Hoppa till innehållet

Ansökningsannons: Mikrostöd 2022


Mikrostöd är en ny understödsform och ett test med hjälp av vilket man stöder konst- och kulturfältet att genomföra öppna och avgiftsfria pop up-evenemang och -verksamheter för stadsborna på olika håll i Helsingfors, som en del av återhämtningen efter coronapandemin. Evenemanget kan vara en föreställning, demonstration, ett test, en verkstad, flash mob eller en överraskande erfarenhet från vilket som helst konstområde, och ordnas i en park, på gatan, stranden eller i ett annat offentligt stadsrum.  Evenemangen måste genomföras under tiden 1.6–31.10.2022.

Understödet är avsett särskilt för att genomföra publikevenemang och -aktiviteter av frilanskonstnärer. Understödet kan ansökas av enstaka konstnärer, arbetsgrupper och genomförare av kulturevenemang. Som självfinansierad del räknas till exempel att konstnärerna övar sig inför ett pop up–evenemang eller de verktyg och material som används för evenemanget.

Att ordna ett evenemang utomhus

Det krävs inget myndighetstillstånd i Helsingfors att uppträda utomhus. Arrangörer av pop-up –evenemang måste emellertid observera begränsningarna och anvisningarna i länken. Om man under evenemanget använder till exempel elektronisk ljudförstärkning är evenemangsarrangören förpliktad att ansöka om de behöriga tillstånden. Anvisningar om ordnande av utomhusevenemang och ansökan om tillstånd.


Understödsbelopp

Stöd beviljas till en summa på högst 250 000 euro. Beloppet för det beviljade understödet är fast. Evenemangsspecifikt kan man bevilja 500 €, 1 000 € eller 1 500 € i understöd.

 • med ett understöd på 500 euro understöds enstaka konstnärers eller små arbetsgruppers evenemang med 1–2 personers arbetsinsats.
 • med ett understöd på 1 000 euro understöds evenemang som genomförs av flera personer, minst 3 personer.
 • med ett understöd på 1 500 euro understöds evenemang som genomförs av en större grupp, minst 5 personer.


Vem kan ansöka?

Privatpersoner vars hemort är Helsingfors kan ansöka om understöd. Man kan ansöka om understöd även för en arbetsgrupp. Understöden kan inte sökas av sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, aktörer ägda av Helsingfors stad eller aktörer som hör till stadskoncernen, eller av aktörer med annan hemort än Helsingfors.


Ansökningstiden

Ansökningstiden är 10.-23.5.2022 kl. 16.00


Bedömningsgrunder

Endast följande bedömningsgrunder används i jämförelsen av ansökningarna i denna ansökning om understöd: Evenemangets eller aktivitetens öppenhet, avgiftsfrihet och tillgänglighet för stadsborna.

Ovan nämnda bedömningsgrunder ska fyllas för att man kan få ett understöd. Som en kompletterande bedömningsgrund beaktas evenemangens och aktiviteternas regionala fördelning.

Läs igenom de noggrannare anvisningarna om ansökning av understöd.


Övriga krav

Understöden är behovsprövade, och beviljandet av dem grundar sig på en bedömning av ansökningarna, ömsesidig jämförelse av dem och en helhetsbedömning av dem. Man har ingen subjektiv rätt till understöd även om alla bedmöningsgrunderna skulle uppfyllas. Även anslaget som står till förfogande påverkar beslutsfattandet.

Understödsansökningarna och deras användningsändamål är offentlig information. 

En sökande kan lämna in endast en ansökan till denna separata ansökning.

Understöd beviljas inte för tävlingar, fester, religiösa och partipolitiska evenemang, privata evenemang, föredrag, föreläsningar och seminarier.

Helsingfors kultur- och fritidssektor förutsätter att den sökande har gjort sig förtrogen med ansökningsanmälningen och ansökningsanvisningarna för ansökning om understöd.

