Suoraan sisältöön

Pelastuslaitoksen esittely

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee työtä pääkaupungin ja sen asukkaiden sekä vierailijoiden turvallisuuden puolesta. Pelastuslaitos arvioi kaupungin onnettomuusriskejä ja pyrkii ehkäisemään onnettomuudet ennalta sekä varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin, aina poikkeusoloihin saakka. Lisäksi pyrimme minimoimaan onnettomuuksien vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluilla.

Pelastuslaitoksen palvelutuotannon mahdollistaminen niin normaali- kuin poikkeusoloissa ja häiriötilanteissakin edellyttää osaavia tekniikan, hallinnon ja osaamisenhallinnan tukipalveluita. Pelastuslaitoksen organisaatioon kuulukin palomies-ensihoitajien ja palotarkastajien lisäksi laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka huolehtivat toiminnan jatkuvuudesta ja varmuudesta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos perustettiin vuonna 1861. Se on yksi Suomen vanhimmista edelleen toimivista julkisista organisaatioista. Pelastuslaitos on keskeinen osa pääkaupungin historiaa, mikä näkyy muun muassa kaupunkirakenteessa ja
-suunnittelussa sekä kaupungin ja kansalaisten selviytymisessä vaikeina aikoina.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastuskomentaja Jani Pitkänen 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on kehittynyt vuosien saatossa kaupungin turvallisuustarpeiden mukaan palovartijasta monialaiseksi turvallisuuden ja terveyden tuottajaksi yhdessä kumppaniorganisaatioiden ja kansalaisten kanssa. Nykyisin pelastuslaitoksella työskentelee noin 700 eri alojen asiantuntijaa yhdeksässä toimipisteessä. Onnettomuuksien ehkäisyn, valvonnan, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut tuotetaan kahdeksalta pelastusasemalta, jotka on sijoitettu eri puolille kaupunkia viiveiden minimoimiseksi hätätilanteissa sekä kaupunginosien riskien ja erityispiirteiden hallitsemiseksi.

Pelastuslaitoksen perustehtävä

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.

Arvot

Pelastustoimen arvot ohjaavat Helsingin pelastuslaitoksen toimintaa kaikissa tehtävissä. 

Yhteishenki

Hyvä yhteishenki on kaiken toimintamme perusta. Tiivis työyhteisömme on yksi tärkeimmistä voimavaroistamme. Ratkaisemme ongelmat yhdessä, kohtaamme arjen yhdessä. Toinen toistamme tukien, asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa yhteistyössä teemme Helsingistä turvallisen paikan elää.

Luotettavuus

Olemme rautaisia ammattilaisia. Luotamme toisiimme ja meihin luotetaan. Helsingin pelastuslaitoksen työntekijän tunnistaa osaamisesta. Kehitämme ammattitaitoamme ja olemme pelastusalan ylpeä edelläkävijä. Me olemme luottamuksen arvoisia nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme toisemme ja asiakkaamme yhdenvertaisesti ja arvostaen. Olemme rehtejä, reiluja ja avoimia. Kaikki toimintamme perustuu aina yhdenvertaisuudelle ja arvostukselle.  Meille erilaisuus on voimavara.

Merkityksellisyys

Teemme yhteiskunnallisesti tärkeää ja merkityksellistä työtä ihmisten hyväksi. Työllämme turvaamme kaupunkilaisten elämää ja luomme yhteiskuntaan turvallisuutta. Auttaminen on tehtävämme ja teemme työtämme vaikeissakin tilanteissa täydellä sydämellä.


Tavoitetila

Tavoitteenamme on, että Helsinki on maailman turvallisin kaupunki. Tehtävämme on tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä.

Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti niiden sattuessa. Varaudumme toimimaan myös vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Pyrimme olemaan pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Toimimme aina vastuullisesti.

Organisaatio

Pelastuslaitoksen toiminnot on jaettu neljään palvelualueeseen, joita ovat pelastustoiminnan ja riskienhallinnan palvelut, tekniset palvelut ja hallinto- ja kehittämispalvelut.

Pelastustoiminnan palveluja ovat muiden muassa palo- ja pelastustoiminta sekä ensihoito. Riskienhallinnan palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi palotarkastukset, turvallisuuskoulutus ja -viestintä sekä varautuminen ja väestönsuojelu. Tekninen osasto hoitaa kaluston ja kiinteistöjen huollot, hankinnat, materiaalitoiminnot ja IT-palvelut. Hallinto- ja kehittämispalvelujen toimintoihin kuuluvat muun muassa henkilöstöön, talouteen ja yleisiin hallintopalveluihin, viestintään sekä kehittämiseen liittyvät asiat.

Pelastustoimi Suomessa

Sisäministeriön pelastustoimen sivuilta löytyy tietoa koko maan pelastustoiminnasta. Sieltä löydät myös kaikkien Suomen pelastuslaitosten yhteystiedot:
www.pelastustoimi.fi/pelastustoimi/pelastuslaitokset

Helsingin alueen palvelutasopäätös vuosille 2021-2024

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, turvallisuusviestinnästä sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslaitos vastaa poikkeusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja väestönsuojeluun varautumisen koordinoinnista Helsingissä.

Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen strategista suunnittelua sekä vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista.

Toiminnan perusteet

Pelastuslaitoksen toiminta perustuu seuraaviin lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin:

Pelastuslaki
Valmiuslaki
Terveydenhuoltolaki
Asetus ensihoitopalvelusta