Suoraan sisältöön

Tukea oppilaalle

Kaikki oppilaat saavat koulussa yleistä tukea. Tähän kuuluu mm. tukiopetus. Oppilas voi saada tehostettua tukea, jos koulussa niin arvioidaan. Tehostetun tuen oppilas saa erilaisia tukitoimenpiteitä ja esimerkiksi ajoittain laaja-alaista erityisopetusta lukemisen opetteluun.

Jos nämä tuet eivät riitä, opetuspäälliköltä haetaan oppilaalle erityisen tuen päätöstä. Tällöin voi olla tarpeen siirtyä pienryhmään opiskelemaan. Kaikissa tapauksissa neuvotellaan myös huoltajien kanssa. Oppilas voi tarvita erityistä tukea opiskelun kaikissa vaiheissa. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

 

PUKINMÄENKAAREN PERUSKOULUN OPO-SIVUT


Miten kiusaamista ehkäistään ja selvitetään meidän koulussamme?

Kiusaamisen määritelmä
Kiusaamisen ennalta ehkäisy
Kiusaamisen selvittäminen

Miten Pukinmäenkaaren peruskoulussa ehkäistään kiusaamista ja puututaan henkilöstön tietoon tulleeseen kiusaamiseen?

Usein kysytään, mitä kiusaaminen on. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat yleensä ohimeneviä ja hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja sama oppilas. Tällaista on esim. välitunneilla tapahtuva kinastelu, riitely, erimielisyydet jne.

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Toistuvuus tarkoittaa sitä, että sama oppilas joutuu yhä uudestaan muiden ilkeän tai vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Kiusaaminen voi jatkua vuosiluokalta toiselle ja alakoulusta yläkouluun saakka. Tahallisuus merkitsee, että tekojen tarkoitus todella on loukata tai aiheuttaa harmia ja pahaa mieltä.

Ehkäisemme kiusaamista ryhmäyttämällä oppilaita eri vuosiluokkien aikana koulun suunnitelman mukaan. Koulukuraattorit ja kouluvalmentaja ovat opettajien apuna ryhmäyttämässä. Oppilaat laativat jokaisessa luokassa toimintasäännöt, joihin palataan aina tarvittaessa. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan oppitunneilla, ja opettajat käyvät oppilaiden kanssa kasvatuskeskusteluja.

Kiusaamistilanteen ilmetessä

- luokanopettaja tai -ohjaaja yrittää ensin selvittää tilanteen itse.

- kiusaamisen jatkuessa opettaja kertoo asiasta kiusaamisenvastaiselle ryhmälle.

- ryhmän jäsenet tapaavat viipymättä erikseen kiusatun ja kiusaamiseen osallistuneet.

- asiasta muodostuneen kuvan jälkeen osapuolet sopivat asiasta. Huoltajia tiedotetaan asian käsittelystä.

- sovitaan yhdessä kahden viikon koeajasta, jonka aikana mitään kiusaamisentapaista ei saa ilmetä.

- kahden viikon jälkeen ryhmän jäsenet ja osapuolet tapaavat uudestaan ja tarkastavat, onko kiusaamista ilmennyt. Jos ei, asia on toistaiseksi käsitelty. Oppilaalle nimetään nimikkoaikuinen , jonka puoleen oppilas voi matalalla kynnyksellä kääntyä ja kertoa, jos kiusaamistilanne on jatkunut.

Kiusaamiseen puuttuminen ja seuranta merkitään koulun lomakkeisiin, joita säilytetään.

Jos kiusaaminen on sovitusta huolimatta jatkunut, ryhmä pyytää avuksi koulukuraattorin. Lisäksi voidaan osapuolten vanhemmat kutsua koululle pohtimaan ratkaisua rehtorin johdolla. Kiusaamisen jatkuessa on koululla mahdollisuus myös antaa kirjallinen varoitus, ja varoitusten toistuessa erottaa oppilas määräajaksi.

Seuranta

Oppilashuoltoryhmä seuraa oppilaiden hyvinvointia teettämällä opetushallituksen hyvinvointiprofiilimittauksen kaikille luokille tammi-helmikuussa. Ryhmä suunnittelee tarvittaessa luokanopettajan/luokanohjaajan kanssa toimenpiteet, mikäli tarvetta on.


 16.09.2021 14:41