen osuus hyväksyttävistä menoista voi olla enintään 80 prosenttia. Hyväksyttäviä menoja ovat yhdistyksen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät  perustu jo toteutuneisiin kuluihin.

Tilankäyttöosuuden enimmäistuntihinnat:

Liikuntatilan enimmäistuntihinta on 24 e/h.

Poikkeuksena:

Uimahallin ratavuoro 14 e/h.
Jäähallissa alle 20-vuotiaiden jäävuoro-tunnit 42 e/h.

Jääkiekon ja taitoluistelun junioreiden clearing-jäävuoroja ei tueta tässä avustusmuodossa, eikä niitä ilmoiteta avustushakemuksessa.

Lopullinen myönnettävä toiminta-avustus määräytyy, kun yhdistyksen laskennallinen avustus suhteutetaan muiden toiminta-avustusta hakevien osuuteen kokonaismäärärahasta.

Päätöksen toiminta-avustuksen myöntämisestä tekee liikuntajaosto.

Lataa vuoden 2021 toiminta-avustuksen tilankäyttöliite tästä linkistä (XLS)

Avustusten myöntämisperusteet

Yhteystiedot

Muut avustusmuodot

Liikunnan avustusten etusivu

Siirry sähköiseen asiointipalveluun (asiointi.hel.fi)