Hoppa till innehållet

Presentation av räddningsverket

Helsingfors stads räddningsverk arbetar för att främja huvudstadens och dess invånares och besökares säkerhet. Räddningsverket bedömer olycksriskerna i staden och strävar efter att förebygga olyckor innan de sker samt efter att förbereda sig på olika olyckor och nödsituationer, inklusive undantagsförhållanden. Därtill strävar vi efter att minimera verkningarna av olyckor genom de tjänster som räddningsverket och akutvården erbjuder.

För att möjliggöra räddningsverkets serviceproduktion både i normala och undantagsförhållanden förutsätts kompetenta stödtjänster inom det tekniska området, förvaltningen och kompetenshanteringen. Därför omfattar räddningsverkets organisation utöver brandmän-ambulansförare och brandinspektörer även experter från en mängd olika branscher, vars uppgift det är att se till att verksamheten är kontinuerlig och säker.

Helsingfors stads räddningsverk grundades år 1861 och är en av Finlands äldsta offentliga organisationer som fortfarande är verksamma. Räddningsverket har en central plats i huvudstadens historia, vilket bland annat syns i stadsstrukturen och
-planeringen samt i hur staden och dess invånare klarat av svåra tider.

Räddningsverket leds av räddningskommendör Jani Pitkänen.

Under årens lopp har räddningsverket i enlighet med stadens säkerhetsbehov utvecklats från en brandväktare till en mångprofessionell producent av säkerhet och hälsa tillsammans med partnerorganisationer och medborgarna. Nuförtiden arbetar cirka 700 experter från olika branscher för räddningsverket på nio olika verksamhetsställen. Tjänster som anknyter till förebyggande av olyckor, tillsyn, räddningsverksamhet och akutvård produceras på åtta räddningsstationer som placerats runtom staden med avsikten att minimera dröjsmålen i nödsituationer samt för att bättre kunna hantera de olika stadsdelarnas risker och särdrag.

Räddningsverkets grunduppgift

Räddningsverkets grunduppgift är att identifiera områdets olycksrisker, förebygga olyckor, förbereda sig på olyckor och på befolkningsskydd, samt att minimera följderna av nödsituationer genom räddningsverksamhet och akutvård.

Värderingar

Räddningsväsendets värderingar styr Helsingfors räddningsverks verksamhet i alla dess uppgifter. Vår verksamhet är alltid:

Mänsklig

Räddningsverket agerar alltid i alla situationer med respekt för människovärdet och med jämlikhet i tankarna. Vi värderar pluralism, olika individer och kulturer. Vi tar ansvar för miljön.

Professionell

Vi har ett professionellt grepp i allt arbete och har en hög arbetsmoral. Vi förnyar och uppdaterar kontinuerligt både vår kompetens och våra tekniska redskap. Vi använder våra resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Tillförlitlig
Räddningsverket utför alltid sin uppgift på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi förbinder oss frivilligt till disciplin och är konstant i beredskap. Medborgaren kan alltid lita på räddningsverket.

Eftersträvad nivå

Räddningsverket strävar efter att i framtiden vara Finlands mest produktiva räddningsverk. Vi förbättrar säkerheten genom att förebygga olyckor och arbeta effektivt när de sker. Vi har beredskap för verksamhet även i allvarliga situationer som hotar säkerheten i Helsingfors och i samhället. Vi strävar efter att vara huvudstadens bästa alternativ när det gäller att producera tjänster för akutvården. Vår verksamhet sker alltid på ett ansvarsfullt sätt.

Organisation

Räddningsverket är en del av Helsingfors stads organisation och är ett av landets 22 lokala räddningsverk. Avdelningen för räddningsväsendet ansvarar för räddningsverkets serviceproduktion, som är indelad i tre serviceområden enligt nedstående karta. Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar för planeringen av servicen, som består räddningsverksamhet, prehospital akutsjukvård, beredskap, stab, personaladministration, kompetensadministration och Räddningsskolan, samt verksamhetsstyrning och kommunikation. Den tekniska avdelningen ansvarar för tekniska stödtjänster samt för anskaffningar och uthyrning av skyddsrum.

Räddningsväsendet i Finland

På inrikesministeriets sidor för räddningsväsendet finns information om räddningsverksamheten på riksnivå. Där hittar du även kontaktuppgifter till alla Finlands räddningsverk:
http://www.pelastustoimi.fi/raddningsvasendet/raddningsverken

Verksamhetens grunder

Räddningsverkets verksamhet baserar sig på följande lagar, förordningar och avtal.

Räddningslagen
Beredskapslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Förordningen om prehospital akutsjukvård