Hoppa till innehållet

Brandsyn

Allmänt

Avsikten med brandsyner är att stöda aktörers egen beredskap och tillse att räddningslagen 379/2011 följs. Helsingfors stads räddningsverk utför tidsbundna brandsyner för att förebygga olyckor vid de objekt som verksamhetsplanen fastställer. Brandsynen utförs enligt auditeringsmodellen för den egna beredskapen. För att brandsynen ska kunna utföras, förutsätts det att objektets representant har förberett sig inför inspektionen såsom denna anvisning anger. I brandsynen ska delta en part, såsom definierad i förvaltningslagen 434/2003 11 §, till exempel en ägare, innehavare, verksamhetsidkare eller en direkt inför dem ansvarig person som ansvarar för säkerhetsfrågor. Räddningsmyndigheterna ska säkras tillgång till alla utrymmen och ges möjligheten att bekanta sig med alla nedanstående dokument.

 

Brandsynens innehåll

Brandsynen utförs enligt auditeringsmodellen för den egna beredskapen. Brandmyndigheterna föreslår att man på förhand utför en självutvärdering av nivån på den egna beredskapen innan brandsynen i enlighet med auditeringsmanualen för egen beredskap. Auditeringen består av en utvärdering av verksamheten i vilken ingår behandling av dokument, utförande av en stickprovsliknande rundtur samt en granskning av de delområden som auditeringsmodellen anger. Auditeringsmodellen för egen beredskap omfattar följande delområden:

  • Säkerhetsledning
  • Olycksriskhantering
  • Dokument i anknytning till säkerhet
  • Konstruktiv brandsäkerhet
  • Säkerhetsteknik
  • Säkerhetskommunikation och -kompetens

I brandsynen kontrolleras att byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkare för sina egna delar har uppmärksammat förebyggandet av bränder och andra farosituationer, har förberett sig på att skydda människor, egendom och miljön i farosituationer, har förberett sig på att släcka bränder och på att utföra andra egenhändiga räddningsåtgärder, sett till att det finns säkrade utgångar i fall av brand eller andra farosituationer samt för att underlätta räddningsverksamheten, samt i övrigt uppfyllt de skyldigheter som räddningslagen 379/2011 kap 2 och 3 förutsätter.

 

Under brandsynen ska man beroende på verksamhetens natur framställa följande dokument:

  • Räddningsplan och andra dokument kring säkerheten (utredning över utrymningssäkerhet, verkställighetsplan för utrymningssäkerheten, säkerhetsutredning, anmälan om ringa hantering och upplagring av farliga kemikalier, anmälan om teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i ringa skala, explosionsskyddsdokument och räddningsplan för offentliga tillställningar)
  • Service- och underhållsprogram (utrustning för primärsläckning, brandvarnare, brandlarmanläggningar, automatiska brandlarms- och släckningsanläggningar, automatiska branddörrar, system som används för markering av utgångar och belysning, rökventilationsanläggningar, maskiner och apparater i skyddsrummet)
  • Protokoll över de tidsbundna brandsynerna (automatiska brandlarms- och släckanordningar, ventilationssystem, eldstäder och rökkanaler, elanordningar, olje- och bränsletankar)
  • Intyg över inredningens antändlighetsklass

Dokumenten kan även framställas i elektronisk form.

 

Ett protokoll över brandsynen görs upp inom två veckor från inspektionen. I protokollet identifieras objektet för inspektionen, inspektionens förlopp, inspektörens centrala observationer, utredningar som objektets representant framställde samt slutsatser jämte motiveringar till dem. Ifall man i samband med synen uppdagar brister i hur väl räddningslagens skyldigheter har verkställts, förordnas korrigering av dem. Ifall bristerna inte omedelbart kan korrigeras ges en tidsfrist för korrigering. Ifall den uppdagade bristen eller det felaktiga förfarandet ger omedelbar risk för brand eller annan olycka, har räddningsmyndigheten rätt att vid behov omedelbart avbryta verksamheten och förordna nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor. Förordnandet ska följas omedelbart. Till protokollet med förordnandet bifogas alltid en besvärsanvisning utifrån förvaltningsprocesslagen 586/1996.

 

Iakttagandet av det utfärdade förordnandet uppföljs antingen med en efterbesiktning eller på något annat tillförlitligt sätt. Ifall förordnandet har försummats kan räddningsmyndigheten använda administrativa tvångsmedel (vite eller tvångsutförande) för att korrigera situationen. Ifall kännetecknen på räddningsförseelser utifrån räddningslagen 379/2011 106 § uppfylls kan räddningsmyndigheten lämna en begäran om förundersökning till polisen.

 

Brandsynens avgifter

Majoriteten av tillsynsarbetet som räddningsverket utför kommer från den första januari 2013 att bli avgiftsbelagd i enlighet med räddningslagen 379/2011 96 §. Taxan är baserad på totalkostnaderna för prestationen och på räddningsväsendets nationella rekommendationer för verkställandet av avgifterna. Räddningsnämnden beslutade om att göra verksamheten avgiftsbelagd den 29 maj 2012 och om taxans storlek den 18 december 2012. Ifall en brandsyn inte kan utföras av en orsak som beror på kunden eller ifall tidpunkten för brandsynen flyttas av kunden efter kl. 12 föregående vardag, faktureras kunden för den inhiberade brandsynen.