Suoraan sisältöön

Vanhemmille


Koulun tiedottamiskäytänteistä

 • Lukuvuosiopas, jossa on paljon tietoa koulusta ja lukuvuoden tärkeistä asioista, löytyy Wilmasta Tiedotteet -osiossa.
 • Koulun kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja linkkejä.
 • Wilma-käyttöliittymä on päivittäinen yhteydenpito- ja tiedotuskanava. Oppilaat 5.–9. luokilla ja kaikki huoltajat saavat omat Wilma-tunnukset. Huoltajan ei tule antaa omaa Wilma-tunnustaan oppilaan käyttöön. Wilma-ohjeet, -tunnukset ja -salasanat antaa koulusihteeri. Wilmassa näkyy oppilaan työjärjestys, opettajien tekemät tuntimerkinnät, väli- ja lukuvuosiarvioinnit ja pedagogiset asiakirjat. Wilmassa on myös viestitoiminnot huoltajille, oppilaille (ei alimmilla luokilla) opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Wilmassa julkaistaan erilaisia tiedotteita.
 • Rehtori toimittaa lukuvuoden aikana Koulutiedotteita, jotka lähetään huoltajille Wilmassa. 
 • Opettajat toimittavat tarvittaessa omia tiedotteitaan.

Koulun johtokunta

Kaupungin peruskoululla on johtokunta. Johtokunnan toimikausi on sama kuin kaupunginvaltuuston ja lautakuntien toimikaudet. Nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa. Koulun johtokunnassa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja näistä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä viisi on oppilaiden huoltajien edustajia, kaksi opettajakunnan edustajia, yksi koulun muun henkilökunnan edustaja. Johtokunnassa voi olla myös oppilaskunnan edustaja. Puheenjohtajana toimii huoltajajäsenten keskuudesta valittu henkilö. Koulun rehtorilla ei ole päätösvaltaa johtokunnassa. Hän toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä, sekä huolehtii päätösten toimeenpanosta. Koulun johtokunta kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. 

Johtokunnan tehtävänä on

 • huolehtia koulun ja oppilaitoksen kasvatuksen ja opetuksen kehittämisestä
 • huolehtia koulun ja oppilaitoksen sekä ympäröivän yhteiskunnan välisestä yhteistyöstä
 • hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset
 • hyväksyä opetussuunnitelma ja siihen lain mukaan liittyvät suunnitelmat sekä esittää ne lautakunnan jaostolle vahvistettavaksi
 • hyväksyä vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma (Toimintasuunnitelma), talousarvioehdotus ja talousarvion käyttösuunnitelma, sekä ehdotukset muiksi suunnitelmiksi
 • tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja kerhojen säännöt
 • erottaa peruskoulun oppilas enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen
 • suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät, sekä asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on määrätty

Malmin peruskoulun vanhempainyhdistys RY

Koulun vanhempainyhdistys on tarkoitettu kaikkien oppilaiden vanhemmille ja sen tavoitteena on kodin ja koulun välisen yhteistyön lisääminen ja sitä kautta oppilaiden hyvän kasvu- ja oppimisympäristön kehittäminen. Vanhempainyhdistys tukee koulua sen kasvatus- ja opetustyössä ja tuo esille huoltajien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskeviin kysymyksiin.

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla. Meidät tavoittaa myös Facebookista. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Tervetuloa kaikki mukaan lukuvuonna 2019 -2020 vanhempainyhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin!
17.11.2021 14:41