Suoraan sisältöön

Konsultaatio

Konsultaatiopalvelut 2022-2023

Konsultaation periaatteet:

Lähtökohtana on oppilaan tuen järjestäminen nykyisessä ryhmässään, omassa lähikoulussaan.

Jos oppilaan tilanteen jäsentämiseen ja opetusjärjestelyiden suunnitteluun tarvitaan koulussa lisää osaamista, tulee ottaa yhteys riittävän ajoissa erityissuunnittelijaan, konsultoivaan erityisopettajaan tai VETO-opettajaan.

Konsultaatiolla vahvistetaan oppilaan kanssa työskentelevien opettajien ammatillista osaamista

Konsultatiivinen työskentely edeltää aina ennen vaativan tuen muita järjestelyjä tai opetuspaikan muutosta.

Konsultaatiotoiminnan tavoitteet ja muodot

Konsultaatiotoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä koulun, oppilaan ja huoltajan sekä mahdollisen verkoston kanssa. Konsultaatiopalvelua voi pyytää myös ennaltaehkäisevästi, jos koululla herää huoli yksittäisestä oppilaasta tai oppilasryhmästä. Konsultaation tehtävänä on tukea koulujen henkilöstöä, jotta mahdollisimman monen oppilaan koulunkäynti omassa lähikoulussa toteutuu.

Konsultaatio voi olla esimerkiksi:

Asiantuntijakonsultaatiota

Ohjauksellisia keskusteluita koulun henkilöstölle

Ryhmän tai yksittäisen oppilaan koulutilanteen jäsentämistä ja tukikeinojen suunnittelua yhdessä opettajan kanssa

Opettajan työn tukemista

Koulutuksia

Tukimateriaalin suosittelua

Konsultaatiota voi pyytää erityissuunnittelijoilta, konsultoivilta erityisopettajilta tai VETO-opettajilta.

Konsultoivat erityisopettajat

Konsultoivien erityisopettajien työ on kokoaikaista. Konsultaatio on suunnattu Helsingin ja koko HUS-alueen kuntien alueen esi- ja perusopetuksen toimijoille.

Tavoitteena on konsultaatiota lisäämällä esiopetuksen ja lähikoulujen henkilöstön oppimisen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen toimintamallien kehittäminen ja toimintakulttuurin muuttaminen. Lisäksi tavoitteena on moniammatillisen ja -alaisen yhteistyön kehittäminen sekä vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Kohteena ovat erityisesti ne oppijat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa käyttäytymisen, toiminnanohjauksen ja tunne-elämän säätelyn pulmiin, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen, kiusaamiseen ja kouluakäymättömyyteen.

Konsultaatio voi kohdistua yksittäiseen oppilaaseen, oppilasryhmään tai koulun henkilöstöön. Konsultaatio voi tapahtua oppilaan omalla koululla, etäpalaverina tai puhelimitse. Yhteyttä voivat ottaa koulu, sosiaalitoimi, hoitava taho tai huoltaja.


Sairaalaopetuksen konsultoivat erityisopettajat

esi-6lk:

Kaisa Ruotsalainen, p. 040 6624059, kaisa.ruotsalainen@edu.hel.fi

7-9lk, VAATU-konsultaatio, (toisen asteen nivel):

Riikka Vuorenmaa, p. 040 1799640, riikka.vuorenmaa@edu.hel.fi

Ruotsinkielinen konsultaatio esi-9.lk, VAATU-konsultaatio

Marica Enlund Puh. 040 7592984 marica.enlund@hel.fi


Konsultoivilla erityisopettajilla on käytössä yhteiset soittoajat, voit soittaa heille kaikissa konsultaatioasioissa. Muuna aikana sovi soittoaika sähköpostitse.

MA klo 11.00–12.00

KE klo 11.00–12.00

PE klo 8.00–9.00


VETO-opettajat

Vaativan tuen konsultaatio on tarkoitettu Helsingin kaupungin kouluille. Tehtävänä on tukea koulujen henkilöstöä konsultaatioin, koulutuksin ja ohjauksen avulla, jotta mahdollisimman monen oppilaan koulunkäynti omassa lähikoulussa toteutuu.

Ohjauksen avulla vahvistetaan koulun ammatillista osaamista ja monialaista yhteistyötä. Samalla suunnitellaan yhdessä pedagogisia keinoja tukea oppilasta. Ohjauksen avulla voidaan tukea myös koko työyhteisön osaamisen kehittämistä. Veto-ohjaajina toimivat kokeneet vaativan tuen eritysopettajat.

Konsultaatiopyynnön voin tehdä opettaja tai rehtori. Rehtorin tulee kuitenkin olla tietoinen konsultaatiopyynnöstä.

Yhteydenotot ensisijaisesti Sairaalaopetuksen konsultoiviin erityisopettajiin Kaisa Ruotsalaiseen ja Riikka Vuorenmaanhan, jotka koordinoivat myös veto-opettajille kohdistuvia konsultaatiopyyntöjä. Poikkeuksena kehitysvammaisten lasten opetukseen liittyvät konsultaatiot, jolloin yhteys otetaan suoraan Solakallioon.


Veto-opettajat

Sophie Mannerheimin koulu

Psyykkisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevat oppilaat, erikoissairaanhoidossa olevat oppilaat ja yhteistyö koulujen kanssa, joissa on tuettuja erityisluokkia

Sami Anttonen p. 0406850315, sami.anttonen@edu.hel.fi

Ina Kivalo p. 0401591143, ina.kivalo@edu.hel.fi

Evi Honkanen p. 0401562685, evi.honkanen@edu.hel.fi


Naulakallion koulu

Käytöksellään haastavat oppilaat, ennakointi ja yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu koettelevissa kasvatustilanteissa. Mapa-toimintamalliin liittyvät konsultaatiot.

Jenni Halén, p. 0407798159, jenni.halen@edu.hel.fi

Solakallion koulu

Toiminta-alueittainen opetus, kehitysvammaiset ja autisminkirjon oppilaat. Oppilaiden opetukseen osallistumiseen liittyvien apuvälineiden konsultaatio ja ohjaus.

Eeva Kaisa Alamäki, p. 040334600, eeva-kaisa.alamaki@edu.hel.fi

Johanna Helenius, p. 0931088726, johanna.m.helenius@hel.fi

Paula Perälä, p. 0403347601, paula.perala@edu.hel.fi


Vaatu-konsultaatio

Vaatu ja vaativa konsultaatio – Vaativan erityisen tuen verkosto (vip-verkosto.fi)
22.09.2022 15:24