Suoraan sisältöön

Munkkivuoren ala-asteen johtokunnan pöytäkirja 1/2022

Aika

Torstai 24.3.2022 klo 17.30

Paikka

Munkkivuoren ala-aste

Läsnäolijat

Jorma Tonteri - puheenjohtaja
Camilla Gabler
Rosetta Halonen-Mattila
Jenni Karisto
Elina Korhonen
Petri Laine
Mirja Pere - sihteeri

Pöytäkirja

1§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla johtokunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Camilla Gablerin ja Rosetta Halonen-Mattilan.

Päätös:
Esityksen mukaan

2§ Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus:
Johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Päätös:
Esityksen mukaan

3§ Munkkivuoren ala-asteen koulun vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 §14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2021 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 7.2.2022, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Munkkivuoren ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 3 843 124 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2022 osalta on 440 oppilasta ja syksyn ennusteen 2022 osalta 450 oppilasta.

Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätösehdotus:
Munkkivuoren ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös:
Esityksen mukaan

4§ Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut

5§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 24.5.2022 klo 17.30

6§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12

Vakuudeksi:

Jorma Tonteri
puheenjohtaja

Camilla Gabler Rosetta
pöytäkirjantarkastaja

Halonen-Mattila
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Pere
sihteeri

14.04.2022 10:49