Hoppa till innehållet

Tillgängligt boende

Hiss och trapphus i ett höghus byggt i början av 1900-talet. Foto: Helsingfors stads materialbank/Simo Karisalo

Ändringsarbeten i bostäder

Den äldre befolkningens bostäder kräver ofta arbeten för reparationer och ändringar. Det finns flera alternativ att finansiera ändringsarbeten i bostäder.

Ändringsarbeten i bostaden i enlighet med handikappservicelagen

Förutsättningen är att personen är gravt handikappad. Ändringsarbetena är inte inkomstbundna. Mer information från socialarbetare inom handikappservicen.

 Mer om socialarbete inom handikappservicen


Ändringsarbeten i bostaden i enlighet med socialvårdslagen

Ändringsarbeten kan stödjas inom ramen för budgetmedel. Vid beviljandet av ändringsarbeten i bostaden beaktas bland annat klientens funktionsförmåga, hur ändringarna stödjer möjligheten att bo hemma samt inkomster och tillgångar.

Mer information

  • Om tjänster inom medicinsk rehabilitering, tfn 09 310 4701
  • Socialarbetarna för social- och närarbetet i det egna området


Reparationsbidrag och hushållsavdrag

Statens reparationsbidrag

Reparationsunderstöd beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som fattar ett bidragsbeslut och sköter utbetalningen av bidraget. 

I och med den nya lagen om reparationsunderstöd kan man ansöka om följande bidrag

  • reparationsunderstöd för äldre och handikappade personers bostäder
  • understöd för installation av hiss
  • tillgänglighetsunderstöd

Mer information

Du kan få även hushållsavdrag på arbetskostnaderna för grundrenovering av normala hem.


Reparationsrådgivning

Reparationsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl bistår äldre vid planering av reparationsarbeten i bostäder och vid ansökan om reparationsbidrag. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri.

Mer information

  • Centralförbundet för de gamlas väl, Nylands region, tfn 050 449 3395

Hissprojekt främjar tillgänglighet

Bostadsaktiebolaget kan främja boendets tillgänglighet genom att bygga en hiss. Stadens Hissprojekt betjänar invånare i såväl privata som stadens hus. 

Hissombudsmannen ger råd till bostadsaktiebolagens invånare, disponenter och styrelsemedlemmar samt går på bolagsmöten för att berätta om frågor gällande planering och byggande av hissar.

 Mer om Hissprojektet

Bidrag till hissbygge eller avlägsnande av annat rörelsehinder

Det är möjligt att ansöka om bidrag till hissbygge eller avlägsnande av annat rörelsehinder.

 Mer om ansökning av bidrag01.08.2019 15:05