Hoppa till innehållet

Oljeledningsanläggningar

Anvisningar om oljeledningsanläggningar och oljecisterner:

Oljeuppvärmning i småhus-anvisning (Helsingfors räddningsverk)
 

Eldledningsoljecistern och oljeeldledningsaggregat - placering, service, besiktning och urbruktagning-guide (Birkalands räddningsverk, Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral och Tammerfors stads miljötjänst)
 

Kontroll av oljecisterner

Underjordiska oljecisterner som är belägna på viktiga grundvattenområden ska inspekteras periodiskt.
Ovanjordscisterner som är belägna på viktiga grundvattenområdet ska enligt Helsingfors stads miljöföreskrifter inspekteras på samma sätt som de underjordiska cisternerna.

I Helsingfors ligger viktiga grundvattenområden i Nordsjö, Tattarmossen, Sandhamn, Botby och Mjölö.

Helsingfors grundvattenområde (Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst)

Den första inspektionen ska utföras inom 10 år efter ibruktagandet. De därnäst följande inspektionernas tidpunkt bestäms på basis av cisternens kondition.

Verksamhetsutövaren som utför inspektionen ska ha bedömts som kompetent av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Godkända verksamhetsutövare kan kontrolleras i Tukes register:
Verksamhetsutövare som finns i Tukes register (länk till Tukes webbplats)

 

Oljecisterner som är belägna utanför viktiga grundvattenområden

Enligt Helsingfors stads miljöföreskrifter ska underjordiska olje- eller bränslecisterner eller andra cisterner som är i bruk och som är belägna någon annanstans än på ett viktigt grundvattenområde inspekteras första gången inom 15 år efter ibruktagandet av cisternen, andra gången inom 10 år efter den första inspektionen och tredje gången samt de därpå följande gångerna inom 5 år efter den föregående inspektionen om cisternens konditionsklassificering inte ger skäl att utföra en inspektion oftare. (Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter 1.3.2009)

Det rekommenderas att ovanjordiska cisterner och cisterner som är belägna inomhus inspekteras enligt de förutnämnda tidsintervallerna.

 

Besiktning av oljeeldningsaggregat

Räddningsmyndigheten ska meddelas om ibruktagandet av oljeeldningsaggregat.  Räddningsmyndigheten besiktigar ett oljeeldningsaggregat inom tre månader efter att det har tagits i bruk.

Oljeeldningsaggregatet ska också besiktas ifall dess konstruktion ändras avsevärt. Väsentliga ändringar är bl.a.:

  • byte av cistern eller ökning av antalet cisterner
  • tilläggsmontering av en förvärmare i oljerören
  • ombyggnad av oljerören
  • byte till en effektivare brännare eller ökning av antalet brännare

 

Rättsgrunder:
Handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsaggregat 314/1985, 48 §

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.3.2009