Hoppa till innehållet

Räddningsplan och utredning om utrymningssäkerhet

Räddningsplan

En räddningsplan är ett verktyg som förbättrar säkerheten. I den ingår uppgifter om hur man avser förebygga farosituationer, hur man förbereder sig för dem och hur man agerar ifall en olyckssituation infaller. Ytterligare information om räddningsplanering här.

Utrymningssäkerhet i vårdinrättningar samt vid service- och stödboende

Utrymningssäkerhet innebär att personer som vistas i en byggnad när en brand antänds eller i fall av andra plötsliga farosituationer kan lämna byggnaden eller kan räddas på andra sätt. I allmänhet ansvarar byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsutövare för byggnadens brand- och utrymningssäkerhet för sina egna delar. I vårdinrättningar och samt vid service- och stödboende eller i andra utrymmen där det bor eller vårdas människor vars funktionsförmåga har försämrats har verksamhetsidkaren en särskild plikt att sörja för utrymningssäkerheten.


”I sjukhus, ålderdomshem och annan institutionsvård, slutna straffanstalter och andra därmed jämföra objekt (vårdinrättningar) och i service- och stödbostäder som ordnats i form av en boendeenhet och andra därmed jämförbara bostadsbyggnader och lokaler där det bor människor som har sämre funktionsförmåga en normalt (service- och stödboende) ska verksamhetsidkaren genom på förhand gjorda utredningar och planer och genom åtgärder som vidtagits på grundval av dem se till att det vid en eldsvåda eller någon annan farlig situation är möjligt för de boende och de personer som vårdas att lämna lokalen tryggt antingen självständigt eller med hjälp.”
(Räddningslagen 379/2011 18 §)


Utredning om utrymningssäkerhet är ett dokument i vilket beskrivs hur sättet att använda byggnaden eller utrymmena och personernas begränsade, nedsatta eller avvikande funktionsförmåga och andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten beaktas i beredskapen för eldsvådor och andra farliga situationer och i utrymningsarrangemangen.

Vilka är skyldiga att göra upp en utredning om utrymningssäkerhet?

Rättsgrunder:
Räddningslagen 379/2011 9 §, 14 §, 18-21 §, 81-82 §
Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet 292/2014