Hoppa till innehållet

Så här rekryterar Helsingfors

Sektorer och affärsverk rekryterar självständigt sina anställda. Rekryteringen styrs av Helsingfors stads gemensamma anvisningar, lagar och regler.


1. Annonsering om lediga platser

Alla arbetsplatser som kan ansökas externt annonseras på Helsinkirekry.fi-webbplatsen. Dessutom kan man hitta annonserna på webbplatserna för arbetssökande, mol.fi, oikotie.fi och monster.fi, samt i de största dagstidningarna och facktidningarna. Det lönar sig för arbetssökande att också följa Helsinkirekrys och sektorernas egna sociala medier. Om tillfälliga snuttjobb meddelas på Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s webbplats www.seure.fi.

2. Att söka en arbetsplats

Det lönar sig att söka arbetsplatser genom Helsingfors stads elektroniska rekryteringssystem. Vid behov kan du lämna in din ansökan på papper till stadens registratorskontor. Då bör du anteckna arbetsnyckeln för det arbete som söks i ansökan och på kuvertet. Ansökningar som lämnats in per e-post tas inte emot. Ansökningstiden är 14–30 dygn. I allmänhet avslutas ansökningstiden kl. 16, men den exakta tidpunkten kan variera. Kontrollera alltid skilt tidpunkten i annonsen. Försenade ansökningar kan inte beaktas. Se anvisningarna för rekryteringssystemet.

3. Offentligheten hos ansökningshandlingarna

Ansökningshandlingarnas offentlighet baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Ansökningarna blir offentliga det ögonblick då de anländer till stadens rekryteringssystem eller registratorskontor. I praktiken innebär detta att vem som helst (t.ex. en kommuninvånare, en anställd vid staden, medier) kan be att få se ansökan i stadens

registratorskontor, eller en namnlista över sökanden. Ansökaren kan i sin ansökan framföra ett önskemål att hens namn inte publiceras i t.ex. medier. Önskemålet vidareförmedlas till medierepresentanten som ber om informationen, men beslutet om att publicera namnet ligger hos medierna.

I ansökningar som ges ut döljs sådana uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen, såsom uppgifter om sökandes privatliv, årsinkomster, totala förmögenhet, politiska övertygelse, klientförhållande inom socialvården eller hälsotillstånd. Sökandes kontaktuppgifter är sekretessbelagda om sökanden har bett om detta och ifall hen har en motiverad orsak att tro att hens egen eller hens familjs hälsa kan hotas.

Staden publicerar inte själv ansökningar eller en lista på sökandenas namn medan ansökningen är pågående. Namnet och uppgifter om utbildningsnivån, arbetserfarenheten och kompetenser för sökanden som kommit till intervjuskedet eller längre i ansökningsprocessen publiceras dock i tillsättningsbeslutet. Uppgifterna är synliga tills tidsfristen för sökande av ändring av beslutet löper ut.

4. Tjänste- eller arbetsavtalsförhållande?

Stadens uppgifter utförs inom ramen för tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden.
Tjänsteförhållanden är uppgifter där man utövar offentlig makt. Tjänster innehas förutom av personer inom den högre ledningen även av till exempel räddningspersonal, läkare och lärare.

Tjänsteansökningar regleras i mer omfattande grad än ansökningar om arbetsavtalsförhållanden. I lagar föreskrivs bland annat om ansökningstider för tjänster, offentliggörande av ansökningsannonser och om vad som bör framgå av annonsen. Tjänster förknippas även med behörighetskrav, det vill säga absoluta krav som den som väljs till tjänsten bör uppfylla.
Det finns också bestämmelser för beslutsfattandet kring tillsättandet av en tjänst. En tjänst kan tillsättas antingen av en tjänsteinnehavare eller av något av stadens organ (direktioner eller nämnder, stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige). I synnerhet i sådana fall där beslutet om vem som ska väljas till tjänsten fattas av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige kan valet dröja på grund av att beslutsfattandet sker i flera steg.

För arbetsförhållanden gäller inte likadana regler som tjänsteförhållanden. Största delen av stadens uppgifter är numera arbetsavtalsförhållanden. Vid rekrytering till arbetsavtalsförhållanden följs utöver lagar och god rekryteringssed även stadens egna anvisningar, regler och principer för rekrytering.

Ansökningsprocesserna för såväl tjänste- som arbetsavtalsförhållanden inramas av bland annat förbudet mot diskriminering samt de skyldigheter som föreskrivs i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

5. Frågor gällande ansökan

Stadens sektorer och affärsverk rekryterar självständigt. Ytterligare information om lediga arbetsplatser fås av den chef som anges i annonsen. Sökanden informeras i första hand per e-post om hur ansökan framskrider i olika skeden av ansökningsprocessen. Personer som kallas till intervju kontaktas i regel per telefon (i samband med sommaransökningarna varierar praxisen på grund av det stora antalet sökande). Alla sökande meddelas om att ansökan avslutats och om slutresultatet.


6. Ytterligare information om sökanden

I och med att ansökningsprocessen framskrider lönar det sig att vara redo att presentera följande information:

Examens-, arbets- och språkintyg
Examens-, arbets- och språkintyg samt övrigt material som anknyter till behörigheten ska inte fogas till ansökan utan hämtas till intervjun, där de granskas.

Nyanställningsundersökning
Om det är fråga om en ordinarie tjänst eller en visstidsanställning som varar över ett år krävs att stadens företagshälsovård ger ett positivt utlåtande om sökandens hälsotillstånd. Utlåtandet visas för chefen innan arbetsavtalet undertecknas. Den som väljs till tjänsten får i tjänsteförordnandet en tidsfrist inom vilken utredningen ska presenteras.

Intyg över narkotikatest
I vissa uppgifter förutsätts det att ett narkotikatest presenteras. Sökanden informeras om narkotikatestet på förhand och det görs i samband med nyanställningsundersökningen.

Kontroll av kredituppgifter
I uppgifter som förutsätter särskild pålitlighet i synnerhet vad gäller ekonomiska frågor, förutsätts klanderfria kreditupplysningar för att en person ska kunna väljas. Sökanden informeras på förhand om att uppgifterna granskas. Man granskar uppgifterna endast för den person som väljs. Granskningen görs innan tjänsteförordnandet eller arbetsavtalet undertecknas.

Utdrag ur brottsregistret
I uppgifter där man arbetar med minderåriga förutsätts det en kontroll av sökandes brottsliga bakgrund. Kravet på kontroll av den brottsliga bakgrunden nämns i ansökningsannonsen.

Personbedömning
Vid rekrytering till lednings-, chefs- och vissa expertuppgifter tillämpas vid behov en personbedömning till stöd för tillsättningsbeslutet. Bedömningen görs av en utomstående specialist i personbedömning. De personbedömare som staden använder är legitimerade psykologer.26.09.2019 17:44