Suoraan sisältöön

Päättyneet hankkeet

Helsinki Apotti -hanke
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja päihdepalvelut
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut
Talous- ja tukipalvelut
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut
Ikääntyvien palvelut

Helsinki Apotti -hanke 

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ottaa keväällä 2021 käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Apotin käyttöönoton myötä kuntalaiset saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin.

Koko soten yhteisen tietojärjestelmän myötä myös toimintatavat yhtenäistyvät. Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöä koulutetaan uuden järjestelmän käyttöön joulukuusta 2020 huhtikuulle 2021.

Helsinki Apotti -hanke johtaa ja koordinoi toteutusta siten, että toimintojen uudistaminen toteutuu ja uusi tietojärjestelmäkokonaisuus saadaan käyttöön suunniteltuihin toimintoihin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Oy Apotti Ab:n verkkosivusto
Tutustu Maisa-asiakasportaaliin

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Helsingin kuntakokeilu
Tavoitteena katkaista 30–45-vuotiaiden vähint. 500 pv työttöminä olleiden helsinkiläisten passiivinen työttömyys.
2013–2015
pertti.peltovaara@hel.fi

Maahanmuuttajataustaisten integroiminen sosiaalialan työorganisaatioihin
2013–2015
heidi.hallman@hel.fi

Perhekeskuspilotti
Tavoitteena koota saman katon alle lasten ja nuorten palvelut ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvata kokonaisvaltainen ja tarpeenmukainen tuki perheelle.
taina.hussi@hel.fi

Rafaela                 
Tarkoituksena vertailla hoitotyön tuottavuutta,  laatua ja kustannuksia  ja edistää hoitohenkilökunnan optimaalista resursointia.
2011–2014
kristiina.raiha@hel.fi

Uralle-projekti    
Tavoitteena osatyökykyisten tai pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksien lisääminen.
2013–2014
marjo.oikarinen@hel.fi

Terveys- ja päihdepalvelut

Paavo pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen
Tavoitteena 1) asunto ensin -periaatteen kirkastaminen ja vakiinnuttaminen asunnottomien palveluihin yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa 2) järjestöjen roolin vahvistaminen asunnottomien asumispalvelujen kehittäjänä.         
Strategia 2014–2016: monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa, tavoite: asunnottomuus vähenee.            
Toimenpide: pitkäaikaisasunnottomuuden toimenpideohjelmaa jatketaan kiinnitetään erit.huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn.
2012-2015
taru.neiman@hel.fi

AUNE: asunnottomuuden ennaltaehkäisy – asunto ensin näkökulma (jatkoa Paavo-hankkeelle)
Asunto ensin -periaatteesta nouseva rakenteellinen ja ammatillinen muutosprosessi sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen. Soten strategia 2014–2016: palvelurakenne kevenee:  psyk. ja päihdehuollon asiakkaiden sairaala- ja laitosjaksot lyhenevät ja toistuvat sairaala- ja laitosjaksot vähenevät. Toimenpide: vahvistetaan asumiskuntoutusohjelma psykiatria- ja päihdepalveluissa.
2016–2019  valmistellaan vuonna 2015
taru.neiman@hel.fi

Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus
Tavoitteena on yhdistää yhteen pisteeseen nyt hajallaan olevat aikuisväestön palvelut ja ottaa käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Lue lisää>>
2014–2018
lars.rosengren@hel.fi

Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelma           
Helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen, terveyserojen kaventuminen, terveyttä edistävän liikunnan lisääminen, ylipainoisten  määrän väheneminen sekä  palvelurakenteen keventäminen tukemalla kuntalaisia omahoitoon.
2014–2016
riitta.vesterinen@hel.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy
Kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2011–2014 sisälsi lähisuhdeväkivallan ehkäisyä koskevan osuuden. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Lue lisää >>

Peliklinikka
Tavoitteena tuottaa ja kehittää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa työssään kohtaaville sekä kehittää rahapeliriippuvuuden hoitoa ja tutkimusta. Strategia 2014–2016: Integroidut palvelut ja hoito: päihde- ja mielenterveyspalveluja tarvitseva asiakas saa hoidon tarpeen arvion ja jonottamatta sekä hoitosuunnitelman, hoidon, kuntoutuksen ja palvelut viiveettä oikeassa paikassa     Toimenpide: varmistetaan matalan kynnyksen palvelut ja tarvittaessa lähetteetön palvelujen saanti. Lue lisää >>
2011-2015

Päivystysten yhdistäminen
Helsinki ja HUS valmistelevat päivystyspalvelujensa yhdistämistä. Helsinkiläisille halutaan tarjota nykyistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin laadukkaat päivystyspalvelut ympäri vuorokauden. Suunnitelman mukaan maan suurin päivystyskokonaisuus aloittaa tammikuussa 2019.

