Hoppa till innehållet

Ansökningsannons: Specialunderstöd för corona 2022


Syftet med specialunderstödet är att stödja kontinuiteten och säkra verksamheten på konst- och kulturfältet som en del av återhämtningen från coronapandemin. Stöd beviljas till en summa på högst 600 000 euro. Användningstiden är 1.1.2022–31.12.2022.

En sammanslutning kan skicka in endast en ansökan. Den minsta summan som utbetalas är 10 000 euro.

Helsingfors kultur- och fritidssektor förutsätter att den ansökande har gjort sig förtrogen med ansökningsanmälan och ansökningsanvisningarna för ansökning om understödet.

Kompetenta sammanslutningar

Kompetenta sammanslutningar är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga vars hemort är Helsingfors. Sådana sammanslutningar är registrerade föreningar, stiftelser, andelslag, aktiebolag, kommanditbolag, firmor och öppna bolag. Från denna ansökning har uteslutits sammanslutningar som får statsandelsfinansiering.

Understöden kan inte sökas av privatpersoner, arbetsgrupper, aktörer ägda av Helsingfors stad, aktörer som hör till stadskoncernen och som får statsandelsfinansiering eller aktörer med annan hemort än Helsingfors.

Ansökningstid

Ansökningstiden är 13.-27.4.2022 kl. 16:00.

Bedömningsgrunder

Understöden riktas till professionella, registrerade konst- och kultursammanslutningar från Helsingfors samt andra aktörer inom konst- och kulturbranschen vars inkomster från den egentliga verksamheten har sjunkit under coronapandemin.

I den ömsesidiga jämförelsen av sökandena används främst dessa bedömningsgrunder:

Den sökandes behov av tilläggsstöd: Den sökandes utredning om behov av tilläggsstöd där man bedömer aktörens omsättning och/eller ändringar i inkomsterna från den egentliga verksamheten åren 2019–2021, aktörens övriga ekonomiska situation, och eventuellt tidigare understöd för corona som den sökande fått.

Den sökandes yrkesmässighet: Den sökandes beskrivning av sin tidigare verksamhet inom konst- och kulturområdena, och den sökandes beskrivning av verksamhetens natur. Aktörer vars verksamhet har ordnats professionellt fast den annars skulle koncentrera sig på fritidsverksamhet anses vara professionella aktörer.

Därtill kan man i andra hand beakta allmänna bedömningsgrunder för konst- och kulturunderstöd som är:

 • konstnärlig kvalitet
 • variation och jämlikhet
 • tillgänglighet och tillgång
 • delaktighet och deltagande
 • funktionell kvalitet och genomförande.

Övriga krav

De primära bedömningsgrunderna ska uppfyllas för att man kan få ett understöd. Understöden är behovsprövade, och beviljandet av dem grundar sig på en bedömning av ansökningarna, ömsesidig jämförelse av dem och en helhetsbedömning av dem. Man har ingen subjektiv rätt till understöden även om alla bedömningsgrunderna skulle uppfyllas. Även anslaget som står till förfogande påverkar beslutsfattandet.

De sökandes ansökningar och deras användningsändamål är offentlig information.

De sökande ska vara medvetna om och följa Helsingfors stads allmänna anvisningar om principer och villkor för beviljande av understöd.

Att ansöka om understöd

Man ansöker om understöd på Helsingfors stads e-tjänst. Se ansökningsanvisningarna nedan. Via e-tjänsten skickas ansökningsblanketten för understöd, den obligatoriska bilagan till blanketten för ansökan om specialunderstöd för corona samt övriga obligatoriska bilagor till ansökan. Ansökningarna kan inte skickas per e-post. Ansökningarna och bilagorna returneras inte.

Försenad ansökan

Om ansökan inte skickats inom utsatt tid är den försenad. Försenade ansökningar förkastas. Ansökan ska vara framme i Helsingfors stads e-tjänst den sista ansökningsdagen senast klockan 16.00.

Beslut

Experter inom kulturens partnerskapsenhet bedömer ansökningarna och kultur- och bibliotekssektionen beslutar om stöden som beviljas 9.6.2022. Besluten är offentliga efter beslutsmötet. De sökande meddelas om beslutet per post.

