Suoraan sisältöön

Helsingin pelastuslaitoksen ensihoito

Helsingissä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on terveydenhuoltolain perusteella vastuussa ensihoidon järjestämisestä alueellaan. HUS-alue on edelleen jaettu seitsemään järjestämisalueeseen, joista Helsinki on toiminnallisesti suurin. Helsingin kaupungin pelastuslaitos toimii ensihoitopalvelun tuottajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin  järjestämisalueella, HYKS Helsinki.

Ensihoitotoimintaa ohjaa ja valvoo HYKS Akuutti ensihoito Helsingin ensihoidon vastuulääkäri. Pelastuslaitoksen ensihoitopalveluntuotannosta vastaa ensihoitopalvelun toiminnon ensihoitopäällikkö. Hätäkeskuksen (112) kautta välitetyistä kiireettömistä ensihoitotehtävistä vastaa sopimuksen mukaisesti yksityinen palveluiden tuottaja. Tällä hetkellä tehtävässä toimii Med Group.

Ensihoitovalmiudessa olevat ambulanssit, paloautot ja muut avustavat yksiköt on sijoitettu pelastuslaitoksen kahdeksalle mantereella sijaitsevalle pelastusasemalle sekä kesäaikaan myös Suomenlinnaan. Kiireellisiin tehtäviin hälytetään aina lähin ambulanssi, oli lähin vapaana oleva yksikkö sitten oman tai naapuriaseman. Erittäin korkeariskisissä tehtävissä kohteeseen hälytetään lisäksi ensivasteena lähin pelastusyksikkö, jossa on sama hoitohenkilöstö ja -välineistö kuin ambulansseissakin.

Hoitohenkilöstö

Pelastuslaitoksen työntekijöistä noin 500 toimii pelastustoimen osastolla ja heistä lähes 400 toimii säännöllisesti ensihoitotehtävissä. Henkilöstö on saanut pääkaupungin erityistarpeisiin suunnatun koulutuksen sekä pelastustoimen että ensihoidon tehtäviin Helsingin pelastuskoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä HYKS Akuutti ensihoidon Helsingin ensihoitoyksikön ja pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun yhteistyönä. Ensihoitopalvelun hoitohenkilöstö muodostuu pääasiassa palomies-ensihoitajista ja päätoimista ensihoitajista. Pelastushenkilöstön työvuoron pituus on 24 tuntia, joka muodostuu tyypillisesti kahdesta 12 tunnin jaksosta kohdentuen sekä ensihoitoon että pelastustoimintaan. Päätoimisilla ensihoitajilla työvuoron pituus on 12 tuntia. 

Päivystävä ensihoitolääkäri (ambulanssilääkäri)

Päivystävä ensihoitolääkäri vastaa ensihoitopalvelun operatiivisesta  johtamisesta sekä korkeariskisten potilaiden hoidosta. Pääasiassa tämä toteutuu hoitoa toteuttavien perus- ja hoitotason yksiköiden ohjaamisessa puhelimitse ja radion sekä sähköisen johtamisjärjestelmän avulla. Näissä päivystävä ambulanssilääkäri antaa yksittäisiin tilanteisiin hoito-ohjeita tarkentavia ohjeita.

Tämän ohessa lääkäriyksiköllä operoiva päivystävä ensihoitolääkäri hoitaa vaikeimmat ja vaativimmat ensihoitotehtävät, joiden määrä on keskimäärin 7 vuorokaudessa. Erityistilanteissa ja suuronnettomuuksissa päivystävä ensihoitolääkäri toimii kenttätoiminnasta vastaavana lääkintäjohtajana.

Ensihoidon kenttäjohtaja

Kenttäjohtajat ovat sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin laatiman ohjeistuksen ja päivystävän ensihoitolääkärin tilannekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kenttäjohtajan tehtäviin kuuluu myös hoitaa vaikeimmat ja vaativimmat ensihoitotehtävät päivystävän ensihoitolääkärin ollessa toisessa tehtävässä.

Ensihoidon tehtävät

Helsingissä on asukkaita n. 660 000 ja virka-aikaan asukkaita ja työssäkävijöitä on arvioiden mukaan yli 700 000. Väkilukuun suhteutettuna on nuoria aikuisia enemmän ja lapsia vähemmän kuin muualla maassa.  Neljännes helsinkiläisistä asuu yksin ja yli 70 % asukkaista on 16–64 vuotiaita.  Erilaiset sosiaaliset ongelmat, sekä alkoholista ja muista päihteistä aiheutuvat ongelmat painottuvat pääkaupunkiseudulle. Vilkas liikenne aiheuttaa omat haasteensa ensihoidolle Helsingissä, jossa on henkilöauto- ja bussiliikenteen lisäksi raitiovaunuverkosto sekä metroliikenne. Lisäksi satamat sekä Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyys tuovat omat riskitekijänsä.  Pääkaupunki toimii usein valtiovierailuiden, kokouksien sekä suurten urheilu- ja kulttuuritapahtumien isäntänä ja ensihoito toimii osana näidenkin tapahtumien turvallisuusjärjestelyjä.

Vuonna 2021 oli kiireellisten ensihoitotehtävien määrä n. 64 000.  Suurimman tehtäväryhmän (n. 35 %) muodostivat peruselintoimintojen häiriöt (rintakipu, hengitysvaikeus, aivohalvaus, tajuttomuus, elottomuus). Suurin yksittäinen tehtäväryhmä oli kaatuminen (n. 15%).

Suuronnettomuudet ja monipotilastilanteet

Helsingin ensihoitopalvelu on varautunut suuonnettomuus ja monipotilastilanteisiin valmiiksi laadituilla ohjeistuksilla sekä vuosittaisilla harjoituksilla.   Ambulansseista ja paloautoista löytyy potilasluokittelutarvikkeet sekä keskusasemalla sijaitseva suuonnettomuusyksikkö, jossa on hoitotarvikkeita n. sadalle potilaalle.  Tämän lisäksi laitoksella on nopeasti pystytettävät puhdistuslinjateltat sekä käveleville että paaripotilaille, esimerkiksi kemiallisia-, biologisia-  ja säteilyonnettomuuksia varten (CBRNE-tilanteet).

Osaamisen hallinta

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu huolehtii operatiivisen henkilöstön vuoro- ja täydennyskoulutuksesta, joka suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja HYKS Akuutti Helsingin ensihoitoyksikön kanssa sekä osaltaan tutkintokoulutuksesta. Sisällöt koulutuksiin tulevat usealta eri osa-alueilta, joita ovat ensihoidon ydinprosessit sekä henkilöstöltä, asiakkailta, sidosryhmiltä tullut palaute. Koulutuksen sisältöön vaikuttavat myös muun muassa muuttuvat hoito-ohjeet, lainsäädäntö, tietotekniikka ja hoitovälineet. Osaamisen taso mitataan joka toinen vuosi testaamalla.

Yhteistyössä Stadin ammattiopiston (Stadin AO) kanssa toteutamme terveydenhuoltoalan perustutkinnon. Pelastuslaitoksen työntekijät saavat Stadin AO:lta oppisopimuskoulutusta perustason ensihoidon koulutuksen muodossa. 


Ambulanssit ja hoitovälineet

Tietoa ambulansseista ja ensihoidon hoitovälineistä.

Lue lisää