Ryhmätoiminnan kehittäminen
Hankkeessa kehitetään monipuolisia ja moniammatillisia ryhmätoiminnan muotoja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston terveysasemat ja sisätautien poliklinikkayksikössä. Lue lisää >>
2011–2015
riitta.vesterinen@hel.fi

SATU-hanke
Päätavoite on kehittää sairaaloihin soveltuva uusi työmalli, jolla motivoidaan ja tuetaan päihteiden käytöllä sekä psyykkisesti oireilevia potilaita muutokseen.
2014-2018
petri.kylmanen@hel.fi

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa
Suunten Facebook-sivut, Netari, IRC-galleria ja Demi,  suun terveyttä edistävän opetuspelin tuottaminen.
2011- 2015
riitta.ukkola@hel.fi

Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen
Palvelun avulla voidaan tehostaa asiakkaan hoitohistorian ja esitietojen käyttöä hoitoon ohjauksessa ja hoidon toteutuksessa sekä vapauttaa hoito- ja ajanvaraushenkilökunnan työtä tärkeämpiin tehtäviin.
>2015
seija.hiekkanen@hel.fi

Info-Tv -hanke
Tavoitteena antaa kuntalaisille ajankohtaista terveysaseman toimintaan, terveyden edistämiseen ja sairauden hoitoon liittyvää tietoa.
2012–2014
tipi.rasanen@hel.fi

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan maahanmuuttajatyöryhmä
Tavoitteena parantaa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja, kaventaa terveyseroja ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista monikulttuuriseen psykiatriseen työhön.
2011– 2014

Arkeen voimaa
Ryhmästä tukea pitkäaikaissairaiden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen.
2012–2014

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

ICT-tuettujen itsenäisen asumisen palvelumallien kehittäminen
Rahoitusta haetaan 2015
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

INKA
Kotihoidon kautta kansainvälisille markkinoille, Hgin kaupungin kotihoito innovaatioalustana asiakasratkaisuille sekä uusille tuotteille ja palveluille.   
Projektisuunnitelma valmisteilla.
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

Kestävää hyvinvointia ikäihmisille
Tavoitteena analysoida taiteen, kulttuurin ja luovuuden monia mahdollisuuksia kotona asuien ikäihmisten -erityisesti kotihoidon asiakkaiden- hyvinvoinnin ja toimivuuden vahvistamisessa. Lue lisää >>
Syksy 2015- syksy 2017
merja.etholen-ronnberg@hel.fi

Monipuolinen palvelukeskus
Tavoitteena monipuolisen palvelukeskuksen konseptin ja toiminnan edelleen kehittäminen siten, että monipuolinen palveluverkko tarjoaa lähipalveluja iäkkäille helsinkiläisille koko kaupungin alueella.
tarja.itkonen@hel.fi

Lasten toimintaterapia-palveluiden osaamis- ja oppimiskeskus
Tavoitteena vastata lasten toimintamahdollisuuksien arviointitarpeeseen perusterveydenhuollon ja korkeakoulun kumppanuustoiminnan avulla.
2015-2017
helena.kara@hel.fi

Toimi-hanke
Työntekijöiden kehittämistoimijuuden menetelmien käyttöönotto ja kehittävä seuranta HR:n, johdon ja työntekijöiden uusiksi välineiksi.
2013-2015

DAA-hanke
2012–2014
helena.soini@hel.fi

Tukevasti kotona -kehittämishanke
Tukea iäkkäitä asiakkaita ylläpitämään toiminta-kykyään erilaisen palveluohjauksen keinoin ja antaa työntekijöille käyttöön uusia menetelmiä ja tukimuotoja sekä iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita sosiaali- ja terveyspalveluja.
2013–2014
marjukka.pihlajaniemi@hel.fi

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Henken palvelujen tuotteistaminen
2014–2015
tiina.j.maki@hel.fi

