Hoppa till innehållet

Farliga kemikalier och fyrverkeripjäser

Med farliga kemikalier avses sådana ämnen och produkter som är

  • brand- och explosionsfarliga
  • farliga för hälsan
  • farliga för miljön

Avsikten med författningarna kring behandling och tillsyn av farliga kemikalier är att förebygga och bekämpa de skador som kan medföras personer, miljön eller egendom på grund av tillverkning, användning, förflyttning, lagring, förvaring eller annan behandling av farliga kemikalier eller sprängämnen.

Ansvaret för tillbörlig behandling av farliga kemikalier och sprängämnen och att säkerhetskraven iakttas ligger hos verksamhetsidkaren. Med verksamhetsidkaren avses en juridisk eller fysisk person som till exempel tillverkar, saluför, lagrar, förpackar, förmedlar, innehar, förvarar, använder eller på andra sätt behandlar farliga kemikalier.

Räddningsmyndigheten övervakar

  • förvaringen av farliga kemikalier
  • hantering och upplagring av farliga kemikalier i liten skala
  • lagring av fyrverkeripjäser i affär
  • fyrverkeripjäser för privatbruk

Anmälningar som gäller farliga kemikalier och fyrverkeripjäser skickas till: 

per e-post
pel.kemikaalitiimi@hel.fi
(kemikalieanmälningar, anmälningar om lagring av fyrverkeripjäser i affär)

pel.tapahtumat@hel.fi
(anmälning för användning av pyrotekniska effekter, kemikalieanmälningar för offentliga tillställningar, anmälningar om användning av fyrverkeripjäser)

ELLER

per post:

Helsingfors stad
Räddningsverket / kemikalietillsyn
PB 112
00099 Helsingfors stad

Kontaktuppgifter som anknyter till kemikalietillsynen

 

Kemikalieanmälan (industriell hantering och upplagring av kemikalier i liten skala)

Hantering och upplagring av farliga kemikalier indelas i:

  • liten industriell hantering och upplagring
  • omfattande industriell hantering och upplagring

Verksamhetens omfattning avgörs på basis av kemikaliernas mängd och farlighetsgrad. När man fastställer verksamhetens omfattning beaktas alla de farliga kemikalier som verksamhetsidkaren besitter och som hanteras och lagras vid samma objekt.

Räddningsverket övervakar hantering och lagring av farliga kemikalier i liten skala. När mängden farliga kemikalier överskrider anmälningsgränsen ska verksamhetsidkaren göra en kemikalieanmälan till räddningsmyndigheterna. Räddningsmyndigheterna fattar ett beslut och genomför en tillsyn utgående från anmälan.

För omfattande hantering och lagring av kemikalier ansvarar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Exempel på anmälningsgränsen för vissa allmänna farliga kemikalier (pdf-fil)

När anmälningsgränsen överskrids ska en kemikalieanmälan framställas räddningsmyndigheterna.