Suoraan sisältöön

Johtokunnan kokous 28.3.2022

Helsingin kaupunki
Pöytäkirja 1/2022
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
28.3.2022
_______________________________________________________________________

Kokousaika Maanantai 28.3.2022 klo 17.00
Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, henkilöstön taukotila

Jakelu
Wäinämö Väärämänty, puheenjohtaja
Anna Laine, varapuheenjohtaja
Cristina Mäkinen, jäsen
Tia Leeve, jäsen
Anne Whellams, jäsen
Olli-Pekka Raiskila, opettajajäsen
Tanja Valkonen, opettajajäsen
Anne Tapiovaara, henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen, sihteeri, esittelijä

Oppilasedustajat:
Raama Bitar 9B
Cilla Tuovinen 9P

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seuraavin lisäyksin:
5§ Lisäys käyttötalouden suunnitelmaan.
6§ Lisäys yökoulu 7B. Pykälä 6 siirtyy pykäläksi 7.

Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ym. lisäyksin.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää valita jäsenet Olli-Pekka Raiskilan ja Tanja Valkosen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Olli-Pekka Raiskilan ja Tanja Valkosen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Pitäjänmäen peruskoulun vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 §14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2021 talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 7.2.2022, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pitäjänmäen peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 518 598 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, joka kevään 2022 osalta on 464 oppilasta ja syksyn ennusteen 2022 osalta 452 oppilasta.

Esityslistan liitteenä (Liite 1) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

REHTORIN LISÄYS TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAAN 28.3.2022:

Kaupunginhallitus on myöntänyt kouluille Koronasta palautuminen –erillismäärärahan, joka on Pitäjänmäen koulun osalta 25 264€. Tätä erillismäärärahaa ei ole saatu syötettyä FPM budjetinseurantajärjestelmään, vaan sen käyttö raportoidaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle erillisellä excel-taulukolla.

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Lisäys toimintasuunnitelmaan
7B –luokka menee yökouluun Nuuksioon 16.-17.5.2022.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

Helsingissä 28.3.2022

Pöytäkirjan vakuudeksi

Wäinämö Väärämänty, puheenjohtaja
Outi Hokkanen, sihteeri
Tanja Valkonen, pöytäkirjantarkastaja
Olli-Pekka Raiskila, pöytäkirjantarkastaja
30.03.2022 09:46