Hoppa till innehållet

Tillställningar och tillfällig inkvartering

Med tillställning avses i regel sådana offentliga tillställningar som fastställs i lagen om sammankomster (530/1999 2 §), till exempel nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte skall anses vara allmänna sammankomster. Om inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning krävs för deltagande i en tillställning, skall bestämmelserna om offentliga tillställningar i lagen om sammankomster tillämpas på tillställningen, om den inte kan anses vara enskild på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl. Med allmänna sammankomster avses demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa.

Många olika aktörer övervakar ordnandet av tillställningar och det kan hända att tillställningens arrangör tvingas söka tillstånd av många olika myndigheter. På Helsinfors stads webbplatsen har man samlat en minneslista för arrangörer om de tillstånd som krävs och om andra saker som bör tas i beaktande.

För vissa slag av tillställningar ska man göra upp en räddningsplan. Genom räddningsplanen kan räddningsmyndigheten säkerställa att tillställningens arrangör har förberett sig väl på förebyggandet av olyckor samt på vad som skall göras i eventuella olyckssituationer. En räddningsplan måste göras för en offentlig tillställning där:

 • minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt
 • öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen
 • arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
 • evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Räddningsplanen ska lämnas in senast 14 dygn innan tillställningen till den regionala räddningsmyndigheten. En guide för hur man gör upp en räddningsplan för mindre evenemang samt ett underlag för räddningsplanen finns under avsnittet ”Räddningsplan för offentlig tillställning”.

Ifall antalet deltagare i tillställningen är stort eller den är förknippade med särskilda risker, ska evenemangets arrangör kontakta räddningsmyndigheterna redan i planeringsskedet. Särskilda risker kan till exempel orsakas av vara själva tillställningsplatsen, trafik, deltagarnas profil, farliga kemikalier eller konstruktioner. Räddningsmyndigheten utför vid behov en brandsyn inför tillställningen.

Ifall man vill arrangera fyrverkeri eller en eldföreställning eller ifall man vill använda sig av pyrotekniska effekter ska man anmäla detta till polisen och räddningsmyndigheten. Ytterligare information om anmälningar som ska framställas räddningsverket finns under avsnitten ”Pyrotekniska effekter”, "Farliga kemikalier och fyrverkeripjäser" och ”Eldföreställning”.

Tillfällig inkvartering i en samlingslokal

Tillfällig inkvartering i utrymmen som inte godkänts för övernattning eller inkvartering i det gällande bygglovet är möjlig, ifall säkerhetsarrangemangen har genomförts enligt nedanstående anvisning och om den lokala räddningsmyndigheten har godkänt lokalerna för tillfällig inkvartering. Arrangören ska meddela räddningsverket om tillfällig inkvartering med den bifogade blanketten, minst 14 dygn innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar.

Ytterligare information:

Brandsynens avgifter

Enligt räddningslagen 379/2011 96 § är majoriteten av räddningsverkets räddningsarbete avgiftsbelagt fr.o.m. den första januari 2013. Ytterligare informationom räddningsverkets taxa hittar du i Räddnigsverkets taxor (på finska).

Kontakt och ytterligare information:

pel.tapahtumat(at)hel.fi   

 • brandinspektör Henrik Suutarinen, tfn 09-310 31356
 • brandinspektör Juha-Pekka Koski, tfn 09-310 31388
 • letande brandinspektör Sami Maskulin, tfn 09-310 31360
 • letande brandinspektör Sami Mård, tfn 09-310 31361
 • brandinspektör Heidi Partanen, tfn 09-310 31362
 • brandinspektör Petri Päkki, tfn 09-310-31384
 • brandinspektör Liia Wuorikoski, tfn 09-310 31365

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi