Suoraan sisältöön

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma

Pelastuslaki (379/2011 16 §) edellyttää, että tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Asetus pelastustoimesta (407/2011 3 §) tarkentaa, että pelastuslain 16 §:n tarkoittama yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tapahtuman kokonaisvaltaista turvallisuussuunnitelmaa, jossa käsitellään myös muita turvallisuusasioita, kuten järjestyksenvalvontaa ja liikennejärjestelyitä. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelma toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen pel.tapahtumat(at)hel.fi tai postitse osoitteeseen:
Helsingin kaupunki
Pelastuslaitos / yleisötapahtumien valvonta
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. (Pelastuslaki 379/2011 16 §.)

Pelastussuunnitelmassa esitetään myös, kuinka tapahtuman järjestäjä toteuttaa pelastuslain 14 §:ssä määritetyt omatoimisen varautumisen velvoitteet. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

  1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
  2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
  3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
  4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Erityisesti pienten yleisötapahtumien suositellaan käyttävän heitä varten laadittua yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohjaa. Mallipohjan käytössä tulee huomioida se, että mallipohja ei ole sellaisenaan valmis pelastussuunnitelma, vaan mallipohjaa on muokattava tarvittavilta osin esimerkiksi tapahtuman erityispiirteet ja todelliset turvallisuusjärjestelyt huomioiden.