Hoppa till innehållet

Kulturprojekt

Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för delaktiggörande kulturarbete på olika områden, där konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar.

Målen med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat, stärka gemenskapen och en positiv profilering inom stadsdelarna samt främja invånarnas delaktighet i kulturen. Helsingforsmodellen har pilottestats åren 2016–2018.

Målen för den andra understödsperioden, åren 2019–2021, utgör en fortsättning på målen för pilotperioden (2016–2018). Under den nya projektperioden prioriteras områdena Gamlas-Malmgård, Stapelstaden-Skomakarböle och Nordsjö.

Läs mer

Annegårdens projekt

A.lava-scenen och gården
Gården är alla Helsingforsbors, i synnerhet barnens och ungdomarnas, sommarvardagsrum 2017. På gården mot Folkskolegränden öppnas nya scenen A.lava, som bjuder på rikligt med mångsidigt program hela sommaren, från juni till augusti.
Läs mer om projektet

Konstnärsresidenser som överskrider gränserna
På Annegården arbetar år 2017 två residenskonstnärer, som tillsammans med barn och/eller ungdomar producerar ett verk som är öppet för allmänheten. På våren 2017 skapas under konstpedagogen Kati Karvonens ledning en virtuell värld, Teleportti, som produceras tillsammans med animationseleverna och på hösten 2017 ett verk av koreografen/dansaren Päivi Aura riktat till synskadade och seende småbarn i samarbete med branschens experter.
Läs mer om projektet

Kulturellt specialungdomsarbete, KENT
Syftet med projektet Kulturellt ungdomsarbete är att utveckla och befästa konst- och kulturverksamheten som en del av specialungdomsarbetet tillsammans med yrkesutbildade personer inom specialungdomsarbetet. Verkstäder ordnas, där yrkesutbildade personer och ungdomar med specialbehov kan mötas genom konst och konstbaserade metoder. Läs mer om projektet

Konsttestarna
Det rikstäckande projektet Konsttestarna erbjuder alla åttondeklassare i Finland en möjlighet att göra två kulturbesök. Det ena besöket görs i det egna landskapet eller närområdet, det andra i Helsingfors eller någon annanstans i Finland. Läs mer om projektet

Konstklubbar i skolorna
Annegården arrangerar konstklubbar på skolor i Helsingforsregionen på de områden där ett mindre antal barn och ungdomar än genomsnittet deltar i grundundervisning i konst. Innehållet i klubbarna beaktar barnens och ungdomarnas önskemål och idéer.