Suoraan sisältöön

Tuliesitys


Tuliesityksellä tarkoitetaan tulen käyttämistä osana esitystä. Tuliesitykset sisältävät erilaisten palaviin nesteisiin kastettujen esineiden, kuten keppien, ketjujen, viuhkojen ja vanteiden polttamista, pyörittelyä ja heittelyä. Tuliesityksiä ovat myös esimerkiksi tulenpuhallus, palogeelin polttaminen kulhossa, ihmisen sytyttäminen palamaan palogeelin avulla ja muut vastaavat käyttötavat.

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa on ammattimaista toimintaa, joka vaatii rakennuksen omistajan tai haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan. Tuliesitystä varten on tehtävä myös pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Erityisestä syystä pelastuslaitos voi hyväksyä, että ilmoitus toimitetaan määräajan jälkeen. Ilmoituksessa kuvataan tuliesityksen järjestelyt ja se sisältää tuliesityksen pelastussuunnitelman. Ilmoitus liitetään tarvittaessa koko tapahtuman pelastussuunnitelmaan. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisellä ilmoituslomakkeella tai se toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi. tai postitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tuliesityksen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että tulta käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Vastuuhenkilöllä tulee siten olla riittävä koulutus tulenkäsittelyyn ja mahdollisessa onnettomuustilanteessa toimimiseen. Pelastusviranomainen voi kieltää tuliesityksen tekemisen yleisötapahtumassa, jos siitä voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Tuliesityksissä käytetään vaarallisia kemikaaleja kuten lamppuöljyä, palogeelejä ja sytytysnesteitä. Vaikka näitä vaarallisia kemikaaleja käytetään yleisötapahtumassa, katsotaan tuliesitykset avotulen käsittelyksi. Tällöin tuliesiintyjältä ei vaadita tehosteräjäyttäjän lupakirjaa. Vaarallisen kemikaalin käyttö yleisötapahtumassa kaasu- tai muulla laitteella vaatii käyttäjältään asiantuntemusta laitteen käytöstä ja käytettävän kemikaalin ominaisuuksista sekä niitä koskevista säädöksistä. Tästä syystä, jos tuliefektin tuottamiseen käytetään laitetta, on kyseessä tehostekäyttö. Tehosteiden käyttöä sekä niiden käytöstä tehtävää ilmoitusta käsitellään sivulla "Pyrotekniset tehosteet”.

Tuliesityksessä tulee huomioida seuraavat turvallisuusjärjestelyt:


Alkusammutuskalusto
Palovartijoilla on oltava käytössään riittävä määrä tarkoituksenmukaisia alkusammutusvälineitä. Riittäväksi määräksi katsotaan tilan omien alkusammuttimien lisäksi vähintään kaksi 43 A 183 BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata kahdella 27 A 144 BC -teholuokan käsisammuttimella. Lisäksi käyttöpaikalla tulee olla sammutuskäsine ja sammutuspeite.

Palovartiointi
Esiintymisalueella on oltava vähintään yksi nimetty palovartija. Palovartijan tehtävänä on reagoida onnettomuustilanteisiin välittömästi ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Palovartijalla ei saa olla muita samanaikaisia tehtäviä hoidattavanaan, palovartija ei voi esimerkiksi toimia samanaikaisesti esiintyjänä. Palovartijalla on oltava riittävä koulutus tehtäväänsä. Riittäväksi koulutukseksi katsotaan alkusammutuskoulutus, jossa on käyty läpi vähintään käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö sekä ihmisen sammuttaminen. Palovartijoilla tulee olla sammuttamiseen soveltuva vaatetus ja tarvittavat henkilökohtaiset suojavarusteet. Palovartiointia on jatkettava sisätiloissa vähintään yksi tunti tuliesityksen päättymisen jälkeen. Ulkotiloissa palovartiointia on jatkettava olosuhteet huomioiden riittävän ajan.

Suojaetäisyydet
Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä etäisyyttä, jonka päässä yleisön on turvallista oleskella sekä etäisyyttä, jonka päässä tuliesityksestä ei aiheudu syttymisvaaraa. Suojaetäisyyden määrittää esityksestä vastaava henkilö, jonka tulee olla selvillä esityksen ja esityksessä käytettävien tuotteiden vaatimista suojaetäisyyksistä. Suojaetäisyyksissä tulee huomioida esiintymistilassa olevien palkkien, alakattojen, ritilöiden ja strussien vaikutus. Tuliesitysilmoituksen liitteenä toimitettavassa pohjakuvassa kuvataan suojaetäisyydet yleisöön sekä mahdollisiin syttymislähteisiin.

Esiintymisalueen rajaus
Esiintymisalue tulee rajata siten, että yleisö ei pääse esiintymisalueelle ja että tuliesityksen suojaetäisyydet täyttyvät. Rajauksessa voidaan käyttää esimerkiksi lippusiimaa tai henkilövalvontaa. Tuliesitysilmoituksen liitteenä toimitettavassa pohjakuvassa kuvataan esiintymisalueen rajaus.

Sisusteet, esiintymispaikan materiaalit
Esiintymisalueen sisusteiden ja materiaalien on oltava vaikeasti syttyviä ja niiden luokkatodistukset on toimitettava ilmoituksen liitteenä. Luokkavaatimus on SL 1, DIN 4102 luokka B1 tai vastaava. Lisätietoa "Sisusteet" -kohdasta.

Metsäpalovaroitus
Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa, ei tuliesitystä voida järjestää, jos esitys katsotaan avotulen käytöksi.

Automaattisen paloilmoittimen irtikytkentä
Mikäli tuliesitys järjestetään tilassa, jossa on savuun reagoivia ilmaisimia, tulee huolehtia automaattisen paloilmoittimen tarvittavista irtikytkennöistä. Paloilmoittimen irtikytkentäjärjestelyistä tulee sopia rakennuksen omistajan haltijan tai toiminnanharjoittajan sekä pelastusviranomaisen kanssa. Irtikytkennän saa tehdä ainoastaan paloilmoitinlaitteen nimetty hoitaja tai jos tilassa on irtikytkennän kellokytkin, voi irtikytkennän tehdä tähän nimetty henkilö rakennuksen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan sekä pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Irtikytkennän ajaksi alueelle on järjestettävä palovartiointi. Tähän tehtävään tulee nimetä palovartija, jonka tehtävä on irtikytkettyjen tilojen valvominen. Palovartijalla ei saa olla muita palovartijan työtä haittaavia samanaikaisia tehtäviä hoidettavanaan. Poikkeuksena tästä ovat vapaaehtoiset paloilmoitinlaitteistot, jolloin palovartiointijärjestelyt määrittää rakennuksen omistaja.

Ulkona tehtävissä tuliesityksissä tulee huomioida läheisten rakennusten paloilmoitinjärjestelmät. Tuliesitystä ei tule sijoittaa rakennuksen ilmanottokanavien läheisyyteen, koska tämä saattaa aiheuttaa erheellisen paloilmoituksen. Mikäli on mahdollista, että savu kulkeutuu paloilmoittimella varustettuun rakennukseen, on rakennuksen paloilmoitin tarvittavilta osin irtikytkettävä ja järjestettävä kyseiseen rakennukseen palovartiointi.