Hoppa till innehållet

Stöd för elever

I Staffansby lågstadieskola stöder man eleverna genom stöd - och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Specialläraren ger specialundervisning åt elever som har utmaningar som är kopplade till inlärning och skolgång. Specialundervisningen ordnas utifrån elevens behov. Syftet med specialundervisningen är att stärka baskunskaperna och studiefärdigheterna så att eleven bättre uppnår läroplanens mål. Den kan ges individuellt, i liten grupp eller som samordnad undervisning (två eller flera lärare arbetar i samma undervisningsutrymme med gemensamma elever). Specialläraren kartlägger årligen elevernas läs-och skrivfärdigheter. Specialläraren deltar i planeringen av stödet för de elever som har intensifierat och särskilt stöd.


Läraren kan ge en elev stödundervisning då behovet uppstår. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre tids sjukfrånvaro.


Elevvård
Till skolans elevvårdsgrupp hör rektorn, hälsovårdaren, specialläraren och skolpsykologen. Elevvårdsgruppen stöder skolarbetet och reder ut eventuella problemsituationer.

AMP13
I skolan använder vi oss av Helsingfors stads antimobbningsprogram AMP13. I klasserna jobbar vi förebyggande genom att stärka elevernas sociala kunskaper och gruppdynamik i klasserna.

Skolhälsovårdare

Hälsovårdare Ansa Kokljuschkin har mottagning  i skolan på tisdagar 8-15, tfn 050 436 2019.23.04.2021 09:47