Hoppa till innehållet

Ansökningsprocessen och beslutsfattande


1. Läs mer om grunderna för beviljande av understöd och anvisningar för ansökan


2. Förbered din ansökan

Skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som krävs för ansökan.


3. Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten

Lämna in ansökan elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänster på adressen https://asiointi.hel.fi med blanketten:4. Behandling av ansökan

Var beredd på att ge kompletterande information vid behov. Ansökan behandlas av enheten för partnerskap och understöd inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektors allmänna kulturtjänster.

Behandlingen av ansökan baserar sig på en helhetsbedömning samt på hur väl den sökande uppfyller grunderna för beviljande av kulturunderstöd. Beslutet om beviljande av understöd baserar sig alltid på en prövning. Behandlingstidens längd beror på vilket understöd som söks.

I behandlingen följs även följande anvisningar:


5. Beslut

Beslutsinformation gällande din ansökan finns på kultur- och fritidssektorns Beslutsfattande-sida. Protokollutdraget skickas även per post.

Beslutet om beviljande av understöd fattas utgående från hur väl den sökande uppfyller grunderna för beviljande av kulturunderstöd. Understöd beviljas endast på basen av ansökan.

Kultur- och fritidsnämndens kultur och biblioteksektion fattar beslut om understöd på mer än 5 000 euro.

Enhetschefen för kulturfrämjande fattar beslut om sådana ansökningar där det sökta beloppet är högst 7 500 euro och det faktiska understödsbeloppet högst 5 000 euro. Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur och biblioteksektionens mötestidtabell.

Ett beslutsmeddelande om besluten skrivs efter mötet. När protokollet har publicerats och justerats ersätter det föredragningslistan och beslutsmeddelandet. Information om beslutet skickas till den sökande per post.

Beställ Helsingfors stads kultur- och fritidssektors beslutsmeddelanden direkt till din e-post via STT Info:

Öppna data om beviljade understöd har publicerats i tjänsten Helsinki Region Infoshare.6. Användningen av understödet och rapportering

Följ anvisningarna gällande användningen av understödet och rapportering:

I informations- och marknadsföringsmaterial ska man nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget och i mån av möjlighet använda Helsingforslogon. 


Meddelande om förändringar

Eventuella förändringar ska omedelbart meddelas till kultur- och fritidssektorn.


Rättelseyrkande

Tillsammans med beslutet skickas anvisningar för ett eventuellt rättelseyrkande till den sökande.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten https://asiointi.hel.fi/  

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur