Hoppa till innehållet

Farliga kemikalier vid offentliga tillställningar

Farliga kemikalier är kemikalier som har klassificerats som farliga för hälsan, miljön eller som medför fysikalisk fara. Under offentliga tillställningar används farliga kemikalier till exempel i form av flytgas och flytande bränsle för aggregat.

I samlingslokaler och under stora offentliga tillställningar får man enbart förvara den mängd kemikalier som behövs för verksamheten. Mängden farliga kemikalier som förvaras ska hållas så liten som möjlig. Tillställningens arrangör ska kartlägga tillställningens totala behov av farliga kemikalier och diskutera detta med räddningsmyndigheterna i god tid innan tillställningen. Tillställningens arrangör ska ange mängden farliga kemikalier och motiveringen till behovet av dem i tillställningens räddningsplan. Dessutom ska i räddningsplanen framställas de risker som användningen av farliga kemikalier medför, säkerhetsarrangemangen kring dem och anvisningar för förebyggande av olyckor samt hur man agerar i olycks- och farosituationer.

Anmälan om ringa hantering eller upplagring av farliga kemikalier

Användningen av farliga kemikalier vid en offentlig tillställning är tillfällig hantering och/eller upplagring av farliga kemikalier i liten skala. Med tillfällig hantering eller upplagring avses verksamhet som högst varar i sex månader, till exempel användning av kemikalier på byggarbetsplatser, på mässor, utställningar eller tävlingar. Ifall mängden kemikalier som hanteras och upplagras vid den offentliga tillställningen uppfyller de kriterier som fastställts i Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) 5 § är hanteringen och upplagringen anmälningspliktig. Anmälningen görs med blanketten ”Anmälan om liten hantering och upplagring av farliga kemikalier”.

Anmälningen ska göras minst en månad innan tillställningen och det skickas via e-post till pel.tapahtumat(at)hel.fi eller via mail till:
Helsingfors stad
Räddningsverket / Tillställningar och tillfällig inkvartering
PB 112
00099 Helsingfors stad

Räddningsmyndigheterna gör utgående från anmälningen ett beslut om anmälan enligt Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) 36 § samt en ibruktagningsinspektion av tillfällig verksamhet i enlighet med 38 § innan tillställningens början. Under inspektionen fästs särskild uppmärksamhet vid den säkra användningen av farliga kemikalier, vid handledningen av personalen samt vid förebyggandet av olyckor och organiseringen av räddningsverksamheten.

Beakta följande gällande farliga kemikalier vid offentliga tillställningar:

 • iaktta tillräcklig varsamhet vid hantering av farliga kemikalier
 • iaktta de farliga kemikaliernas säkerhetsdatablad
 • vid platsen där kemikalierna används och upplagras ska det finnas minst en 6 kg 34A 183B C handbrandsläckare samt en släckningsfilt
 • upplagringsplatsen ska ha märkts med alla behövliga faropiktogram som CLP-förordningen kräver samt märken som förbjuder rökning och öppen eld
 • hindra att utomstående personer kan komma åt platsen där de farliga kemikalierna lagras
 • i användningen av farliga kemikalier uppmärksammas miljöskyddet. Vätskor som är farliga för miljön har placerats i en avrinningsbassäng och tillräckligt med uppsugningsmedel ska förvaras i närheten av användnings- och upplagringslokalerna.

Beakta även följande gällande flytgas:

 • använd huvudsakligen flytgasflaskor på 5 eller 6 kg
 • kompositflaskor rekommenderas
 • alla flytgasflaskor i området ska vara kopplade till förbrukningsapparater
 • eventuella reservflaskor och tomma flaskor ska förvaras i lagerutrymmen som utsetts på förhand
 • alla flytgasflaskor ska ha CE-märkning
 • alla flytgasslangar ska fylla de krav som ställts dem
 • i flytgasledningarna får inte t-stycke utan avspärrningar installeras
 • kontrollera flytgasapparater och -installationer innan de tas i bruk, speciellt kopplingarna i flytgasslangar (t.ex. med tvållösning)
 • använd inomhus endast sådana flytgasapparater som lämpar sig för inomhusbruk Kontrollera av tillverkaren eller ur bruksanvisningen att apparaten lämpar sig för inomhusbruk.

Användning av flytgas som specialeffekt behandlas i avsnittet ”Pyrotekniska effekter”.

Ytterligare information
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015)
Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)