Savuton Helsinki
Helsinkiläiset vähentävät tupakointia oleellisesti; lapset ja nuoret eivät altistu tupakoinnille, eivätkä aloita tupakointia, luodaan pysyviä tukitoimia tupakoinnin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
2007–2015
tarja.saarinen@hel.fi

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma
Alkoholinkulutus vähenee Helsingissä, lapsia ja nuoria suojellaan alkoholilta, alkoholin ongelmakäyttöön puututaan varhain.
2012–2016
tarja.saarinen@hel.fi

Talous- ja tukipalvelut

ASU-hanke
Yksilöllisiä asumispalveluja laitoksissa ja huonokuntoisissa ryhmäkodeissa asuville kehitysvammaisille henkilöille.       
2008–2017

Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Innovatiiviset kaupungit (INKA) Helsingin monikanavaisen palveluneuvonnan kehittämishanke    
Kehittää viraston strategian mukaisesti kunnallinen monikanavainen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontapalvelu ja kehittää palvelutarjotin, joka kokoaa yhteen kunnan, yksityisten ja järjestöjen palvelut.

ITE nettiin terveyskortti
Tavoitteena on itsehoidon ja omahoidon lisääminen sekä julkisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin uudenlaisen innovaation toteuttaminen.
2012–2015
anna.eskola.@hel.fi

Sähköinen palvelusetelihanke
Hankkeen tavoitteena on sähköistää palveluseteli- ja ostopalvelutoimintojen hallinnollisia prosesseja siten, että sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015.
2010–2015
leena.louhikyto@hel.fi

DAA-hanke
2012–2014
helena.soini@hel.fi

Tukevasti kotona -kehittämishanke
Tukea iäkkäitä asiakkaita ylläpitämään toiminta-kykyään erilaisen palveluohjauksen keinoin ja antaa työntekijöille käyttöön uusia menetelmiä ja tukimuotoja sekä iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita sosiaali- ja terveyspalveluja.
2013–2014
marjukka.pihlajaniemi@hel.fi

Ikääntyvien palvelut

Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke

2010-2013

Hankkeessa kehitetään vanhusten kotona asumista tukevia palveluita lähinnä omaishoitoperheille ja kotihoidon tukipalveluasiakkaille. Kohdealueena on noin 20 400 asukkaan Lauttasaari, missä yli 65-vuotiaita on tällä hetkellä noin 3600.

Hankkeen tavoitteena on luoda Lauttasaaren alueelle joustavasti public-private-people -partnership  -periaatteella toimiva palveluiden verkosto ns. seinätön vanhusten palvelukeskus. Lisäksi tavoitteena on mallintaa ja pilotoidata uudenlaista palveluohjauksen menetelmää (Care Manager), henkilökohtaista budjetointia (Personal Budget),laajentaa palvelusetelin käyttömahdollisuuksia sekä rakentaa näitä toimintamalleja tukeva yritysten verkosto.

Hanketta rahoittaa Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja hankkeen toteuttamisesta vastaa sosiaaliviraston vanhuspalveluiden vastuualue.

Lisätietoja
Susanna Hyvärinen, projektipäällikkö, puh. 040 1485 786
Hanna Torppa, projektityöntekijä, puh. 0401485 816

Innokusti

InnoKusti-hanke oli Kustaankartanon vanhustenkeskuksen viisivuotinen (2006–2010) innovaatio- ja kehittämishanke. Tavoitteena oli teknologisten ratkaisujen ja hyvien toimintatapojen myötä parantaa hoidon laatua sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä. Hanke toteutettiin Kustaankartanon vanhustenkeskuksen vanhainkodin eri hoitoyksiköissä. Kohderyhmänä oli laitoshoidon asukkaita sekä sairaalasta kotiutuvia ja Helsingin kaupungin kotihoidon asiakkaita.

Projekteissa testattiin geronteknologisia laitteita ja arvioitiin niiden käytettävyyttä ja vaikuttavuutta hoitotyössä sekä niiden soveltuvuutta eri asiakasryhmille. Projekteihin osallistuvissa hoitoyksiköissä kehitettiin teknologian rinnalla myös hoitotyön käytäntöjä ja toimintatapoja. Keskeisessä tehtävässä kehittämistyössä oli osallistuvien hoitoyksiköiden oma henkilökunta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä useiden eri laitteita valmistavien yritysten kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin kansainvälisesti käytettyä RAI-arviointimenetelmää (Resident Assessment Instrument).

