Suoraan sisältöön

Poistumisjärjestelyt

Rakennuksesta ja yleisötapahtuma-alueelta tulee voida poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Poistumisreitit tulee pitää kulkukelpoisina ja esteettöminä ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Rakennuksen ja ulkotapahtuma-alueen jokaiselta poistumisalueelta on oltava vähintään kaksi erillistä ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettua poistumisreittiä. Yleensä poistumisreitin pituus on maksimissaan 45 metriä.

Kokoontumistilan poistumisjärjestelyt on määritetty rakennusluvassa. Ulkotapahtumissa suljetulla tai aidatulla alueella poistumisreittien yhteenlaskettu leveys lasketaan pääsääntöisesti Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 34 §:n mukaisesti. Poistumisreitin leveyden on oltava vähintään 1 200 millimetriä. Henkilömäärän ylittäessä 120 poistumisreittien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan lisäämällä 1 200 millimetriin 400 millimetriä kutakin seuraavaa 60 henkilöä kohden. Alla olevassa taulukossa on annettu esimerkkejä poistumisreittien yhteenlasketusta minimileveydestä samanaikaisesta henkilömäärästä riippuen.

HENKILÖMÄÄRÄ

ULOSKÄYTÄVIEN
YHTEENLASKETTU
LEVEYS (mm)

≤ 60

1 200 + 900

300

1 200 + 1 200

360

2 800

420

3 200

480

3 600

540

4 000

600

4 400

1000

7 200

2000

14 000

5000

34 000

10 000

67 200


Poistumisreitit on merkittävä poistumisopastein. Poistumisopasteiden on oltava pääsääntöisesti valaistuja. Poistumisopasteiden on oltava lisäksi selkeitä. Opasteet on pystyttävä havaitsemaan ja niiden merkitys on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään vaivatta. Tarvittaessa opasteita on lisättävä, jos esimerkiksi tilapäiset rakenteet tai sisusteet heikentävät opasteiden näkyvyyttä. Poistumisopasteiden on oltava ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (687/2015) mukaisia. Poistumisopasteen on oltava vähintään 100 mm korkea ja leveä. Riittävä opasteen koko määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti katseluetäisyyden perusteella.

Lisätietoa:
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 6. luku
Sisäasianministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)
SFS-EN 1838 valaistussovellukset/turvavalaistus 5.5