Suoraan sisältöön

Pelastuslaitoksen esittely

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee työtä pääkaupungin ja sen asukkaiden sekä vierailijoiden turvallisuuden puolesta. Pelastuslaitos arvioi kaupungin onnettomuusriskejä ja pyrkii ehkäisemään onnettomuudet ennalta sekä varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja hätätilanteisiin, aina poikkeusoloihin saakka. Lisäksi pyrimme minimoimaan onnettomuuksien vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluilla.

Pelastuslaitoksen palvelutuotannon mahdollistaminen niin normaali- kuin poikkeusoloissa ja häiriötilanteissakin edellyttää osaavia tekniikan, hallinnon ja osaamisenhallinnan tukipalveluita. Pelastuslaitoksen organisaatioon kuulukin palomies-sairaankuljettajien ja palotarkastajien lisäksi laaja joukko eri alojen asiantuntijoita, jotka huolehtivat toiminnan jatkuvuudesta ja varmuudesta.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos perustettiin vuonna 1861 ja se on yksi Suomen vanhimmista edelleen toimivista julkisista organisaatioista. Pelastuslaitos on keskeinen osa pääkaupungin historiaa, mikä näkyy muun muassa kaupunkirakenteessa ja -suunnittelussa sekä kaupungin ja kansalaisten selviytymisessä vaikeina aikoina.

Pelastuslaitoksen johtajana toimii pelastuskomentaja Jani Pitkänen 

Pelastuslaitos on kehittynyt vuosien saatossa kaupungin turvallisuustarpeiden mukaan palovartijasta monialaiseksi turvallisuuden ja terveyden tuottajaksi yhdessä kumppaniorganisaatioiden ja kansalaisten kanssa. Nykyisin pelastuslaitoksella työskentelee noin 700 eri alojen asiantuntijaa yhdeksässä toimipisteessä. Onnettomuuksien ehkäisyn, valvonnan, pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut tuotetaan kahdeksalta pelastusasemalta, jotka on sijoitettu eri puolille kaupunkia viiveiden minimoimiseksi hätätilanteissa sekä kaupunginosien riskien ja erityispiirteiden hallitsemiseksi.

Pelastuslaitoksen perustehtävä

Pelastuslaitoksen perustehtävänä on tunnistaa alueen onnettomuusriskit, ehkäistä onnettomuudet, varautua onnettomuuksiin ja väestönsuojeluun sekä minimoida hätätilanteiden vaikutukset pelastustoiminnan ja ensihoidon keinoin.

Arvot

Pelastustoimen arvot ohjaavat Helsingin pelastuslaitoksen toimintaa kaikissa tehtävissä. Toimimme aina:
Inhimillisesti
Pelastuslaitos toimii kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Arvostamme moniarvoisuutta, erilaisia yksilöitä ja kulttuureja. Otamme vastuun ympäristöstä.
Ammatillisesti
Meillä on kaikkeen työhömme ammatillinen ote ja noudatamme korkeaa ammattimoraalia. Uudistamme ja päivitämme jatkuvasti sekä osaamistamme että teknistä välineistöämme. Käytämme resurssejamme tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Luotettavasti
Pelastuslaitos täyttää tehtävänsä aina luotettavasti ja varmasti. Sitoudumme vapaaehtoiseen kurinalaisuuteen ja olemme jatkuvasti valmiudessa. Kansalainen voi aina luottaa pelastuslaitokseen.

Tavoitetila

Pelastuslaitos pyrkii tulevaisuudessa olemaan Suomen tuottavin pelastuslaitos. Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti niiden sattuessa. Varaudumme toimimaan myös vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Pyrimme olemaan pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Toimimme aina vastuullisesti.

Organisaatio

Pelastuslaitos on osa Helsingin kaupungin organisaatiota ja yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen palveluntuotannosta vastaa pelastustoimen osasto, joka jakautuu kolmeen palvelualueeseen alla olevan kartan mukaisesti. Palveluiden suunnittelusta vastaa hallinto- ja kehittämisosasto, joka muodostuu pelastustoimen, ensihoidon, varautumisen, henkilöstöhallinnon, osaamisenhallinnan ja Pelastuskoulun sekä toiminnanohjauksen ja viestinnän toiminnoista. Tekninen osasto puolestaan vastaa teknisistä tukipalveluista sekä hankinnoista ja väestönsuojien vuokraamisesta.

Pelastustoimi Suomessa

Sisäministeriön pelastustoimen sivuilta löytyy tietoa koko maan pelastustoiminnasta. Sieltä löydät myös kaikkien Suomen pelastuslaitosten yhteystiedot:
www.pelastustoimi.fi/pelastustoimi/pelastuslaitokset

Helsingin alueen palvelutasopäätös vuosille 2021-2024

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, turvallisuusviestinnästä sekä muusta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslaitos vastaa poikkeusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja väestönsuojeluun varautumisen koordinoinnista Helsingissä.

Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen strategista suunnittelua sekä vuosittain laadittavien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimista.

Toiminnan perusteet

Pelastuslaitoksen toiminta perustuu seuraaviin lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin:

Pelastuslaki
Valmiuslaki
Terveydenhuoltolaki
Asetus ensihoitopalvelusta