Kustaankartanon vanhustenkeskus
Kivalterintie 16, 00620 Helsinki
PL 8560, 00099 Helsingin kaupunki

Projekteja:

IITA-projekti

Iita-projekti, Interaktiivisuudesta Itsenäisyyttä ja Toimintakykyä Arkeen
IITA-projektissa kehitetään ja kokeillaan vuorovaikutteista palvelua kuntoutusyksiköstä kotiutuville kaupungin kotihoidon asiakkaille. Vuorovaikutteinen palvelu tarjotaan reaaliaikaisen, kaksisuuntaisen kuva- ja puheyhteyden välityksellä, ja siinä on mahdollista olla samanaikaisesti yhteydessä kaikkiin suljetun yhteyden piirissä oleviin henkilöihin. Palvelu toimii Kustaankartanon vanhustenkeskuksen kotiinkuntoutusyksikkö Kuntokartanon osastolta käsin, jonne asiakkaat voivat halutessaan olla yhteydessä kotilaitteeltaan.

Projektin keskeinen tavoite on tukea asiakkaiden kotiutumista ja kotona selviytymistä tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan, esimerkiksi fysioterapeutin ohjaamiin liikuntaryhmiin sekä sairaanhoitajan ohjaamiin keskustelu- ja muisteluryhmiin. Asiakkaat voivat myös olla henkilökohtaisesti yhteydessä Kustaankartanon IITA-studioon mm. terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Projektissa on yhtäaikaisesti mukana 15 asiakasta, joista kukin on palvelun piirissä kuuden kuukauden ajan. Projektin aikana tutkitaan interaktiivisen palvelun käytettävyyttä ja vaikuttavuutta asiakkaiden toimintakykyyn sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöön. Projektin toimintavaihe alkoi keväällä 2008 ja jatkuu vuoden 2010 loppuun asti. Projektiin tulee osallistumaan yhteensä 30–40 asiakasta. InnoKustin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Helsingin kaupungin kotihoito, Videra Oy ja Lupaava-hanke.

Askelturva-projekti

Askelturva-projekti
Askelturva on yksi Kustaankartanon innovaatiohankkeen osaprojekteista. Projektissa selvitetään Elsi Turvalattia -toiminnanohjausjärjestelmän käyttökelpoisuutta vanhusten laitoshoidossa. Elsi-järjestelmä tukee hoitohenkilökuntaa asukkaiden liikkeellelähdön turvaamisessa.

Projektin avulla hoitohenkilökunta pääsee asukkaan avuksi oikeaan aikaan ja paikkaan. Järjestelmän voi laittaa hälyttämään vuoteesta noususta, kaatumisesta, WC:hen menosta sekä huoneeseen saapumisesta tai poistumisesta. Lisäksi tutkitaan uuden hälytystyypin, ”WC-aika”, toimivuutta itsenäisen WC:ssä selviytymisen tukemiseksi. Yksilöllisesti asukkaalle määritellyt hälytykset tulevat tekstiviestinä hoitajan matkapuhelimeen.

Askelturva-projektissa kerätään järjestelmän käyttökokemuksia ja arvioidaan sen käyttökelpoisuutta. Projektin tehtävänä on tukea järjestelmää käyttäviä osastoja löytämään tavat, joilla järjestelmää hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on asukkaiden turvallisuuden lisääminen sekä yksilöllisen hoitotyön vahvistaminen.

Projektin pilottivaiheessa, ”Askelturva A”, testattiin Elsi-järjestelmän käytettävyyttä ja arvioitiin sen toimivuutta dementiaosaston hoitotyössä kahdessa huoneessa. Projekti toteutettiin yhteistyössä TKK:n Elektroniikan laitoksen kanssa. Pilottiprojekti käynnistyi joulukuussa 2006 ja päättyi vuoden 2007 lopussa, jonka jälkeen järjestelmä on jäänyt hoitoyksikön vakituiseen käyttöön. Pilottiprojektin kaksi huonetta toimivat edelleen testiympäristönä turvalattiaan liittyville uusille sovelluksille.

