Hoppa till innehållet

Rådgivning för konstruktiv brandsäkerhet

Den konstruktiva brandsäkerheten påverkar byggnadens säkerhet under hela dess livslängd. Den konstruktiva brandsäkerheten ska iakttas i planläggningsskedet, i planeringen, byggandet och ibruktagandet av byggnaden samt under användningen.

Räddningsverkets förutsättningar beaktas i stadsplaneringsskedet. Faktorer som ska iakttas är till exempel säkerställandet av tillgången till släckvatten och tillräckliga färdvägar för de operativa enheterna.

Den konstruktiva brandsäkerheten bör iakttas vid nybygge och reparationsbygge redan i planeringsskedet. Med brandteknisk planering eller brandskyddsteknisk dimensionering avses planeringen av byggnaders konstruktiva brandsäkerhet. Den brandtekniska planeringen kan grovt indelas i två delar: funktionell planering och s.k. tabelldimensionering. All brandteknisk planering baseras dock på uppfyllandet av de väsentliga kraven i Finlands byggbestämmelsesamlings E-serie.

I planeringsskedet står räddningsmyndigheten till tjänst med råd och handledning i brandtekniska frågor. Helsingfors räddningsverk har en särskild rådgivningsgrupp för planerare. Var vänlig och ta kontakt i god tid, eftersom man i rusningstider kan få vänta upp till några veckor på första lediga tid för möte.

Brandsäkerheten ska beaktas i byggarbeten. Under sanerings- och reparationsarbeten ska man även beakta det eventuella normala bruket som pågår i fastigheten.

Före en byggnad tas i bruk ska man i många objekt utföra en särskild brandsyn.

  • En särskild brandsyn är en brandsyn som utförs i specialobjekt innan verksamheten i enlighet med användningssyftet påbörjas eller då verksamhetens användningssyfte har ändrats väsentligt. Det rekommenderas att en syn utförs även vid ibruktagande av övriga byggnader med fler än 3 våningar.
  • Vid särskild brandsyn kontrolleras att byggnaden med tillhörande gårdsplan överensstämmer med beslutet om byggnadstillstånd och att förutsättningarna för brandkårens släcknings- och räddningsverksamhet är tryggade.
  • I Helsingfors förrättas särskilda brandsyner av rådgivningsgruppen för planerare.

 

Nyttiga länkar 

Gemensam praxis vad gäller byggnadstillsyn i Helsingfors-Esbo-Vanda-Grankulla

http://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx

Helsingfors stads byggnadstillsynsverk

Finlands byggbestämmelsesamlings E-serie

http://www.ym.fi/sv-FI/Markanvandning_och_byggande/Lagstiftning_och_anvisningar/Byggbestammelsesamlingen