Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.
I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurs 1 ska antalet veckotimmar vara minst 20, i årskurs 2 minst 21, i årskurs 3 minst 24, i årskurs 4 minst 25, i årskurs 5 minst 26,5 och i årskurs 6 minst 27,5 veckotimmar. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

8.15 - 9.00 Lektion

9.00 - 9.45 Lektion

9.45 - 10.00 Rast

10.00 - 10.45 Lektion

10.45 - 11.00 Rast

11.00 - 11.45 Lektion

11.45 - 12.15 Mat + rast eller rast + mat

12.15 - 13.00 Lektion

13.00 - 13.15 Rast

13.15 - 14.00 Lektion

14.00 - 14.45 Lektion

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.15 och 14.45. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.07.03.2022 14:29

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma