Suoraan sisältöön

Koulun järjestyssäännöt

 

TOIVOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

(koulun johtokunta hyväksynyt § 6/21.3.2017)

 

1.  YLEISTÄ                

Koulun tehtäviin kuuluu ohjata ja totuttaa oppilaita hyviin tapoihin. Toivolan koulun oppilaat ovat osallistuneet koulun järjestyssääntöjen laadintaan perusopetuslain 47 a §:n mukaisesti.

Järjestyssäännöt on laadittu siksi, että jokaisella koulussa työskentelevällä ja opiskelevalla olisi työrauha ja että koulu olisi kaikille turvallinen ja viihtyisä paikka. Järjestyssäännöillä pyritään lisäksi selventämään ja täsmentämään voimassa olevia lakeja.

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työrauha koulussa säilyy.

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella (esim. luokkaretkillä, leirikoulussa ja työelämään tutustumisessa).

 

2.  KOULUALUEET

Koulualueen muodostavat koulurakennus ja sitä ympäröivä tontti sekä Toivolanmäen perheryhmäkodin kenttä. Välituntialuetta eivät ole: kouluisännän piha, grillialue, väestönsuojan, B- ja C-sisäänkäyntien edustat eikä pysäköintialue.

 

3.  KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA

3.1.                                     

Oppilaan on pyrittävä olemaan kohtelias ja avulias kaikille, joiden kanssa hän on tekemisissä. Oppilaan velvollisuus on myös suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35 §).

3.2.                                     

Kaikilta edellytetään rauhallista ja hyvää käytöstä. Käytävillä ei huudeta, eikä juosta, ovia ei saa paiskoa, kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön, ketään ei saa nimitellä tai kiusata.

3.3.                                     

Kouluun ei saa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Näin ollen esim. teräaseiden tai muuten vaarallisten esineiden tuonti kouluun on kielletty. Samoin päihteiden ja tupakointivälineiden tuonti kouluun ja  niiden käyttö koulussa on kielletty. Suurten rahasummien ja arvokkaiden esineiden tuomista kouluun tulee välttää. Oppilaiden pitää  mahdollisuuksiensa mukaan huolehtia omaisuudestaan.

3.4.                                     

Koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta ei saa vahingoittaa. Jokainen joutuu vastaamaan tuottamuksesta (jotakin tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotakin laiminlyödään) tai tahallisesti aiheutetusta vahingosta.

3.5.                                     

Seinien likaaminen ja niihin piirtäminen on ehdottomasti kielletty. Myöskään pulpetin kanteen ei saa piirtää tai tehdä viiltoja. Perusopetuslain mukaan oppilaan on mahdollista korvata aiheuttamansa vahinko esim. siivoamalla.

3.6.                                    

Sammuttimiin ja muihin pelastusvälineisiin ei saa koskea, jollei kyseessä ole hätätilanne.

3.7.                                     

Jos käyttäytyy uhkaavasti, väkivaltaisesti tai häiritsevästi, häntä voidaan ojentaa tai rangaista kurinpidollisesti perusopetuslain 36 §:n mukaisesti.

 

4.  OPPITUNNIT

4.1.                                     

Oppituntien aikana jokainen on vastuussa työrauhan säilymisestä luokassa.

4.2.                                     

Oppitunneille saavutaan ajoissa lukujärjestyksen mukaan.

4.3.                                     

Matkapuhelin suljetaan tai laitetaan äänettömälle oppitunnin ajaksi.

4.4.                                     

Oppitunneilla on oltava mukana tarvittavat opiskeluvälineet ja kirjat. Liikuntatunneilla tulee olla mukana sopivat varusteet ja sopiva vaatetus.

4.5.

Turvallisuussyistä on tärkeää toimia koulun henkilökunnan antamien ohjeiden mukaan. Turvaohjeiden noudattaminen on edellytys etenkin käsityö-, liikunta-, kuvataide- ja kotitaloustunneille osallistumiselle.

 

5.  VÄLITUNNIT

5.1.                                    

Myös välitunnilla noudatetaan hyviä käytöstapoja. Ketään ei saa kiusata. Ympäristön sotkeminen ja omaisuuden vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty myös välitunnilla.

5.2.                                     

Välitunneille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä ja muiden luokkien työrauhaa häiritsemättä. Välitunnit vietetään ulkona, ellei muuta ohjattua välituntiohjelmaa ole järjestetty.

5.3.                                     

Välitunnilla ei saa poistua koulun alueelta ilman lupaa.

5.4.                                     

Kivien, käpyjen, lumipallojen tms. heittäminen on kielletty.

 

6.  RUOKAILU

6.1.                                     

Ruokailuun mennään sovittuun aikaan rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Ruokailu on myös opetustilanne, jossa noudatetaan hyviä käytös- ja pöytätapoja.

6.2.                                    

Lautaselle otettu ruoka pyritään syömään aina loppuun.

6.3.                                     

Toisten ruokaan ja ruokailuvälineisiin ei saa koskea.

 

7.  KOULUMATKAT      

7.1.                                     

Koulumatkalla suositellaan noudattamaan järjestyssääntöjä, liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja.

7.2.                                     

Polkupyörällä ja mopolla ajaminen on koulupäivän aikana kielletty. Jos oppilas tulee kouluun esim. pyörällä tai mopolla, hän vastaa kulkuneuvostaan.

7.3.                                     

Koulumatkalla ei saa kiusata eikä häiritä muita oppilaita ja liikenteessä olijoita.

7.4.                                     

Taksikuljetuksessa olevat oppilaat odottavat taksia sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Taksissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. Koululla on valmiudet vastaanottaa kouluun tuleva taksioppilas 30 minuuttia ennen aamun ensimmäisen oppitunnin alkua.

 

8.  POISSAOLOT            

8.1.                                     

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei oppilaalle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

8.2.                                     

Oppilaan huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy, mikäli oppilas ei pääse kouluun. Lupa koulusta poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan etukäteen kirjallisesti. Luokanvalvoja voi myöntää luvan enintään viideksi päiväksi. Lupa pitempään poissaoloon anotaan rehtorilta.

8.3.

Perusopetuslain 26 §:n perusteella opetuksen järjestäjän tulee seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Toivolan koulussa tehtävä kuuluu oppilaan luokanvalvojalle. Luvattomista poissaoloista voi olla seurauksena esimerkiksi kasvatuskeskustelu.30.03.2017 11:25