Hoppa till innehållet

Anvisningar för mottagare av verksamhetsunderstöd

Understöd får endast användas för det ändamål som det beviljats för. Om mottagaren av understöd inte följer villkoren för understödet har staden rätt att kräva tillbaka understödet eller en del av det.

Verksamhetsunderstöd betalas ut enligt följande:

  • understöd under 4 000 euro i en rat,
  • understöd på 4 000–10 999 euro i två rater och
  • understöd på minst 11 000 euro i fyra rater.

Den första raten av understödet betalas ut genast efter att beslutet fattats. De övriga raterna betalas alltid ut på den sjunde dagen i den första månaden av betalningsperioden (7.1, 7.3, 7.6 och 7.9). Om månadens sjunde dag infaller på en lördag eller söndag skjuts förfallodagen fram till följande vardag.

Till mottagare av verksamhetsunderstöd meddelas följande villkor för användning av och anhållande om understöd som bekräftats av staden:

Ett villkor för att understöd ska kunna beviljas är att sammanslutningen i sin verksamhet och skötseln av sin ekonomi följer stadsstyrelsens anvisningar.

Understödstagaren ska i planeringen av hela årets verksamhet beakta att staden inte har möjlighet att bevilja ytterligare bidrag.

Understödsmedlen ska på anmodan återbetalas, ifall de utnyttjas för annat ändamål än det som ansökan gäller, eller om andra särskilda villkor för användningen inte följs eller ifall mottagaren av understödet har lämnat falska eller ofullständiga uppgifter till stadens myndigheter i frågor som gäller understödet.

Sammanslutningen får inte använda det understöd som den beviljats av staden för sin verksamhet till medelsanskaffning eller affärs- eller placeringsverksamhet och inte heller för att öka sina finansieringstillgångar eller andra långsiktiga placeringar.

Understödstagare ska ha en bokföring som följer bokföringslagen och med stöd av den utfärdade föreskrifter och bestämmelser. Bokföringen ska ordnas så att det i den är möjligt att se hur understödet har använts. Understödstagare ska ordna revision i enlighet med vad som stadgas i revisionslagen.

Understödstagarna ska förse stadens myndigheter med de uppgifter de anser vara nödvändiga för behandlingen av understödsansökan, beviljandet av understöd och övervakningen av användning, samt tillåta att de personer som befullmäktigats av revisionskontorets revisionschef eller chefen för enheten för intern revision att granska sammanslutningens bokföring och förvaltning samt godta de bokföringsarrangemang som anses nödvändiga.

Staden har rätt att från beviljade understöd ta ut de egna eller stadskoncernens fordringar som har uppstått genom borgen för det understödda samfundets lån eller av någon annan orsak (t.ex. hyror och deras dröjsmålsräntor).

Ofullständigt ifyllda ansökningar returneras till den sökande för ny behandling. En bristfällig ansökan avvisas om den inte har kompletterats senast på den av myndigheten beviljade dagen för komplettering. Ansökningen avvisas också om den är försenad eller om det kan påvisas att den sökande har framfört inkorrekt information som stöd för sin ansökan eller underlåtit att följa de allmänna eller särskilda villkor som ställts upp för användningen av föregående års understöd.

Verksamhetsunderstöd rapporteras i samband med kommande ansökningar genom att lämna in en verksamhetsberättelse och ett bokslut.


Användningen av understödet samt rapportering

Understöd för kultur