Suoraan sisältöön

Understöd till idrott

Helsingfors snabb-bidrag

Staden riktar projektbidrag på max 5 000 e per ansökan till evenemang inom idrotten som snabbt kan utnyttja olika innovativa och digitala sätt att eller aktivera helsingforsborna med en låg tröskel till att motionera under den tid då coronarestriktionerna råder.

Bidraget kan ansökas med idrottens blankett för understöd för evenemang på Helsingfors stads e-tjänst på nätet. I tilläggsuppgifterna skall anges noggrannare uppgifter om evenemanget, hur det aktiverar helsingforsborna, vilken är målgruppen, hur det förverkligas tekniskt och hur man tar hänsyn till rekommendationerna från myndigheterna relaterade till corona.

Som snabb-bidrag kan behandlas bidrag på max 5 000 euro.

Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningarna behandlas med ca två veckors mellanrum med en försnabbad tidtabell och genom tjänstemannabeslut. Den första omgången utgörs av ansökningar som inkommit senast fre 27.3 kl. 16.

Beviljande av ett snabb-bidrag (idrott)

Ett snabb-bidrag kan beviljas registrerade föreningar, företag eller samfund vars evenemang/projekt gör det möjligt med en låg tröskel för invånarna i Helsingfors att motionera på lämpligt sätt under under perioden av coronarelaterade restriktioner.

Bidraget skall ansökas före evenemanget.

Vid beviljandet av bidraget poängteras speciellt:

  • evenemangets/projektets omfång, i vilken utsträckning evenemanget når och aktiverar helsingforsare
  • främjandet av gemenskap
  • främjandet av delaktighet
  • evenemang för barn och unga
  • evenemang som har som mål att engagera nya målgrupper till vardagsmotion, självständig eller ledd motion

Bidraget är diskretionärt. Bidragsbeloppet påverkas av intäkter från verksamheten och andra externa finansieringsmöjligheter (t.ex. offentligt stöd). Godtagbara kostnader för evenemanget är kostnader relaterade till att organisera evenemanget. En egen kostnadspost måste inrättas för evenemanget. Bidraget får endast användas för att täcka kostnaderna för evenemanget. Bidraget betalas ut efter att evenemangsrapporten har lämnats in till idrottstjänsten. Beslutet om fördelningen av evenemangsbidraget fattas av chefen för idrottstjänsterna.

Kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Eftersom verksamheter har stängts och evenemang har inhiberats på grund av coronaviruset, har staden beslutat att inte återkräva de kultur- och fritidsbidrag som redan beviljats om verksamheten har upphört eller inte genomförts på grund av coronavirusepidemin. Sektionerna för kultur, idrott och ungdom inom Helsingfors stads kultur och fritidssektor informerar om noggrannare direktiv och beslut under våren 2020.

Bidragen kan användas vid ett senare datum, till och med fram till våren nästa år. Dessutom kan innehållet i projekten ändras med en låg tröskel. Staden tar hänsyn till den exceptionella situationen, ger flexibilitet i användningen av bidrag och har förståelse för svåra och förändrade omständigheter.

---

Motionsunderstöd

Idrottsservicens understöd delas ut årligen. Information om ansökning om understöd för 2018 publiceras på denna sida i december 2017.

Understöd 2017

Ansökningstiden för idrottsservicens evenemangsunderstöd för 2017 gick ut tisdagen den 31 januari 2017 och ansökningstiden för verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler onsdagen den 15 februari 2017. Startunderstöd kan sökas året runt.

Idrottsservicen ordnade två informationsmöten om understöden
Material från mötet 
Information om understöden (PDF) på finska
Information om ifyllande av ansökningsformuläret(PDF) på finska


Startunderstöd

Kan beviljas föreningar som varit verksamma högst ett år eller som inlett sin registreringsprocess. Understöd kan beviljas endast en gång. Startunderstöd kan sökas året runt, i första hand via det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi, men ansökningar kan också lämnas in till stadens registratorskontor. Beloppet på startunderstödet är 200 euro.

Evenemangsunderstöd, ansökningstiden gick ut den 31 januari 2017

Idrottsnämnden beslutade om fördelningsprinciperna och ansökningstiden för evenemangsunderstöden på 77 000 euro.
Närmare information om evenemangsunderstöden.


Understöd till medborgarverksamhet inom idrott och motion

Understödsbehörighet, verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler, understöd för kostnader för framställning av orienteringskartor, understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper samt verksamhetsunderstöd till andra föreningar som främjar idrott och motion för 2017 ska sökas före onsdagen den 15 februari 2017. Understöd ska i första hand sökas på det elektroniska formuläret på asiointi.hel.fi.

Understödsformer till föreningar som uppfyller understödsbehörighetskraven

1) Verksamhetsunderstöd
Fördelningen av anslaget bygger på antalet aktiva motionärer från Helsingfors och deras antal träningar.

2) Understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler
Understöd beviljas för utnyttjande av lokalen under hela året, utifrån de faktiska lokalhyrorna under föregående år och lokalanvändningsplanen för ansökningsåret. 
Bilaga till ansökan om understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler
Avgiftsfri och understödd användning av idrotts- och motionslokaler upphörde den 30 april 2016.

3) Understöd för kostnader för framställning av orienteringskartor
Fördelningen av anslaget bygger på kostnaderna för tillverkning av de orienteringskartor som orienteringsföreningarna tillverkat under föregående år. 

4) Understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper
Fördelningen av anslaget bygger på de transporter av pensionärs- och specialgrupper till motionstillställningar och -evenemang som föreningen ordnat och bekostat under föregående år.

5) Verksamhetsunderstöd till andra föreningar som främjar idrott och motion
Verksamhetsunderstödet till andra föreningar som främjar idrott och motion är avsedd för de klubbar och idrottsföreningar som inte uppfyller villkoren för understödsbehörighet, men som uppfyller kriterierna för andra föreningar som främjar idrott och motion som idrottsnämnden fastställt. Understödsbeloppet bygger på verksamhetens volym, kvalitet och ekonomi.

Information  
liikunta.avustukset@hel.fi
Ritva Oljakka, tfn. 09 310 87439
Sari Kiuru, tfn. 09 310 87736
Taina Korell, tfn. 09 310 38038