Suoraan sisältöön

Järjestyssäännöt

Kontulan ala-asteen koulun järjestyssäännöt

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus

Säännöt ovat päivittäisen koulutyön perusta, ja ne ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä ja leirikoulussa. Oppilaita ohjataan toimimaan sääntöjen mukaan myös koulumatkoilla.

Yhteiset järjestyssäännöt ohjaavat vastuun kantamiseen, toisten kunnioittamiseen, syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä kaikille koulun oppilaille ja henkilökunnan jäsenille.


Oppilaan oikeudet

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulupäivinä, ja tarvittaessa oikeus tehostettuun tai erityiseen tukeen, sekä oppilashuollon palveluihin.

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, yksityisyyden suojaan sekä turvalliseen oppimisympäristöön, jossa väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ei hyväksytä.


Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä luokan omia sääntöjä. Oppilaan tulee ymmärtää, miten omat valinnat vaikuttavat käyttäytymiseen ja opiskelussa edistymiseen.

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti sekä antaa kaikille oppilaille ja henkilökunnan jäsenille työrauha.

Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.


1. Huolehdi turvallisuudesta

 • Vaarallisia esineitä, kuten teräaseita, tulentekovälineitä, tai muita vaaraa aiheuttavia esineitä ei saa tuoda kouluun.
 • Pysy koulualueella ja vietä välituntisi välituntialueella.
 • Noudata kaikissa tilanteissa saamiasi ohjeita.


2. Kunnioita ja arvosta toisia

 • Arvosta toisten mielipiteitä ja osaamista.
 • Älä koske muiden tavaroihin ilman tavaran omistajan lupaa.
 • Osallistu yhteisten asioiden hoitamiseen ja tee yhteistyötä kaikkien kanssa.
 • Kuvaaminen ja äänittäminen salaa ja tällaisen materiaalin julkaiseminen on kiellettyä.


3. Suorita tehtäväsi tunnollisesti

 • Osoita vastuullisuutta ja huolellisuutta kaikessa koulutyössä.
 • Anna kaikille työrauha.
 • Arvosta omaasi ja toisten työtä.
 • Pidä kiinni kaikista sovituista ajoista ja saavu oppitunneille täsmällisesti, kotitehtävät tehtynä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukana.


4. Noudata hyviä käytöstapoja

 • Käyttäydy kohteliaasti ja asiallisesti kaikissa tilanteissa.
 • Ruokaile hyvien ruokailutapojen mukaisesti.
 • Pukeudu asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla.


5. Huolehdi siisteydestä ja ympäristöstä

 • Huolehdi koulun omaisuudesta ja oppimateriaaleista.
 • Huolehdi roskat roskikseen ja siivoa jälkesi.
 • Liiku sisätiloissa rauhallisesti ja häiritsemättä muita.


Seuraamukset

Kontulan ala-asteen koulussa toimitaan Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan antaman menettelytapaohjeen mukaisesti, koskien oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitotoimia, ojentamiskeinoja ja turvaamistoimenpiteitä.

Menettelytapaohje löytyy seuraavan linkin takaa: Menettelytapaohje
04.10.2022 14:46