Suoraan sisältöön

Yleistä liikunnan avustuksista

Liikuntalaissa (390/2015) säädetään liikunnan ja urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Liikuntatoimen avustuksia myönnetään vuosittain helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan liikuntajaoston vahvistaman avustusten hakuohjeen (PDF) mukaan. Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa asiointi.hel.fi

Lain tavoitteena on edistää

1) eri väestönryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista;
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita;
8) eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Tavoitteiden saavuttamisen perustana ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. (Liikuntalaki 390/2015, 2 §)
Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen:
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

(Liikuntalaki 390/2015, 5 §)

Liikunta on suurelta osin vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Kunnat saavat vuosittain liikuntatoiminnan kuluihin laskennallisen valtionosuuden, jolla ne voivat päätöksensä mukaan mm. tukea seuroja sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaa.

Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, luku 17) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahan jakamisen periaatteet ja valvoo avustusperiaatteiden toteutumista toimialatasoisesti (1 §). Liikuntajaosto päättää käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta, hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta sekä valvoo avustusten käyttöä (3 §).

Kun valtuusto on tehnyt päätöksen avustusvuotta koskevasta kaupungin talousarviosta, tekee liikuntajaosto päätöksen avustusmäärärahan osittamisesta kansalaistoiminnan eri avustusmuotoihin. Liikuntajaosto päättää avustusten jakamisesta siihen ositetun määrärahan puitteissa.

Liikuntatoiminnan avustuksiin on varattu talousarviossa vuosittain noin 8 miljoonaa euroa. Avustusta voidaan jakaa avustuksen kriteerit täyttäville hakijoille, jotka ovat hakeneet avustusta annettuun määräaikaan mennessä. Avustuksen määrä ei voi ylittää haetun avustuksen määrää.

Mikäli yhdistys saa avustusta liikuntatoimintaansa kaupungin muilta hallintokunnilta tai muulta julkiselta taholta, ei liikuntatoimi avusta samaa toimintaa.

Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa.
Pyydettäessä avustuksen hakijan tulee toimittaa tarkemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta.

Avustuksen myöntämisen ehdot 

Avustusmuodot

Erillishaut

Urheilijoiden palkitsemiset

Hakuajat

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Sähköinen hakemus ja liitteet

Avustusten käyttäminen ja raportointi

Yhteystiedot

Siirry sähköiseen asiointipalveluun tästä linkistä