Suoraan sisältöön

Kasvava Helsinki optimistisena vuoteen 2018


Valtuustoryhmät ovat juuri päässeet neuvottelutulokseen siitä, mitä muutoksia pormestarin talousarvioehdotukseen vuodelle 2018 tehdään.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioraamiin lisättiin 21 miljoonaa euroa pormestarin ehdotukseen verrattuna. Lisäyksen tarkemmasta kohdentamisesta päättää sosiaali- ja terveyslautakunta osana käyttösuunnitelman ja tulosbudjettien hyväksymistä 19.12.

Valtuustoryhmien kirjausten mukaan lisäys kohdennetaan erityisesti

  • ikäihmisten kotona asumisen palvelujen kehittämiseen
  • lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveystyön kehittämiseen, tarvepohjaisen lisäresursoinnin (niin sanottu positiivinen diskriminaatio, PD) käynnistämiseen, neuvoloiden ja koulujen oppilasterveydenhuollon mitoitusten vahvistamiseen sekä lastensuojeluun ja perheneuvoloiden jonojen purkamiseen
  • omaishoidon tuen, vammaispalvelujen ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen sekä mielenterveys- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveystoimialan edellytetään esittävän kaupunginhallitukselle selvityksen siitä, millä tavalla kouluterveydenhoitajien mitoitusta pitäisi lisätä, jotta päästäisiin terveystarkastusten 90 % peittävyyteen koko kaupungissa.

Meidän edellytetään myös selvittävän, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja jokaiselle vanhukselle taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ruotsinkielisten kotona asuvien ikäihmisten palveluja halutaan lisäksi erikseen vahvistettavan.

Vuonna 2017 käyttämättä jääneistä kaupunginhallituksen käyttövaroja kohdistetaan kaupunkistrategiassa mainittuihin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Tähän kohdennettu 5 miljoonaa euroa jaetaan toimialojen esitysten pohjalta (sosiaali- ja terveystoimialan osuus on noin 2 miljoonaa euroa).

Kaupunkiympäristön toimialaa velvoitetaan edistämään keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus (thk) -hankkeen suunnittelua yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa vuoden 2018 aikana niin, että keskustan thk voisi aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2020 aikana.

On kuitenkin syytä muistaa, että muut talousarvioehdotuksen kirjaukset ja kaupunkistrategia ohjaavat meitä enemmän kuin nämä nyt tehdyt lisäykset.

Talousarvioehdotuksen mukaan tavoitteenamme on toimialan palvelutuotannon järjestäminen mahdollisimman kustannustehokkaasti, vaikuttavasti, asiakaslähtöisesti ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtien. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tulee olla kaikilta osin kilpailukykyisiä. Riippumatta maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä palveluja uudistetaan määrätietoisesti sellaisiksi, jotka helsinkiläiset haluavat jatkossakin valita. Tämä saavutetaan palveluja ja palvelurakennetta uudistamalla, ja huolehtimalla asiakaskokemukseltaan ja saatavuudeltaan hyvistä, vaikuttavista ja laadukkaista monipuolisista palveluista.

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata pitkällä aikavälillä. Helsinki kantaa oman vastuunsa julkisen talouden tasapainottamisesta ja huolehtii kaupungin kokonaistuottavuuden parantamisesta. Kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nousulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Helsinki tavoittelee lisäksi yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 30.10., ja kaupunginvaltuusto päättää siitä 29.11.

Juha Jolkkonen
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja