Hoppa till innehållet

Aktuellt om kulturunderstöd
​Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022

Understödsformerna samt villkoren och bedömningskriterierna för dessa har uppdaterats. Ändringen träder i kraft 1.6.2022. Uppdateringen bygger på den nya servicestrategin för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor och på förenhetligandet av understödsverksamheten. Det ordnas två informationstillfällen för kulturaktörer. Läs mer


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet 2022-2023 

Mer information om understöden:

Informationstäffar för bidragssökande hölls tisdag 5.4.2022 kl 15-16.30 (Teams). Tack till alla deltagare!


Helsingfors söker fler aktörer för att ordna hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen

Hobbyverksamhet inom Finlandsmodellen ordnas i samarbete med organisationer och andra aktörer. Hobbyer ordnas i alla grundskolor i Helsingfors för elever i årskurs 3–9 på finska, svenska och engelska. Helsingfors söker fler aktörer för att ordna hobbyverksamhet. Hobbyverksamheten konkurrensutsätts härnäst för läsåret 2022–2023. Läs mer


Fråga om kulturunderstöd Öppna informationsträffar för bidragssökande 16.3.2022

Tack till alla deltagare! Presentationen finns här (på finska).


Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Bidragen riktas till kulturverksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer.
Ansökningstiden börjar 10.1.2022 och upphör 11.2 2022 kl. 16.00.  Läs merPågående ansökningar

De uppdaterade ansökningstiderna finns här


Coronasituationens inverkan på understöd

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte den 24 augusti 2021 beslutat att understöd för år 2021 som beviljats inom kultur- och fritidssektorn inte återkrävs om verksamheten som har mottagit understödet har upphört på grund av coronasituationen.  Läs mera


Återhämtningsunderstöd för konst- och kulturfältet hösten 2021

Kultur- och fritidssektorn erbjuder ett tidsbestämt understöd, vars mål är att få tillbaka verksamhetens volymer till samma nivå som före coronapandemin samt minska direkta och indirekta skador som orsakats av pandemin. Aktörer inom konst- och kulturbranschen beviljas 2,12 miljoner euro i extra understöd för att minska skador som orsakats av coronapandemin. De här understöden är en del av hela kultur- och fritidssektorns understödshelhet som totalt uppgår till 3,5 miljoner euro. Understöden riktas till att stödja återhämtningen av kultur- och konstbranschen samt evenemang, samt till att stödja hobbyverksamhet för barn och unga som en del av återhämtningen från coronapandemin. Ansökningstid: 20.9 –8.10 2021. Läs mer


Smart kulturfinansiering med morgonkaffe 2.11.2021

Svenska kulturfonden bjuder på morgonkaffe och information om kulturfinansiering i samarbete med Helsingfors stad (Enheten för kulturfrämjande), Suomen Kulttuurirahasto, Konestiftelsen, Frame Finland, Centret för konstfrämjande och Föreningen Konstsamfundet.  Här kan du knyta nya kontakter och få information om olika understöd för konst och kultur. Vi diskuterar också hur konst- och kulturfinansieringen kunde skötas smidigare. Tack till alla deltagare!


Fråga om kulturunderstöd 11.8.2021

Tack till alla deltagare! Presentationen av Teams-mötet finns här (på finska).

två människor diskuterar om kulturunderstöd i Fredriksberg


Förändringar i e-tjänsten

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten

Katso-tjänsten tas ur bruk. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med FPA, Skatteförvaltningen, Inkomstregistret och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned.

Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koden och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft. De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter. Läs mera

  • Uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund

Föreningsregistret förnyas 18 september 2019: alla föreningar får ett FO-nummer

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyas den 18 september 2019. Alla föreningar och religionssamfund får ett FO-nummer och samtidigt förnyas alla föreningsregistrets informationssystem och tjänster. Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Läs mera


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Påminnelse om användningen av Helsingforslogon

Mottagare av understöd ska i mån av möjlighet använda Helsingforslogon i sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingforslogon finns i en finsk-, svensk- och tvåspråkig version. Mottagare av understöd ska alltid nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget. Ladda ner Helsingforslogon


Ge feedback om våra Internetsidor

Ge feedback här .


Enheten för kulturfrämjande besöksadress

Vår besöksadress är Fredriksberg, Maskinverkstadsgränden 1, 00510 Helsingfors. Boka möte

 

Nyheter från kultur- och fritidssektorn

De senaste nyheterna finns här


Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank