Suoraan sisältöön

Pelastuslaitoksen toiminta onnettomuustilanteissa

Pelastushenkilöstö lähtee välittömästi hälytyksen saatuaan kohti onnettomuuspaikkaa. Pelastustoiminnan johtaja arvioi alkutietojen perusteella onko hälytetyt voimavarat riittävät onnettomuuden laajuuteen nähden. Pelastustoiminnan johtaja määrää tarvittaessa jo matkalla lisävoiminen hälyttämisen. Kohteeseen saavuttuaan pelastushenkilöstö aloittaa viipymättä tiedustelun ja pelastustoiminnan. Tilanteesta riippuen tehtävät priorisoidaan ja pelastustoimintaa jatketaan siihen saakka kunnes pelastustoiminnan johtaja katsoo pelastustoiminnan loppuvan..

Pelastustoiminnan päättäminen

Kohteen omistaja on velvollinen huolehtimaan tulipalon jälkiraivauksesta ja –vartioinnista sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Ajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtajan tulee ilmoittaa päätöksestä kohteen omistajalle.

Onnettomuustilanteen dokumentointi

Kaikki onnettomuudet dokumentoidaan valtakunnalliseen pelastuslain 91§ :ssä määriteltyyn toimenpiderekisteriin. Rekisterin ylläpidosta huolehtii pelastusopisto. Jokaisesta onnettomuudesta laaditaan hätäkeskuksen toimesta hälytysseloste ja pelastustoiminnan johtaja laatii onnettomuusselosteen ja tarvittaessa rakennusselosteen. Mikäli tulipalosta suoritetaan erillinen tutkinta, laaditaan tutkinnasta samaan rekisteriin erillinen palontutkintaseloste.

Palontutkinta

Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät. sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti seurausten vakavuus. Jokaisesta onnettomuudesta tehdään vähintään pelastustoiminnan johtajan arvio ja tarvittaessa tutkinnan suorittaa erilliset palontutkijat. Suuronnettomuustilanteissa  ja niiden vaaratilanteissa on pelastusviranomainen yhteydessä onnettomuustutkintakeskukseen. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta sekä ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet.