Hoppa till innehållet

Vanliga frågor


För vilka ändamål kan jag söka understöd?

Två olika typer av understöd kan sökas: konst- och kulturunderstöd  för kontinuerlig eller projektartad verksamhet, inklusive grundläggande konstundervisning, samt utvecklingsunderstöd för 1–3-åriga projekt. Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och de understödsspecifika bedömningskriterierna.

När är ansökningstiden?

Ansökningstiden varierar beroende på typen av understöd och vilket belopp som söks. Kontrollera ansökningstiderna för understöd.

Hur ansöker man om understöd och vilka bilagor ska bifogas till ansökan?

Ansökan om understöd lämnas in via Helsingfors stads e-tjänster med blanketten Kultur, ansökan om konst- och kulturunderstöd . Tjänsten kräver identifiering och registrering. Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och skaffa fram de bakgrundsuppgifter och bilagor som behövs för ansökan.

För hur lång tid kan man ansöka om understöd?

Konst- och kulturunderstöd kan sökas för såväl kontinuerlig som projektartad verksamhet. Understödet beviljas inte retroaktivt från ansökningstiden, och det kan beviljas högst till slutet av kalenderåret (med undantag för fleråriga understöd). Om understöd sökes för hela kalenderåret, ska ansökningen lämnas in före slutet av föregående år. Utvecklingsunderstöd kan sökas för perioder på 1–3 år.

Vad betraktas som kontinuerlig verksamhet?

När man överväger om understödet kan beviljas för kontinuerlig verksamhet, beaktas följande villkor: den sökande är en registrerad aktör i Helsingfors, den registrerade verksamheten har pågått i minst ett räkenskapsår, verksamheten ordnas året runt; den sammanslutning som ansöker om understöd har exempelvis verksamhet som är öppen för allmänheten året runt och/eller anställd personal året runt och den konst- eller kulturverksamhet som ansökan gäller utgör en central del av den sökandes verksamhet som helhet eller kan tydligt identifieras i bokslutet, verksamhetsplanen och budgeten.

Vilka är skillnaderna mellan projekt- och verksamhetsbidrag?

Vad konst- och kulturbidrag beträffar har projektartad verksamhet en början och ett slut, medan kontinuerlig verksamhet är regelbunden och långvarig. Den sökande ska ge exakta uppgifter om hur stort understöd verksamheten behöver (t.ex. 15 000 euro eller 150 000 euro) och fylla i ansökningsformuläret för konst- och kulturunderstöd, där det frågas om det är fråga om projektartad eller kontinuerlig verksamhet. I sin ansökan ska den sökande ange vilken tidsperiod understödet skulle användas. Perioden kan vara två veckor, hela året eller något däremellan. Om verksamheten är kontinuerlig – exempelvis om sammanslutningen ordnar regelbundna uppträdanden, det vill säga genomför flera projekt under året – är det ur den sökandes synvinkel enklast att söka understöd för alla projekt i samma ansökan. Detta visar också att verksamheten är målinriktad och helheten genomtänkt.

Kan man söka/få flera olika understöd samtidigt?

Ja, men understöd kan inte beviljas två gånger eller i två olika former för samma syfte. En förening kan exempelvis få konst- och kulturunderstöd för sin kärnverksamhet och samtidigt utvecklingsunderstöd för ett utvecklingsprojekt. Om man har mycket verksamhet och många projekt under ett år lönar det sig att slå ihop ansökningarna och söka understöd för alla projekt samtidigt. På så sätt visar man också att verksamheten är välplanerad och målen tydliga. I synnerhet sökande av stora konst- och kulturunderstöd (över 150 000 euro) förutsätts utveckla sin verksamhet i enlighet med alla bedömningskriterier, vilket ofta förutsätter att utvecklingsverksamheten inkluderas i den verksamhet som man söker konst- och kulturunderstöd för.

Hur kan man veta hur stort understöd man ska ansöka om, och vilka faktorer bör man beakta?

Det finns två olika typer av understöd att söka: konst- och kulturunderstöd samt utvecklingsunderstöd. Alla ansökningar om understöd bedöms enligt enhetliga kriterier. Bedömningskriterierna är konstnärlig kvalitet, mångfald och jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och deltagande samt verksamhetens kvalitet och genomförande. Läs igenom bedömningskriterierna på förhand och tänk över er verksamhet i förhållande till dem. Ansök om en realistisk summa som är lämplig i förhållande till verksamhetens omfattning och mål. Projekt- eller verksamhetsplanen ska tydligt framgå i ansökan. Budgeten ska vara realistisk och genomförbar.