Understödstagarna ska vara medvetna om och följa Helsingfors stads allmänna anvisningar om principer och villkor för beviljande av understöd.


Att ansöka om understöd

Du ansöker om understödet på Helsingfors stads e-tjänst med blanketten för kultur- och fritidsbranschens specialbidrag.  Systemet ber dig logga in i e-tjänsten. Logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att använda e-tjänsterna.  Ansökningarna kan inte skickas per e-post. Ansökningarna och bilagor returneras inte.

Läs på förhand igenom de noggrannare anvisningarna om ansökning av understöd och inlämning av bilagor. Fyll i ansökan enligt anvisningen nedan. Lämna inte in ansökan den sista ansökningsdagen så att e-tjänsten inte överbelastas.

Så här fyller du i ansökningsblanketten i e-tjänsten

1/3 Den sökandes basuppgifter

 • Välj privatperson, registrerad förening/sammanslutning eller oregistrerad arbetsgrupp som typ av sökande.
 • Fyll i alla obligatoriska fält.

2/3 Understöd som ansöks

 • Välj understödsslag: Annat.
 • Välj i punkten Euro* understödets belopp i euro. Huomaathan, että tapahtumakohtaisesti avustusta voidaan myöntää 500 €, 1000 € tai 1500 €.
 • VIKTIG! Under rubriken ”Beskrivning av ändamålet för det ansökta understödet” svara kort på följande punkter:
  • Titel och beskrivning av evenemanget, högst 250 tecken.
  • Planerat datum för evenemanget.
  • Namn på evenemangsplats, stadsdel och postnummer.
  • Privatperson eller arbetsgrupp. Uppge antal personer, namn och roller i evenemanget.
  • Eventuell övrig finansiering för evenemanget och självfinansierad andel
  • Är evenemanget gratis och öppet för stadsbor?

3/3 Mer information

 • Bifoga bankens meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag. (Endast nya sökande behöver skicka in bilagan om inte bankens kontaktuppgifter har ändrats).
 • Observera att du inte kan spara bilagor till ett utkast. Bifoga bilagorna först innan du skickar ansökan.

Läs slutligen igenom understödsvillkoren. När du läst och godkänt dem ska du kryssa för ”Vi intygar att....”

Kom ihåg att skicka ansökan.


Blanketten

Du ansöker om understödet på Helsingfors stads e-tjänst med blanketten för kultur- och fritidsbranschens specialbidrag. 


Försenad ansökan

Om ansökan inte skickats inom utsatt tid är den försenad. Försenade ansökningar förkastas. Ansökan ska vara framme i Helsingfors stads e-tjänst den sista ansökningsdagen senast klockan 16.00.


Beslut

Experterna inom kulturens partnerskapsenhet bedömer ansökningarna, och beslutet om understöd som beviljas fattas i juni. Besluten är offentliga efter beslutsfattandet. De sökande meddelas om beslutet per post.


Utbetalning och användning av understödet

Hela det beviljade understödet betalas till understödstagarna som en utbetalning. Det beviljade understödet kan användas 1.6–31.12.2022. Evenemangen måste ordnas senast 31.10.2022. Användningen av understödet utreds med en separat blankett tre månader efter evenemanget, emellertid senast 31.3.2023. Till blanketten bifogas också en bild av evenemanget.

Understödet får användas endast i enlighet med understödsbeslutet.

Understödstagaren behöver inte lämna in kvitton rörande understödet till kultur- och fritidssektorn, men understödstagaren är förpliktad att spara kvittona fem år för en eventuell kontroll av skattemyndigheten, och visa upp dem på begäran för kultur- och fritidssektorn eller Helsingfors stad eller en inspektör som representerar staden.


Ytterligare information

Tiina Laukkanen, tiina.laukkanen@hel.fi, tfn 040 176 9173

Sampo Laurikainen, sampo.laurikainen@hel.fi, tfn 09 310 80007

Ari Tolvanen, ari.tolvanen@hel.fi, tfn 0400 876 433


Understöd för kultur