Projektin toisessa vaiheessa, ”Askelturva G”, järjestelmä otettiin asteittain käyttöön kahdella dementia- sekä yhdellä lyhytaikaishoidon osastolla (yhteensä 47 huonetta, 64 asukaspaikkaa). Osastoilla tutkitaan myös järjestelmän vaikuttavuutta asukkaiden turvallisuuteen ja hoitokäytäntöihin. Projektin toimintavaihe käynnistyi keväällä 2008 ja päättyi vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2010 alussa Askelturva-projekti siirtyi seuranta- ja raportointivaiheeseen, jonka aikana tarkkaillaan Elsi-järjestelmän toimivuutta osastojen itsenäisessä käytössä.

TAA-projekti

Taa-projekti, Turvallisesti aktivoivaan arkeen
Turvallisesti aktivoivaan arkeen (TAA) on vuodesta 2006 lähtien Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa käynnissä ollut kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja turvallisuuden tukeminen hyödyntämällä geronteknologiaa. Asukkaiden huoneisiin asennetaan lattiaturvalaitteet, josta lähtee hälytys hoitajan kantamaan vastaanottimeen tai matkapuhelimeen. Turvamaton ansiosta asukkaat voivat nousta aamulla ylös omaan tahtiinsa, jolloin hoitaja voi hälytykseen saatuaan mennä avustamaan asukasta aamutoimissa.

Turvateknologian käyttöön yhdistetään uusi hoitotyön malli ”Aktivoiva arki”. Malli perustuu monipuolisesti asukkaiden toimintakykyä ylläpitävään ja/ tai edistävään hoitoon ja omatoimisuuden edistämiseen. Pääperiaatteena on luoda jokaiselle asukkaalle turvallinen, yksilöllinen ja suunnitelmallinen arki. Asukaskohtaisen arjen suunnitteluun osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluu asukkaan omahoitaja, yksikön kirjaamisesta vastaava hoitaja sekä fysioterapeutti. Yhdessä he kartoittavat asukkaan tilanteen, hänen voimavaransa ja myös toimintakyvyn menetykseen liittyvät uhkatekijät. Kartoituksen pohjalta jokaiselle asukkaalle suunnitellaan oma aktivoivan arjen huoneentaulu, joka pitää sisällään päivittäin tai viikoittain suoritettavia asukkaan kannalta mielekkäitä toimintoja. Nämä toiminnot voivat olla esimerkiksi sanomalehden lukua, pyykkien viikkaamista tai kuntopyörällä polkemista.

Toimintaa ja sen vaikutuksia seurataan yksikkötasolla säännöllisesti.

InnoÄäni-projekti

InnoÄäni on Kustaankartanon innovaatiohankkeen (InnoKusti) päättynyt osaprojekti. Projektissa käytettiin markkinoilla olevaa Audio Riders Oy:n kehittämää Sävelsirkku-äänipalvelujärjestelmää. Järjestelmän kautta voi kuunnella muun muassa musiikkia, tarinoita, pelejä, liikuntatuokioita sekä hengellistä ja ajankohtaista ohjelmaa. Ohjelmistoa kuunnellaan verkkoon liitettävästä kaiuttimesta ja ohjelmat valitaan A4-kokoisesta kaukosäätimestä. Kaiuttimen ohjelmointi tapahtuu osaston omalta tietokoneelta. Sisältöä päivitetään internetin välityksellä.

Projektiosastoina toimi kaksi Kustaankartanon vanhustenkeskuksen dementiayksikköä. Projektin tarkoituksena oli hyödyntää ikääntyviä tukevaa teknologiaa ja arvioida projektissa käytettävän teknologisen ratkaisun vaikuttavuutta ja soveltuvuutta hoitotyöhön. Projektin tavoitteena oli kannustaa hoitohenkilökuntaa käyttämään laitetta mahdollisimman monipuolisesti toimintakykyä ylläpitävän hoitotyön suunnittelussa ja kehittämisessä, antaa käyttöön uusi työväline viriketyön toteuttamiselle ja kuvata laitteen käyttöönottoprosessi.

Kokeiluun osallistuvan projektiosaston henkilökunta sai koulutuksen laitteen käyttöön ja mahdollisuuden kokeilla viriketuokioiden järjestämistä Sävelsirkku-laitteen avulla. Lisäksi hoitohenkilökunta sai hankkeen henkilöstön ja teknologiayrityksen tuen kokeilun ajaksi. Henkilökunnan kokemuksia viriketuokioiden järjestämisestä kerättiin seurantalomakkeiden ja haastattelujen avulla. Projekti käynnistyi kesäkuussa 2007 ja päättyi kesäkuussa 2008