Hoppa till innehållet

Konst- och kulturunderstödCoronasituationens inverkan på understöden

!!! ​Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022.  Läs mer


För vem: Konst- och kulturinstitutioner, samfund, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer och invånare i Helsingfors. Verksamhetsunderstöd beviljas endast till registrerade aktörer i Helsingfors. Projektunderstöd kan sökas av såväl registrerade aktörer som oregistrerade arbetsgrupper och privatpersoner.

För vilka syften: För konst- och kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och som äger rum i Helsingfors. Med understöden stöds verksamhet som riktar sig till Helsingforsbor och som för människor samman kring konst- och kulturinnehåll samt erbjuder möjligheter till möten eller växelverkan.​

Avgränsning: Understöden stöder konstnärlig och kulturell verksamhet som är öppen för allmänheten och som äger rum i Helsingfors. Därmed beviljas understöd inte för:​

 • verksamhet som huvudsakligen sker utanför Helsingfors ​
 • evenemang för slutna sällskap (för särskilda målgrupper kan även riktad verksamhet stödas, trotts att den endast är öppen för en begränsad grupp människor) ​
 • inspelningar eller publikationer, så som böcker, skivor, filmproduktioner, spel, lärdomsprov med mera. ​
 • mediepublikationsverksamhet, så som tidnings-, tv- eller radioverksamhet, webbplatser, sociala medier med mera. ​

Understöd beviljas inte heller för: ​

 • religiösa eller partipolitiska evenemang ​
 • föredrag, föreläsningar eller seminarier ​
 • hobby- och klubbverksamhet för vuxna ​
 • studieverksamhet, kurser och läger ​
 • tävlingsverksamhet ​
 • enskilda konserter, föreställningar eller utställningar. ​

Understödet stöder främst verksamhet i enlighet med dessa principer, men även andra typer av verksamhet kan beaktas som en kompletterande verksamhetsformer. ​

Konst- och kulturunderstöden omfattar två understödskategorier: verksamhetsunderstöd och projektunderstöd. Villkoren för dessa beskrivs nedan. Kategorierna har också separata ansökningsblanketter, obligatoriska bilagor, villkor för användningen och utbetalningstider.​


Verksamhetsunderstöd​

 • Registrerade aktörer i Helsingfors, vilkas verksamhet har pågått i minst ett räkenskapsår. ​
 • Verksamhet som pågår året runt. ​
 • Den konstnärliga och kulturella verksamhet som understöds ska utgöra en väsentlig del av den sökandes hela verksamhet eller tydligt kunna urskiljas i bokslutet, verksamhetsplanen och budgeten. ​
 • Understödet söks enligt särskilt angivna ansökningstider för nästkommande år. ​
 • Verksamhetsunderstöd kan också beviljas för flera år i enlighet med principer som fastställs separat. Under fyraårsperioden 2023–2026 kan fleråriga verksamhetsunderstöd beviljas konstnärliga och kulturella gemenskaper som omfattas av statsandelssystemet för scenkonst och musik och som är registrerade i Helsingfors. Läs mer 


Projektunderstöd​

 • För registrerade aktörer, oregistrerade arbetsgrupper och privatpersoner. ​
 • För projektverksamhet. ​
 • Understödet söks i regel i en kontinuerlig ansökan för det innevarande året. Den sökande bör dock ta hänsyn till tidtabellerna för beredningar och beslut.


Den sökande ska lämna in sin ansökan inom utsatt tid genom Helsingfors stads e-tjänster. Konst- och kulturunderstöd beviljas inte retroaktivt från det att ansökan har lämnats in. Det understödsbelopp som söks ska vara lämpligt i förhållande till verksamhetens omfattning. Läs mer om grunderna för beviljande av understöd. Den sökande behöver inte uppfylla alla bedömningsgrunder för att få understödet, men understödet och understödsnivån bedöms i förhållande till grunderna. ​


För evenemangsarrangörer

Ge unga chansen att arbeta. Den extra arbetskraften är gratis för evenemangsarrangörer. Läs mer on Job'd Events (på finska)


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektonisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur

 


Foto: Helsinki Material Bank