Hoppa till innehållet

Fyrverkeripjäser och explosiva varor

Användning av fyrverkeripjäser (privat bruk, fyrverkeripjäser avsedda för konsumenter)

Om användning av fyrverkeripjäser ska räddningsmyndigheten meddelas minst fem (5) dygn före evenemanget. Anmälan görs genom en blankett. Räddningsmyndigheten fattar ett beslut i saken som skriftligen levereras till anmälaren. Räddningsmyndigheten kan ställa upp villkor och begränsningar eller förbjuda användningen med tanke på säkerheten.

Anmälningar som gäller farliga kemikalier och fyrverkeripjäser skickas till:

per e-post
pel.kemikaalitiimi@hel.fi
 (kemikalieanmälningar, anmälningar om lagring av fyrverkeripjäser i affär)

pel.tapahtumat@hel.fi
 (anmälning för användning av pyrotekniska effekter, kemikalieanmälningar för offentliga tillställningar, anmälningar om användning av fyrverkeripjäser)

ELLER

per post:

Helsingfors stad
Räddningsverket / kemikalietillsyn
PB 112
00099 Helsingfors stad

Man får använda fyrverkeripjäser utan en anmälan till räddningsmyndigheterna under nyårsnatten den 31 december mellan kl. 18.00 och kl. 02.00 den 1 januari.

 

Fyrverkeriuppvisningar (professionell)

Ordnandet av en fyrverkeriuppvisning ska anmälas till den lokala polisinrättningen senast sju dygn före evenemanget.

Ytterligare information på polisens webbplats: Anmälan om fyrverkerier

 

Försäljning av fyrverkeripjäser och upplagring i affär

Försäljningen av fyrverkeripjäser är inte tillåten under tidsperioden 1.12 – 26.12. om köparen inte har det skriftliga tillståndet för användning av fyrverkeripjäser av räddningsmyndigheterna (se avsnittet Användning av fyrverkeripjäser).

Lagring och försäljning av fyrverkeripjäser i affär kräver beslut av räddningsmyndigheten. Anmälan till räddningsmyndigheten ska göras minst en (1) månad innan lagringen påbörjas.

Observera: Ifall det är fråga om ett objekt som tidigare gjort en anmälan och räddningsmyndigheterna har beslutat om, se punkten Begränsat anmälningsförfarande.

Anmälan görs skriftligen med blanketten Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (brett anmälningsförfarande) (på finska).

Till anmälningen ska man bifoga en planritning i skala 1:1 000 eller 1:2 000 i vilken framgår

 • affärens läge
 • näromgivningen med byggnader inom en radie på 100 meter
 • placeringen av de förråd som har planerats utanför affärslokalen

Därutöver ska till anmälningen bifogas planritningar i skala 1:50 eller 1:100 i vilka man anger placeringen av förråden och deras konstruktionsritningar om förrådets konstruktion inte uppfyller kraven i standard SFS 4399.

Räddningsmyndigheterna fattar ett beslut utgående från anmälan, i vilken fastställs

 • platsen, där lagringen får ske
 • de största tillåtna mängderna fyrverkeripjäser och deras klass
 • lagringsplatser och -metoder
 • andra eventuella villkor

Räddningsmyndigheten övervakar arrangemangen kring lagring och försäljning av fyrverkeripjäser.

De viktigaste kraven för upplagring och försäljning av fyrverkeripjäser har samlats på blanketten för egenkontroll (pdf-version / doc-version).
 

Begränsat anmälningsförfarande:

Ifall det är fråga om ett objekt som tidigare gjort en anmälan och räddningsmyndigheterna har beslutat om, kan man göra en begränsad anmälning om upplagringen. De centrala förutsättningarna för att kunna använda det begränsade anmälningsförfarandet:

 • lagringsanmälan och beslut har gjorts under föregående år
 • ett tidigare beslut av räddningsmyndigheten finns tillgängligt (obligatorisk bilaga)
 • verksamhetsidkaren och anmälaren är identiska
 • lagring och försäljning sker under samma tidsperiod som tidigare
 • arrangemangen kring försäljningspunkten och lagringen överensstämmer med den tidigare anmälan och beslutet

När alla ovanstående villkor uppfylls kan anmälan göras med blanketten Anmälan om lagring av fyrverkeri i anslutning till handel (begränsat anmälningsförfarande) (på finska).

Rättsgrunder:
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 63- 64 §

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (819/2015), 45–47 §
 

Förvaring av explosiva varor och fyrverkeripjäser i bostäder och lager i anknytning till dessa

I en bostad får man förvara högst:

 • 2 kg krut
 • 20 000 patroner till skjutvapen (i vilket också ingår patroner för arbetsredskap och startpistoler samt deras tändpatroner)
 • kortvarigt högst 5 kg fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar

I andra utrymmen som innehas av den som äger de explosiva varorna får man förvara högst:

 • 5 kg krut
 • 30 000 patroner till skjutvapen (i vilket också ingår patroner för arbetsredskap och startpistoler samt deras tändpatroner)
 • 25 kg fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar samt högst 5 kg pyrotekniska artiklar som används i räddningsredskap (t.ex. för belysning och signalering)

Det är dock förbjudet att förvara explosiva varor och fyrverkeripjäser i vindsutrymmen eller i bostadslägenheters gemensamma utrymmen och inte heller i utrymmen avsedda för lägenhetsspecifik lagring av lösegendom (t.ex. förrådskällaren i ett höghus).

Rättsgrunder:
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 87 §

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (819/2015), 56–57 §

Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015, 40-41 §)