På vilka grunder fattas beslut om understöd och vem fattar besluten?

Vid bedömningen av ansökningar tillämpas enhetliga bedömningskriterier. Besluten om understöd fattas av kultur- och fritidsnämndens kultur och biblioteksektion. Partnerskapschefen inom de allmänna kulturtjänsterna fattar beslut om sådana ansökningar där det sökta beloppet är högst 7 500 euro och det slutliga understödsbeloppet högst 5 000 euro.
Kultur och biblioteksektionens beslutsmeddelanden och tjänstemannabeslut gällande understöd finns på Helsingfors stads Beslutsfattande-sida. Den sökande får också beslutet i skriftlig form per post.

Hur kan understödet användas och hur ska användningen rapporteras?

Mottagare av projektunderstöd tillsänds anvisningar för användningen av understödet och godkända utgifter samt anvisningar för ifyllande av utvärderingsblanketten. Sökande som ansöker om understöd för kontinuerlig verksamhet rapporterar användningen av understödet i samband med följande ansökan.

Kan jag använda Helsingfors stads logo i marknadsföringen?

Ja. Mottagare av understöd ska i mån av möjlighet använda Helsingforslogon i sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Mottagare av understöd ska alltid nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.

Hur stödjer staden internationell verksamhet bland kulturaktörer?

Konst- och kulturunderstöd beviljas huvudsakligen för verksamhet som ordnas i Helsingfors. En ansökan om konst- och kulturunderstöd kan dock även omfatta verksamhet som anknyter till internationalisering. Då kan grunderna för stödjande av den internationella verksamheten bedömas som en del av kärnverksamheten som helhet. En aktör kan exempelvis göra upp en utvecklingsplan för sitt eget internationaliseringsarbete som en del av utvecklingen av sin kärnverksamhet. En teatergrupp kan exempelvis inkludera såväl sin premiär och sina föreställningar i Helsingfors som en uppsättning av samma pjäs på en festival utomlands i sin ansökan om konst- och kulturunderstöd. Internationalisering kan även stödjas genom utvecklingsunderstöd.

Hur stödjer staden grundläggande konstundervisning?

Den grundläggande konstundervisningen finansierad genom konst- och kulturunderstöd. För alla former av understöd, inklusive understöd för grundläggande konstundervisning, är de gemensamma bedömningskriterierna konstnärlig kvalitet, mångfald och jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och deltagande samt verksamhetens kvalitet och genomförande.

Hur påverkar de institutioner som får statsandelar av reformen av stadens understödssystem år 2017?

Målet med reformen är att skapa ett understödssystem genom vilket de önskade förändringarna kan göras i Helsingfors system för understöd för kultur på ett förutsägbart, väl övervägt och långsiktigt sätt. Förändringens fulla potential ser vi först på 2020-talet. Syftet med reformen är inte att genomföra snabba sparåtgärder av osthyvelstyp som omfattar hela fältet, utan att skapa ett understödssystem som bättre än tidigare kan svarar på förändringar i verksamheten och bland aktörerna. En central utgångspunkt för reformen är en bättre och mer systematisk dialog med fältet. Ur den enskilda aktörens perspektiv kan detta anses betyda att eventuella förändringar i understödsnivåerna baserar sig på en gemensam diskussion och en bättre helhetssyn.

Har stadens understödssystem förnyats i samband med de statliga reformerna år 2017?

Staden och staten har både enhetliga och skilda mål när det gäller finansieringen av kultur. Staden är till exempel mer intresserad av att stödja stadskulturen, medan nationella konstinstitutioner oftast i högre grad finansieras av staten. Reformer av finansieringen av konst och kultur bereds såväl på statlig nivå som i städerna. Även från konstfältet har det framförts önskemål om en reform av understöden. Staden följer aktivt med såväl den allmänna diskussionen om en reform av finansieringen som exempelvis statsandelsreformen. De beslut om finansiering som fattas av Helsingfors stad berör ett stort antal professionella konstnärer i Finland, och det är därför viktigt att de olika reformprocesserna har tillräckligt enhetliga mål.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten: https://asiointi.hel.fi/

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet och rapportering

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank