Hoppa till innehållet

Stöd för närståendevård

Stadens webbsida förnyas

Helsingfors stad förnyar sina webbsidor 2021–2023.

Gå till de nya sidorna för seniortjänster

Handikappservice under coronavirussituationen

Korttidsvård enligt prövning och närståendevårdens lagstadgade avlösning

Ifall klienten eller hens familjemedlem insjuknat kan den överenskomna perioden för korttidsvård inte verkställas på enheten, även om det handlar om absolut behov. I sådana situationer ska man kontakta en socialarbetare eller socialhandledare, så att behovet av korttidsvård eller vård under närståendevårdarens ledighet kan tillgodoses på ett tryggt sätt.Med närståendevård avses den vård och omsorg som en anhörig eller annan närstående person tillhandahåller i hemmet för en äldre eller en handikappad person eller en person med nedsatt funktionsförmåga. Stödet för närståendevård består av tjänster som tillhandahålls vårdtagaren, av ett vårdarvode som betalas närståendevårdaren samt av ledigheter och tjänster som stöder närståendevården.

Vårdaren kan vara en anhörig, en släkting eller någon annan närstående person som till sin hälsa och funktionsförmåga är lämplig för uppgiften.

Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med kommunen. Vårdaren är dock inte anställd hos vårdtagaren, dennes vårdnadshavare eller kommunen som ingått avtalet. Läs mer om stöd för närståendevård.

Stödtjänster för närståendevårdare till personer över 65 
Dagverksamhet 
Verksamhetscentren för närståendevård
Verksamhet och grupper för närståendevårdare och vårdtagare
Närståendevårdarens hälsogranskningen och -träning
Servicesedeln för stöd för närståendevård

Ansökningar

Ansökan om stöd för närståendevård för klienter över 65 år skickas till klienthandledningen:

Svenskspråkiga klienthandledningen, PB 7160, 00099 Helsingfors stad

Ansökan om stöd för närståendevård för klienter över 18 år (pdf)


Ansökan om stöd för närståendevård för klienter under 65 år skickas till enheten för socialt arbete för handikappade:

Berghälls familjecenter, Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors, PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Ta kontakt med socialhandledaren för närståendevård. Kontaktuppgifterna för socialhandledare hittar du här.

Ansökan om stöd för närståendevård för klienter under 18 år (pdf)

Ansökan om stöd för närståendevård för klienter över 18 år (pdf)


Instruktioner, broschyrer och kundbrev

 Stöd för närståendevård -broschyr


Stödåtgärder

Se även

 Omaolo - bedömning av vård av närstående (Besvara enkäten, om du eller en anhörig har övervägt att söka stöd för vård av närstående) 

 Hälsobyns kamrathus
16.01.2023 11:05