Utbetalning och användning av understödet

Hela det beviljade understödet betalas till understödstagarna som en utbetalning efter beslutsfattandet. Det beviljade understödet kan användas till utgifter för år 2022 så att användningstiden för understödet är till den 31.12.2022. Understödstagaren ska utarbeta en skriftlig utredning om användningen av understödet då användningstiden gått ut. Tidsfristen för rapportering är 31.5.2023. Anvisningar för rapporteringen anges senare.

Understödet får användas endast i enlighet med understödsbeslutet.

Användningen av understödet ska följas upp i bokföringen på ett separat kostnadsställe. För varje transaktion ska det finnas en verifikation i kronologisk ordning. Bokföringen och kvittona förvaras så länge som lagen förutsätter.

Ytterligare information

Inka Kunnala, inka.kunnala@hel.fi, tfn (09) 310 33169, 040 562 0535


ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökningsprocess

 1. Du ansöker om understödet på Helsingfors stads e-tjänst med blanketten för kultur- och fritidsbranschens coronaspecialunderstöd.
 2. Fyll i bilagan för specialunderstöd för corona via länken i e-tjänsten.
 3. Bifoga bankens meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag. (Endast nya sökande behöver skicka in bilagan om inte bankens kontaktuppgifter har ändrats).
 4. Bifoga det bekräftade bokslutet för åren 2019, 2020 och 2021. Om bokslutet för år 2021 ännu inte bekräftats kan den sökande skicka bokslutet obekräftat eller den senaste resultaträkningen och balansräkningen för år 2021.

Läs på förhand igenom de noggrannare anvisningarna om ansökning av understöd och inlämning av bilagor. Lämna inte in ansökan den sista ansökningsdagen så att e-tjänsten inte överbelastas.

Att ansöka om understöd

Du ansöker om understödet på Helsingfors stads e-tjänst med blanketten för kultur- och fritidsbranschens coronaspecialunderstöd.

Systemet ber dig logga in i e-tjänsten. Förutsättningen för att använda e-tjänsten och fylla i ansökan är stark identifiering i tjänsten suomi.fi där du måste ha en giltig fullmakt att sköta ärenden för andra eller ensam ha firmateckningsrätt i registret.

Fyll i ansökan enligt anvisningen nedan.

Så här fyller du i ansökningsblanketten i e-tjänsten

 • 1/4 Den sökandes basuppgifter Fyll i alla obligatoriska fält. Understödet ansöks för år 2022. Observera att understödet kan användas till slutet av år 2022.
 • 2/4 Verksamhet Fylls inte i.
 • 3/4 Understöd som ansöks Välj understödsslag: Annat Välj i punkten Euro* understödets belopp i euro. Lämna resten av punkterna tomma.
 • 4/4 Mer information Bifoga de krävda bilagorna till ansökan. Observera att du inte kan spara bilagor till ett utkast. Bifoga bilagorna först innan du skickar ansökan.

1. Fyll via länken som syns på sidan ”Mer information” i bilagan om specialunderstöd för corona för din sammanslutning. Du kan bekanta dig med frågorna i bilagan på förhand. Bilagan öppnas i en egen flik och det är obligatoriskt att fylla i den. Fyll noggrant i alla punkterna i bilagan. Observera att du inte kan ändra eller komplettera dina svar efter att du skickat bilagan. Skicka bilagan. Du får en kopia av dina svar till e-postadressen som du angett. Gå tillbaka till Helsingfors stads e-tjänst för att färdigställa din ansökan om specialstöd för corona.

2. Bifoga det bekräftade bokslutet för åren 2019, 2020 och 2021. Om bokslutet för år 2021 ännu inte bekräftats kan den sökande skicka bokslutet obekräftat eller den senaste resultaträkningen och balansräkningen för år 2021.

3. Bifoga bankens meddelande om kontoinnehavaren eller en kopia av ett kontoutdrag. Skicka in bilagan endast om du är ny sökande eller om bankens kontaktuppgifter har ändrats. Om sammanslutningen tidigare har beviljats understöd och det har betalats på kontot dit understödet som du ansöker om ska betalas behöver du inte skicka in ett meddelande från banken eller ett kontoutdrag.

Läs slutligen igenom understödsvillkoren. När du läst och godkänt dem ska du kryssa för ”Vi intygar att....”

Kom ihåg att skicka ansökan.


Understöd för kultur